23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 184-479893
Offentliggjort
22.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Odense Kommune

Sundhedsvirkarydelser


Odense Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Kaae Antonisen
E-mail: sofie.antonisen@twobirds.com
Telefon: +45 60641308
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43d41d17-538e-419e-99b8-534e68857419/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43d41d17-538e-419e-99b8-534e68857419/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43d41d17-538e-419e-99b8-534e68857419/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43d41d17-538e-419e-99b8-534e68857419/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sundhedsvirkarydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver har brug for levering af sundhedvikarydelser. På denne baggrund udbydes 3 Delaftaler på rammeaftalevilkår om sundhedvikarydelser indenfor følgende faggrupper:

- Delaftale 1: Sygeplejersker

- Delaftale 2: Social- og Sundhedsassistenter

- Delaftale 3: Social- og Sundhedshjælpere og tilsvarende

Vikarerne benyttes i Ordregivers Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltnings plejecentre og plejeboliger samt hjemmepleje og sygeplejen. Der anvendes tillige vikarer til bosteder og støttetilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sygeplejersker

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter vikarydelser i faggruppen sygeplejersker.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 200 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af kriterierne for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelses pkt. VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Social- og sundhedsassistenter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter vikarydelser i faggruppen social- og sundhedsassistenter.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af kriterierne for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelses pkt. VI.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Social- og sundhedshjælpere

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter vikarydelser i faggruppen social- og sundhedshjælpere.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 136 800 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af kriterierne for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelses pkt. VI.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD del IV.B med følgende økonomiske nøgletal:

- Nettoomsætningen for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

- Driftsresultatet for hvert af de senest 2 afsluttede og reviderede regnskabsår

- Egenkapital for det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

- en nettoomsætning på mindst 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

- et positivt driftsresultat i de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

- en positiv egenkapital i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til teknisk og faglig formåen fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. VI.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver foretager en tilbudsevaluering på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” vurderet på grundlag af følgende underkriterier:

- Pris (vægter 65 %)

- Akutvagter (vægter 35 %)

Rammeaftalen for hver Delaftale tildeles de 3 Tilbudsgivere, der på baggrund heraf har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 107-282735
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 19/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt Del II.A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II.C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. For en beskrivelse krav, hvis en ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, eller baserer sig på andres formåen, henvises der til Udbudsbetingelserne.

Ansøger skal udfylde ét ESPD pr. Delaftale, der ansøges om prækvalifikation på. Ansøger skal i ESPD Del II.A angive hvilken delaftale, der ansøges om prækvalifikation på.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Ansøger skal udfylde ESPD del IV.C med en beskrivelse af ansøgers lignende referencer, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4. Beskrivelsen af referencen skal indeholde periode for leveringen af vikarydelser, dækningsgrad i aftalens løbetid for henholdsvis planlagte vagter og akutvagter, modtager og kontraktværdien.

Ansøger kan angive max 5 referencer. Der lægges alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD.

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 2 sammenlignelige referencer vedrørende levering af ekstern vikarformidling inden for det fagområde, som delaftalen omhandler til enten kommuner eller regioner, som er opstartet eller afsluttet inden for de seneste 3 år.

Hver reference skal som minimum have en realiseret eller forventet omsætning på 8 mio. DKK eksl. moms over en periode på 2 år.

Er der flere end 6 ansøgere, på hver delaftale, der opfylder mindstekravene til egnethed, jf. pkt III.1.4), vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt ansøgerne på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

Ansøgerne med de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt II.1.4 og II.2.4.

I vurderingen af referencerne vil følgende blive vægtet positivt:

- Referencen vedrører levering af vikarydelser til en kommune

- Referencen omfattet dækning af både dag- og nattevagter

- Referencen omfattet dækning af akutvagter

- Referencen omfatter sundhedsfaglige ydelser inden for det specialiserede område, f.eks. botilbud eller lignende.

- Ansøgeren har haft en høj dækningsgrad på akutte og planlagte vagter

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2021

Send til en kollega

0.531