23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-505511
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hjemrejsestyrelsen

Udbud af kontrakt om uvildig hjemrejserådgivning


Hjemrejsestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjemrejsestyrelsen
CVR-nummer: 41338210
Postadresse: Birkerød Kongevej 2
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Katja Petersen
E-mail: hekap@oes.dk
Telefon: +45 21226153
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d9cc0dcc-c2bb-4b1a-b842-0c4e3ec8ea3b/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d9cc0dcc-c2bb-4b1a-b842-0c4e3ec8ea3b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d9cc0dcc-c2bb-4b1a-b842-0c4e3ec8ea3b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d9cc0dcc-c2bb-4b1a-b842-0c4e3ec8ea3b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om uvildig hjemrejserådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hjemrejsestyrelsen ønsker med udbuddet af denne kontrakt at få etableret en Rådgivningstjeneste, som skal yde uvildig rådgivning om mulighederne for hjemrejse til afviste asylansøgere. Rådgivningstjenesten skal støtte op om udrejsemulighederne og motivere afviste asylansøgere til selv at overveje frivillig hjemrejse. Den uvildige rådgivning skal tilbydes som et supplement til den rådgivning, som Hjemrejsestyrelsen giver til asylansøgere efter endeligt afslag på asyl.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 950 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
79111000 Juridisk rådgivning
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven består i at etablere en Rådgivningstjeneste, der skal varetage at yde uvildig rådgivning og vejledning til afviste asylansøgere. Formålet med Rådgivningstjenesten er at fremme frivillig hjemrejse for afviste asylansøgere. Rådgivningstjenesten skal støtte op om selve udrejsemulighederne og dermed motivere den afviste asylansøger til selv at overveje frivillig hjemrejse, uanset hvor lang tid den pågældende har været i udsendelsesposition.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 950 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 1 år på uændrede vilkår. Ordregivers option udløses ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 6 måneder før udløb af kontrakten. Såfremt ordregiver ikke forlænger kontrakten, ophører denne automatisk ved udløbet af kontraktens løbetid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ved indgåelse af kontrakten er det forudsat, at omfanget af rådgivningen er ca. 800 rådgivningsforløb, fordelt på 1.000 asylansøgere.

I det tilfælde, at ordregiver vurderer, at der på baggrund af et øget antal asylansøgere er behov for flere rådgivningsforløb, kan ordregiver tilkøbe yderligere rådgivningsforløb ved at øge budgetrammen for den del der vedrører fast beredskab inkl. rådgivere/landeeksperter samt rammeudgift til tolke, transport, hotel, diæter og øvrig drift, jf. bilag 5.

Hvis ordregiver vælger at øge budgetrammen, sker det ved øgning efter følgende trin:

+ 15%, betyder, at det årlige budget øges til kr. 4.945.000.

+ 30%, betyder, at det årlige budget øges til kr. 5.590.000.

Ordregiver har mulighed for at udnytte option på tilkøb af yderligere rådgivningsforløb ved henvendelse til leverandøren med en frist på 1 måned. Optionen kan udnyttes én gang pr. budgetår. Udnyttes optionen i løbet af budgetåret, sker øgningen i årets budget forholdsmæssigt for det igangværende budgetår.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontraktsummen udgør årligt op til kr. 4.300.000 i 2021-niveau. Den samlede kontraktsum udgør således op til kr. 17.200.000 i 2021-niveau. Såfremt optionerne dog udnyttes til fulde, vil den samlede maksimale kontraktsum udgøre op til kr. 27.950.000.

Beløbet udgøres af følgende optioner: (tilkøb af yderligere rådgivningsforløb på 30% svarende til en årlig kontraktsum på kr. 5.590.000 i 2021-niveau) + (forlængelse af kontrakten med 1 år) = kr. 5.590.000 x 5 år = kr. 27.950.000.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da der er synergi mellem opgaverne, og da opgaverne løses mest rationelt for både ordregiver og tilbudsgiver inden for én og samme kontrakt.

-------

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) en omsætning eller indtægter på kr. 20 mio. i gennemsnit for de seneste 2 reviderede regnskabsår, og

2) en positiv egenkapital ifølge det seneste årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers omsætning eller indtægter for de seneste 2 reviderede regnskabsår og egenkapital ifølge det seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver har inden for de seneste tre år håndteret mindst tre lignende opgaver/kontrakter med afviste asylansøgere som personkreds. For referencen skal angives 1) en kort beskrivelse af opgaven, 2) dennes varighed, 3) kontraktsum og 4) opdragsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver har inden for de seneste tre år udført mindst tre tilsvarende opgaver/kontrakter med afviste asylansøgere som personkreds.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud . Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

--------------------------------------------------------------

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

-----------------------------------------------------------------

I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

Omsætningen:

1) Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste 2 disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste omsætning fremgår, eller,

2) En erklæring på tro-og love om, at den i ESPD’et anførte ydelsesspecifikke omsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

Egenkapitalen:

1) Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede egenkapital og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.032