23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-461469
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309627&B=SILKEBORGFORSYNING

Udbyder

Silkeborg Forsyning A/S

Laboratorieopgaver


Silkeborg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 31935520
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 31857848
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Vand A/S
CVR-nummer: 31857899
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Varme A/S
CVR-nummer: 31857759
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Genbrug og Affald
CVR-nummer: 31857791
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309627&B=SILKEBORGFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309627&B=SILKEBORGFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU udbud af laboratorieopgaver

 

Sagsnr.: 40520 Udbud Analyser 2021
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Silkeborg Forsyning A/S udbyder hermed en 3 årig kontrakt om prøvetagning og analyser af prøver udtaget på drikkevand, grundvand, jord, spildevand, slam, perkolat og rent træ.

Der er option på at kontrakten kan forlænges 3 gange 12 måneder.

Den udbudte kontrakt indeholder således følgende delelementer, der udbydes i én samlet kontrakt:

• Drikkevand & grundvand

• Spildevand & slam

• Jord

• Perkolat, grundvand, - overfladevand, kompost og rent træ

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer/ydelser, herunder de krav de skal opfylde, henvises til Udbudsmaterialets bilag A - Kravspecifikationer samt Bilag B - Tilbudslisten i sin helhed. Ydelserne skal bl.a. udføres under iagttagelse af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, BEK nr 1770 af 28/11/2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 170 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
85111820 Bakteriologiske analysetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Silkeborg Forsyning A/S udbyder hermed en 3 årig kontrakt om prøvetagning og analyser af prøver udtaget på drikkevand, grundvand, jord, spildevand, slam, perkolat og rent træ.

Der er option på at kontrakten kan forlænges 3 gange 12 måneder.

Den udbudte kontrakt indeholder således følgende delelementer, der udbydes i én samlet kontrakt:

• Drikkevand & grundvand

• Spildevand & slam

• Jord

• Perkolat, grundvand, - overfladevand, kompost og rent træ

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer/ydelser, herunder de krav de skal opfylde, henvises til Udbudsmaterialets bilag A - Kravspecifikationer samt Bilag B - Tilbudslisten i sin helhed. Ydelserne skal bl.a. udføres under iagttagelse af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, BEK nr 1770 af 28/11/2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 170 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten indeholder option på forlængelse i 3 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

For udbuddet gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135 og 136.

I henhold til Udbudsloven skal Ordregiver udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrundene, hvis ikke tilbudsgiver kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138.

Dokumentationen for opfyldelse af udelukkelsesgrundene skal, ved forlangende, fremlægges i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvis tilbudsgiver er fra Danmark. Er tilbudsgiver ikke fra Danmark og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse følgende finansielle nøgletal fra det senest tilgængelige årsregnskab:

• Egenkapital

• Soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt x 100)

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum DKK. 5 millioner eller en soliditetsgrad på minimum 18 % i det senest tilgængelige årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal tilbudsgiver i ESPD’et angive op til 3 referencer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Det vil sige referencens sluttidspunkt må ikke være længere tilbage end d. 12.10.2018. Tilbudsgiver kan anvende igangværende referencer.

Til hver reference skal tilbudsgiver beskrive følgende og i øvrigt være opmærksom på, at det via referencer er klart, at nedenstående minimumskrav til teknisk og faglig formåen er opfyldt:

• Navn på ordregiver

• Beskrivelse af leverancen, herunder:

- Årligt antal prøver til analyse

- Analyseparametre (drikkevand/grundvand, Spildevand/slam og jord)

- Analyserådgivning

• Tidspunkter for udførelsen af leverancer (start og slut på kontrakten/rammeaftalen)

• Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/-eller mailadresse

• Omsætning for referencen

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan påvise én eller flere referencer, udført inden for de seneste 3 år, der dokumenterer levering af laboratorieanalyser, svarende til de udbudte analyser, indenfor alle følgende analyseparametre:

• drikkevand/grundvand

• spildevand/slam

• jord

Mindstekravet kan således opfyldes ved at have alle analyseparametre via én referencer eller samlet via de op til 3 referencer som kan angives.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Den anslåede værdi af kontrakten er kalkuleret på baggrund af kontraktperioden inkl. option på forlængelse - dvs i alt 6 år.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Intet
By: Intet
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.062