23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 167-438566
Offentliggjort
30.08.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af børne og ungdomspsykiatriske udredningsforløb 2


Region Nordjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Louise Agerbak
E-mail: l.agerbak@rn.dk
Telefon: +45 97648394
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309581&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309581&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af børne og ungdomspsykiatriske udredningsforløb 2

Sagsnr.: 2021-015569
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Regionen udbyder med dette udbud rammeaftaler om børne- og ungdomspsykiatriske udrednings-forløb. Udbuddet er nødvendiggjort af, at regionen ikke for tiden selv kan tilvejebringe den ønskede kapacitet på området. De udbudte sundhedsydelser indkøbes med hjemmel i Sundhedslovens § 75 om regionernes mulighed for tilkøb af kapacitet. Dette betyder, at den kapacitet, som den vindende tilbudsgiver byder ind med, vil blive betragtet som værende en del af regionens egen kapacitet i relation til reglerne om frit udvidet sygehusvalg. Konkurrenceudsættelsen af sundhedsydelserne har til formål at sikre, at regionens opgaver varetages ud fra hensynet billigste pris ud fra de kriterier, kvalitet og rette serviceniveau som Regionen forventer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85111500 Konsultation og behandling på psykiatrisk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Regionen udbyder med dette udbud rammeaftaler om børne- og ungdomspsykiatriske udrednings-forløb. Udbuddet er nødvendiggjort af, at regionen ikke for tiden selv kan tilvejebringe den ønskede kapacitet på området. De udbudte sundhedsydelser indkøbes med hjemmel i Sundhedslovens § 75 om regionernes mulighed for tilkøb af kapacitet. Dette betyder, at den kapacitet, som den vindende tilbudsgiver byder ind med, vil blive betragtet som værende en del af regionens egen kapacitet i relation til reglerne om frit udvidet sygehusvalg. Konkurrenceudsættelsen af sundhedsydelserne har til formål at sikre, at regionens opgaver varetages ud fra hensynet billigste pris ud fra de kriterier, kvalitet og rette serviceniveau som Regionen forventer.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: Virksomheder, der befinder sig under

omstændigheder som anført i udbudslovens § 135, stk. 1-3 eller § 137, stk. 1, nr. 2. Som

dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket, skal virksomheden vedlægge sit tilbud en

underskrevet tro- og loveerklæring, jf. dokument 02.

Tilbudsgiver skal fremsende kopi af den virksomhedsansvarlige speciallæges autorisation i

forbindelse med tilbudsafgivelse.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal senest 1. januar 2022 kunne udføre udredningsforløb inden for Region

Nordjyllands geografiske grænser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen tildeles til den Tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af

tildelingskriteriet ”Pris”, idet Ordregiver agter at indgå kontrakt med den Tilbudsgivere, der afgiver

tilbud med den laveste pris.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 27/09/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2021

Send til en kollega

0.032