23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 193-503664
Offentliggjort
05.10.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af arbejdsmarkedsrettede mestringsforløb for borgere i sygedagpengeforløb og borgere i jobafklaringsforløb


Aarhus Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Værkmestergade 15B
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-mail: kmee@aarhus.dk
Telefon: +45 29209430
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9befef4b-3af0-41f2-8c6d-d8a797059495/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9befef4b-3af0-41f2-8c6d-d8a797059495/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9befef4b-3af0-41f2-8c6d-d8a797059495/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9befef4b-3af0-41f2-8c6d-d8a797059495/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af arbejdsmarkedsrettede mestringsforløb for borgere i sygedagpengeforløb og borgere i jobafklaringsforløb

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af arbejdsmarkedsrettede mestringsforløb for borgere i sygedagpengeforløb og borgere i jobafklaringsforløb.

Delaftale 1: Arbejdsmarkedsrettede mestringsforløb for borgere i sygedagpengeforløb.

Sygedagpengemodtagere, der har behov for fysisk og mental træning og mestringsstrategier, før de kan raskmeldes helt eller delvist.

Delaftale 2: Arbejdsmarkedsrettede mestringsforløb for borgere i jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsborgere, der har behov for fysisk og mental træning og mestringsstrategier, før de kan raskmeldes helt eller delvist eller deltage i en virksomhedsrettet indsats.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Mestringsforløb for borgere i sygedagpengeforløb

Delkontraktnr.: Mestringsforløb for borgere i sygedagpengeforløb
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312310 Vejledning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sygedagpengemodtagere, der har behov for fysisk og mental træning og mestringsstrategier, før de kan raskmeldes helt eller delvist. Varigheden af mestringsforløb er optil 6 uger. Mestrings-forløbene tilrettelægges individuelt efter borgers behov. Timetallet er optil 10 timer pr. uge. Mulighed for forlængelse af forløbet på op til 4 uger for sygemeldte uden arbejdsgiver, hvis det vurderes at borger med en kortvarig optrænende virksomhedspraktik på maks. 4 uger efterfølgende kan raskmeldes.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Mestringsforløb for jobafklaringsborgere

Delkontraktnr.: Mestringsforløb for jobafklaringsborgere
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312310 Vejledning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Jobafklaringsborgere, der har behov for fysisk og mental træning og mestringsstrategier, før de kan raskmeldes helt eller delvist eller deltage i en virksomhedsrettet indsats. Varigheden af mestringsforløb er op til 8 uger med mulighed for forlængelse i yderligere 4 uger udfra en konkret vurdering. Mestringsforløbene tilrettelægges individuelt efter borgers behov. Timetallet er op til 10 timer pr. uge.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder à en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

På begge delaftaler ønsker udbyder at prækvalificere 4 ansøgere. Aarhus Kommune ønsker ikke at prækvalificere ansøgere, der er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 135-137. Aarhus Kommune ønsker at prækvalificere ansøgere som er egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen. Aarhus Kommune accepterer derfor kun ansøgninger fra ansøgere, som i de sidste 2 regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 11 %. I forhold til teknisk og faglig formåen tillægges det vægt, at ansøger har erfaring fra sammenlignelige leverancer.

Begge delaftale ønskes indgået med 2 leverandører.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder klausuler, etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Der sker udbud med forhandling. Rammeaftale vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det for udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor underkriterierne pris vægtes med 50 pct. og underkriteriet kvalitet vægtes med 50 pct. Tildeling af rammekontrakter under rammeaftalen sker efter direkte tildeling på grundlag af behovsmodellen.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Oplysninger vedr. forhandling: Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftale på grundlag af det indledende tilbud. Der afholdes ét forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver, og antallet af tilbud begrænses således ikke undervejs i forhandlingsprocessen. Der vil ikke blive ydet vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Både prækvalifikationsbetingelser og udbudsbetingelser vil være tilgængelige i Ethics fra bekendtgørelsestidspunktet.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis ansøgere er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-137.

For at godtgøre at én eller flere af ovennævnte udelukkelsesgrunde ikke er til stede, skal ansøgeren afgive en erklæring på tro og love i ansøgningsskabelon som vedlagt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2021

Send til en kollega

0.031