23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 169-442355
Offentliggjort
01.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/964

Udbyder

Aalborg Kommune

EU-udbud af kontrakt vedrørende tilbud ved anden aktør for ledighedsydelsesmodtagere


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
By: Aalborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebekka Møller
E-mail: rmm@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/964
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kontrakt vedrørende tilbud ved anden aktør for ledighedsydelsesmodtagere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Kommune ønsker at øge andelen af ledighedsydelsesmodtagere, der kommer i fleksjob. Til

understøttelse af resultaterne på området, ønskes der derfor indgået kontrakter med private aktører.

Der udbydes 2 kontrakter:

- Delkontrakt 1 – Et ret og pligt tilbud, som skal ligge ved henholdsvis 6 måneders ledighed inden for 9 måneder

(ret til anden aktør) og ved 12 måneders ledighed inden for 18 måneder (pligt til anden aktør)

For delkontrakt 1 gælder, at der udvælges to aktører/tilbudsgivere til udførelse af opgaven.

- Delkontrakt 2 – Et jobrettet forløb, som kan ligge på forskellige tidspunkter i den lediges forløb. Her vil det bero

på en individuel faglig vurdering, hvornår den ledige kan deltage i forløbet.

Disse borgere vil allerede have haft retten til anden aktør og deltaget i pligttilbud hos anden aktør.

Her udvælges én aktør til udførelse af opgaven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1 – Et ret og pligt tilbud, som skal ligge ved henholdsvis 6 måneders ledighed inden for 9 måneder (ret til anden aktør) og ved 12 måneders ledighed inden for 18 måneder (pligt til anden)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven, som Jobcenter Aalborg ønsker udført er følgende:

- Finde og etablere fleksjob til fleksjobvisiterede borgere både med en kortere, men også med en

længerevarende ledighedsperiode.

Leverandørens indsats skal understøtte, at den ledige har et klart jobfokus og sikre, at

ledighedsydelsesmodtagerne fortsat er aktiv jobsøgende.

- Jobcenter Aalborg har en forventning om, at 50 % af de henviste LY-modtagere ansættes i et fleksjob.

- Jobcenter Aalborg har en forventning om at resultaterne kan opnås inden for en bevillingsperiode på op til

maksimalt 13 uger.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Et jobrettet forløb, som kan ligge på forskellige tidspunkter i den lediges forløb. Her vil det bero på en individuel faglig vurdering, hvornår den ledige kan deltage i forløbet.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven, som Jobcenter Aalborg ønsker udført er følgende:

- Finde og etablere fleksjob til fleksjobvisiterede borgere både med en kortere, men også med en

længerevarende ledighedsperiode.

Leverandørens indsats skal understøtte, at den ledige har et klart jobfokus og sikre, at

ledighedsydelsesmodtagerne fortsat er aktiv jobsøgende.

- Jobcenter Aalborg har en forventning om, at 50 % af de henviste LY-modtagere ansættes i et fleksjob.

- Jobcenter Aalborg har en forventning om at resultaterne kan opnås inden for en bevillingsperiode på op til

maksimalt 13 uger.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gøres opmærksom på at der i forbindelse med udførelse af de udbudte kontrakter gælder en

arbejdsklausul. Se mere herom i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/09/2021
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Aalborg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135, 136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6 finder anvendelse

Ordregiver har fastsat en maksimumpris, som tilbudsgiver kan tilbyde. Maksimumprisen er fastsat til 14.500 kr. Tilbudsgiver kan tilbyde en lavere pris, hvilket vil evalueres positivt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende

benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der

er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere

om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem

er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.

4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,

stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået

en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives

til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og

om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i

standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §

12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2021

Send til en kollega

0.047