23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 187-486062
Offentliggjort
27.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetshospital. E978 Sengevasker


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
Postadresse: Niels Bohrsvej 10
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.nau.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Fredslund Kobbernagel
E-mail: jfko@ramboll.dk
Telefon: +45 51611328
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital. E978 Sengevasker

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører E978 Sengevasker til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udbuddet omfatter produktion, levering, installering og idriftsætning af fuldautomatisk vaskefacilitet til hospitalssenge og madrasser. Den tilbudte skal være i stand til at vaske 30 senge og madrasser i timen. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af en seng med automatisk adskillelse af madrassen fra sengen og genforening af seng og madras efter processen. Løsningen skal også kunne vaske hjælpemidler som fx kørestole mv.

Der er option på service i forskellige serviceniveauer, se udkast til serviceaftale i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33191100 Sterilisationsapparat
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital,

Hospitalsbyen 1,

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører E978 Sengevasker til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udbuddet omfatter produktion, levering, installering og idriftsætning af fuldautomatisk vaskefacilitet til hospitalssenge og madrasser. Den tilbudte skal være i stand til at vaske 30 senge og madrasser i timen. Løsningen skal omfatte automatisk modtagelse/indlastning af en seng med automatisk adskillelse af madrassen fra sengen og genforening af seng og madras efter processen. Løsningen skal også kunne vaske hjælpemidler som fx kørestole mv.

Der er option på service i forskellige serviceniveauer, se udkast til serviceaftale i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Energi- og medieforbrug / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og proces / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og systemdesign / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på service i fire forskellige serviceaftaleniveauer:

- Serviceaftaleniveau 1 – Grundlæggende servicepakke

- Serviceaftaleniveau 2 – fejlrettende remoteservice

- Serviceaftaleniveau 3 – fejlrettende service med oppetidsgaranti

- Serviceaftaleniveau 4 – Reservedele

Indhold og vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er bygherre forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog § 135, stk. 4, 5 og 6 og § 138.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. ESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 6 og 7. Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD-en afsnit III C.

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelig dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD-et er korrekte.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de to seneste afsluttede disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

• Egenkapital:

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste tre år. Med sammenlignelige forstås referencer hvor tilbudsgiver har leveret og idriftsat en sengevaskemaskine.

Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

• Projektnavn

• Kunde

• Kontraktsum

• Udførelsesår inkl. oplysninger om projektets stade (idriftsat?)

• Beskrivelse af projektet

Grundet ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Mindstekrav: Tilbudsgiver skal vedlægge mindst to referencer fra de seneste tre år, hvor tilbudsgiver har leveret og idriftsat en sengevaskemaskine. Referencerne skal være afsluttet, dvs. afleveringsforretningen skal være gennemført og sengevaskeren skal være idriftsat.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet.

Andre særlige vilkår:

Kontrakten er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge.Kontrakten er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vi lfremgå af udbudsmaterialet.

Projektet er omfatte af bekendtgørelse nr. 118 af 6.2.2013 om krav til anvendelse af Informations-og Kommunikationsteknologi i byggeri.

Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, samt tilhørendevejledning nr. 9605 af 6. november 2013, "Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri" er gældende for projektet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære fysisk åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder. Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmateriale sker via flg. link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zddillwlkw

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretninger om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil så vidt muligt blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet, men interesserede økonomiskeaktører bærer selv ansvaret for at holde sig opdateret herom på iBinder.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på http//www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland, Mia Rosengaard Hansen, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, tlf.: +45 20221092, e-mail:mia.hansen@rn.dk

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD og angive oplysninger vedr.udelukkelse og formåen. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Tilbud afgivet af et konsortium bør vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer,at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Er erklæringen ikke vedlagt tilbuddet, skal erklæringenfremsendes senest i forbindelse med kontraktindgåelse. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager ikonsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på andre enheders (f.eks. moderselskabers, andrekoncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal tilbuddet tillige vedlægges en støtteerklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for tilbudsgiver.

Hvis en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiveren og de(n) pågældende enhed(er) hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders (f.eks.moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal tilbuddet vedlægges en rådighedserklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for tilbudsgiver.

Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåenpå underentreprenører/underrådgivere (andre enheders kapacitet / rådighedsleverandører), skal den/depågældende underentreprenører/underrådgivere udføre den del af kontrakten, som underentreprenørens/underrådgiverens kapacitet relaterer sig til.

Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som tilbudsgiver ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i istandstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/09/2021

Send til en kollega

0.047