23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-457602
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Vindere

(10.09.2021)
Coloplast Danmark A/S
Humlebæk

(10.09.2021)
Abena A/S
Aabenraa

Meddelelse om indgåelse af prisaftale på stomiområdet


Fællesindkøb Fyn

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Andersen
E-mail: libna@fmk.dk
Telefon: +45 72531197
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163130576.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Meddelelse om indgåelse af prisaftale på stomiområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fællesindkøb Fyn har på vegne af Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland og Nordfyns kommune gennemført en prisindhentning på stomihjælpemidler. På baggrund deraf vil der blive indgået en prisaftale med et konsortie bestående af Abena A/S og Coloplast A/S. Fællesindkøb Fyn modtog i alt 3 tilbud.

I medfør af håndhævelseslovens § 4, stk. 1 offentliggør Fællesindkøb Fyn hermed en profylaksebekendtgørelse omhandlende prisindhentningen og tilbudsvinder. Prisindhentningen vil først være endelig 10 kalenderdage efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen, hvilket er d. 20.09.2021 kl. 23.59.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 997 411.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For god ordens skyld bemærkes, at denne prisindhentning ikke er omfattet af udbudsreglerne, idet der med prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale idet:

1. Indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastlægge støttebeløbet i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, sidste pkt.

2. Kommunerne foretager intet indkøb i medfør af prisindhentningen.

3. Borgeren indkøber det ønskede stomi hjælpemiddel og bliver ejer af samme.

4. Kommunerne under Fællesindkøb Fyn frigøres ved denne prisindhentning ikke for en eller flere forpligtelser, som ellers ville påhvile kommunen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Denne prisindhentning er ikke omfattet af udbudsreglerne, idet der med prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale:

Indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastlægge støttebeløbet i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, sidste pkt.

Kommunerne foretager intet indkøb i medfør af prisindhentningen.

Borgeren indkøber det ønskede stomi hjælpemiddel og bliver ejer af samme.

Kommunerne under Fællesindkøb Fyn frigøres ved denne prisindhentning ikke for en eller flere forpligtelser, som ellers ville påhvile kommunen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Abena A/S
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Coloplast Danmark A/S
By: Humlebæk
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 24 750 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 18 997 411.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2021

Send til en kollega

0.047