23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 186-483238
Offentliggjort
24.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Helsingør Kommune

Opdateringer

Rettelse
(04.10.2021)Yderligere oplysninger
Ordregiver har præciseret bilag 2, Prisoversigt samt udbudsbetingelsernes afsnit 6.2.1.

Rettelse
(12.10.2021)

II.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Slut
I stedet for:
Dato: 15-02-2028
Læses:
Dato: 15-02-2023

Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Knudsen
E-mail: hkn11@helsingor.dk
Telefon: +45 49282252
Fax: +45 49282014
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163776827.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163776827.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163776827.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Helsingør Kommune udbyder beskæftigelsesrettede indsatser, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende beskæftigelsesrettede indsatser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85310000 Sociale foranstaltninger
85320000 Socialt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Helsingør Kommune udbyder beskæftigelsesrettede indsatser, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende beskæftigelsesrettede indsatser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der vil blive indgået aftale med to leverandører, en primær og en sekundær, i et 60/40 forhold. Fordelingen er et gennemsnit af henviste borgere på tværs af de udbudte indsatser set over en 12 måneders periode.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2022
Slut: 15/02/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen i yderligere 5 x 12 måneders forlængelse, dvs. rammeaftalens maksimale varighed kan blive seks år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at tilkøbe yderligere to typer ydelser, foruden de udbudte indsatser i bilag A til G. De to ydelser er

1. Mentor som optakt til borgers start i forløb eller som supplement til deltagelse i forløb eller virksomhedsrettet tilbud. For at vurdere, om der er et behov for støtte fra en menter hos borger, foretager Ordregiver en faglig vurdering fra borger til boger. Ordregiver har i bilag 2, Prisoversigt, oplyst det forventede årlige behov for denne type ydelse.

2. Funktionsafklaring i eget hjem. Funktionsafklaring, praktisk afprøvning og samtaler om generelle hverdagsaktiviteter med afsæt i aktiviteter med relation til dagligdag, arbejdsliv og fritid herunder motivation, ressourcer, begrænsninger, mestring og hjælpemidler eller kompensation. Der foretages en faglig vurdering fra borger til borger, om dette er nødvendigt.

Ovenstående er jf. rammeaftalens afsnit 9

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Dette er ikke relevant for dette udbud.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Ovenstående er jævnfør udbudsbetingelserne afsnit 5.6

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 3. mio. kr.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

Ovenstående er jævnfør udbudsbetingelserne afsnit 5.6

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for jobcenterydelser. Ved tilsvarende referencer forstås aftaler, hvor Tilbudsgiver tidligere har gennemført forløb med samme karakteristika (indhold og målgruppe) som de indsatser, som Ordregiver her ønsker tilbud på.

o Start- og evt. slutdato for leverancen

o Kundens kontaktoplysninger (navn, tlf.nr. og e-mail og evt. stilling)

o Angivelse af hvilken indsats og målgruppe, som kontrakten vedrører

o Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms

o Kort beskrivelse af leverancen

Ovenstående er jævnfør udbudsbetingelserne afsnit 5.6

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal levere en referenceliste med angivelse af minimum 1 tilsvarende leverance for hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de seneste 2 år.

Ovenstående er jævnfør udbudsbetingelserne afsnit 5.6

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 06:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 06:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2021

Send til en kollega

0.072