23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-448742
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af skabsmodul og skuffevogne, kørestel og skabsvogne


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Hjerrild
E-mail: cahj@rn.dk
Telefon: +45 51839080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310083&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310083&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af skabsmodul og skuffevogne, kørestel og skabsvogne

Sagsnr.: U305CAH22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med at Region Nordjylland er ved at bygge NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) skal der indkøbes en større mængde af moduler til skabe – herunder bakker, kurve, briksystemer med videre, som angivet i delkontrakt 1. Yderligere kan der i forbindelse med udflytning til NAU blive behov for indkøb af nye vogne, som angivet i delkontrakt 2. Udover indkøb til NAU gælder denne rammeaftale også for indkøb til Region Nordjyllands øvrige hospitaler og institutioner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Moduler og tilbehør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
39120000 Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
39150000 Diverse møbler og udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med at Region Nordjylland er ved at bygge NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) skal der indkøbes en større mængde af moduler til skabe – herunder bakker, kurve, briksystemer med videre, som angivet i delkontrakt 1.

Yderligere kan der i forbindelse med udflytning til NAU blive behov for indkøb af nye vogne, som angivet i delkontrakt 2.

Udover indkøb til NAU gælder denne rammeaftale også for indkøb til Region Nordjyllands øvrige hospitaler og institutioner.

Delkontraktens anslåede værdi er 7750000 – 11.625.000 mio. DDK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring delkontraktens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er udtryk for Region Nordjyllands mest kvalificerede skøn over delkontraktens anslåede værdi på nuværende tidspunkt. På grund af usikkerheden om delkontraktens anslåede værdi, henvises tillige til Kontraktbilag 3 Tilbudslisten, hvori de anslåede mængder er angivet. Intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på delkontraktens i dens løbetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delkontraktens maksimale værdi fremgår af bekendtgørelsen pkt. II.2.4.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skuffevogne, skabsvogne og kørestel inklusiv tilbehør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
39120000 Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
39150000 Diverse møbler og udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontraktens anslåede værdi er 2.150.000 – 3.225.000 mio. DDK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring delkontraktens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er udtryk for Region Nordjyllands mest kvalificerede skøn over delkontraktens anslåede værdi på nuværende tidspunkt. På grund af usikkerheden om delkontraktens anslåede værdi, henvises tillige til Kontraktbilag 3 Tilbudslisten, hvori de anslåede mængder er angivet. Intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på delkontraktens i dens løbetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 150 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delkontraktens maksimale værdi fremgår af bekendtgørelsen pkt. II.2.4.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår er minimum 500.000 danske kroner.

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for de senest 3 disponible regnskabsår er positiv.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Bæredygtighed

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar.

Der stilles i kontrakten eksempelvis forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 121-317871
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/10/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem, Complete Tender Management (herefter ”CTM”) fra EU-Supply. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder Ordregivers besvarelse af spørgsmål og Tilbudsgivers fremsendelse af tilbud mv. Såfremt dele af udbudsprocessen ikke foregår via CTM, vil det fremgå af nærværende udbudsbetingelser.

Bemærk venligst at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger i CTM logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply’s Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr.3.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

• Ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 6.

• Ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.047