23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 167-438565
Offentliggjort
30.08.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Varde Kommune

Udbud - Rådgivning til familier med sproglige og kulturelle udfordringer


Varde Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sys Frostholm
E-mail: syfr@varde.dk
Telefon: +45 79947267
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/162311532.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/162311532.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/162311532.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - Rådgivning til familier med sproglige og kulturelle udfordringer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Varde Kommune udbyder rådgivning til familier med sproglige og kulturelle udfordringer

Tilbuddet skal målrettes børn og unge i alderen 0 – 17 år og deres familier. Målgruppen er primært familier med anden etnisk baggrund end dansk. Fokus skal være på børn og unges personlige trivsel, ligesom indsatsen skal have den sociale, kulturelle og faglige udvikling i centrum.

Formålet med støtten er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Tryk her https://permalink.mercell.com/162311532.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere ydelserne i overensstemmelse med betingelserne, der fremgår af kravspecifikationen, tilbudsgivers tilbud og denne kontrakt.

Udbuddet vedrører levering af sociale tilbud til udsatte børn og unge i Børn og Familie afdeling Myndighed. Der er tale om et socialt tilbud til målgruppen vurderet indenfor servicelovens bestemmelser.

Formålet med støtten er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at

- Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø. Der tilbydes nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.

- Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk.

- Understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.

- Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel.

- Forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Tilbuddet skal målrettes børn og unge i alderen 0 - 17 år og deres familier. Målgruppen er primært familier med anden etnisk baggrund end dansk. Fokus skal være på børn og unges personlige trivsel, ligesom indsatsen skal have den sociale, kulturelle og faglige udvikling i centrum.

Leverandøren sikrer, at ydelserne udføres fagligt korrekt af kvalificeret medarbejdere og i overensstemmelse med Aftalen og god brancheskik.

Ordregiver udfører selv rådgivning for en del af familierne i målgruppen, så Leverandøren kan ikke forvente at få tildelt alle familier i målgruppen.

Der henvises forventelig 20 familier årligt, dette antal kan ændre sig fra år til år i både opadgående og nedadgående retning. 

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 2 regnskabsår. Årsomsætningen skal være på minimum 4 million kroner.

Teknisk og faglig formåen: 3 referencer på tilsvarende leveringer inden for de seneste 3 år regnet for tilbudsfristen. Referencen skal have været en aktiv kontrakt i minimum 6 måneder.

Med sammenlignelig reference menes udførsel af familierådgivning for familier med sproglige og kulturelle udfordringer, heraf skal minimum 2 af referencerne være udført i en kommune.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Opgavens udførsel og kompetence vægter 70 % og økonomi vægter 40%

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 16/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2021

Send til en kollega

0.047