23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-459501
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Forsbøl
E-mail: ag2m@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/162963088.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/162963088.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/162963088.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) i 4 år er 21 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) i 4 år er 28 mio.kr

Tryk her https://permalink.mercell.com/162963088.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på psykologisk krisehjælpsordning til de ansatte i Københavns Kommune. Alle ansatte skal - når som helst på døgnet og i alle årets dage - kunne få akut krisehjælp, hvis de bliver udsat for en voldsom hændelse i forbindelse med jobbet, og de skal kunne modtage psykologisk bistand/rådgivning, hvis de oplever mistrivsel i forbindelse med arbejdet eller vanskeligheder ved at klare arbejdet.

Den udbudte ydelse består således helt overordnet af 2 grundlæggende psykologfaglige ydelser:

1) akut krisehjælp og

2) anden psykologisk bistand/rådgivning. I forbindelse med større, særligt alvorlige krisesituationer, der omfatter flere medarbejdere, skal der desuden kunne ydes defusing og psykologisk debriefing på hændelsesstedet.

Københavns Kommune ønsker at indgå rammeaftale med 1 leverandør.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit III, (udbudslovens § 186-§ 189).

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) i 4 år er 21 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) i 4 år er 28 mio.kr

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er gældende i 2 år med 2 optioner, der hver giver ordregiver ret til en forlængelse på 12 måneder, således at rammeaftalen ved udnyttelse af begge optioner kan løbe i op til 4 år

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 10.000.000 (ekskl. moms).

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal fremlægge minimum 3 og højest 5 referencer inden for området "akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning" leveret inden for perioden fra den 22. august 2018 til den 23. august 2021. Referencernes samlede værdi skal udgøre minimum DKK 5.000.000 (ekskl. moms). Referencerne skal have haft stillet både akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til rådighed i perioden.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Samtlige af leverandørens behandlere i ordningen, inkl. netværkspsykologer, skal være autoriserede psykologer af Psykolognævnet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af "Det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ordregiver vil anvende følgende underkriterier med den for hvert kriterium anførte vægt: Pris 60 %, kvalitet 40 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 127-337983
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1 og 2. (se herom i udbudsbetingelserne).

Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2021

Send til en kollega

0.046