23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-459487
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hillerød Kommune

Udbud af praktisk pleje og personlig hjælp til visiterede borgere i Hillerød Kommune


Hillerød Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Højlund Kjær
E-mail: henck@hillerod.dk
Telefon: +45 72320000
Fax: +45 72323213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/162659689.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/162659689.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/162659689.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af praktisk pleje og personlig hjælp til visiterede borgere i Hillerød Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hillerød Kommune udbyder ved nærværende offentliggørelse en rammeaftale til en privat leverandør af hjemmepleje i kommunen.

Kommunen ønsker med konkurrenceudsættelsen fortsat at sikre borgerne et frit leverandørvalg. Kommunen ønsker ligeledes at få en robust, professionel samarbejdspartner, der kan være med til at udarbejde nye metoder og underbygge den fortsatte kvalitetsudvikling.

Det er således afgørende, at den fremtidige samarbejdspartner vil bidrage aktivt i udviklingen af nye ydelser og innovative løsninger på ældreområdet i kommunen fremover.

Det er samtidig afgørende, at den fremtidige samarbejdspartner vil være med til at understøtte kommunens igangværende arbejde med kontinuitet, genkendelighed og kvalitet samt triagering, hverdagsrehabilitering, forebyggende og koordinerede indsatser i forhold til udsatte borgere mv.

Tryk her https://permalink.mercell.com/162659689.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter udbud af en Rammeaftale, hvor målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 samt rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a alle døgnets timer.

Herudover vil der i enkelte tilfælde også være tale om samvær med demente efter Servicelovens §84.

Hillerød Kommune har en række særskilte ordninger vedrørende indkøb, madservice og tøjvask, der også bevilliges efter Servicelovens § 83. Disse ydelser er derfor ikke omfattet af nærværende udbud.

Aktuelt har Hillerød Kommune ud over den kommunale leverandør én privat leverandør godkendt til personlig pleje og praktisk hjælp. Borgerne har efter Servicelovens § 91, stk. 2, ret til at vælge mellem minimum to leverandører af personlig og praktisk hjælp. Borgerne vil med dette udbud blive tilbudt at kunne vælge mellem en kommunal leverandør og en privat leverandør af praktisk og personlig hjælp.

Den øgede indsats i forhold til forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning af borgere med komplekse plejeforløb fra hospitalerne, herunder triagering, stiller øgede faglige og beredskabsmæssige krav til leverandørerne. De i dette udbud stillede kvalitetskrav afspejler dette.

Da Hillerød Kommune med udbuddet ønsker at styrke både det forebyggende og rehabiliterende sigte, forventes al hjælp og støtte baseret på at fastholde og udvikle den enkeltes færdigheder samt forebygge funktionstab ved tidlig indsats.

Fokus er således på størst mulig selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Hillerød Kommune valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn. Hillerød Kommune har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2021

Send til en kollega

0.031