23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 196-508264
Offentliggjort
08.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sydjysk Udbuds Samarbejde

Dentalmateriale til kommunerne i Sydjysk Udbuds Samarbejde


Sydjysk Udbuds Samarbejde

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sydjysk Udbuds Samarbejde
CVR-nummer: 29189757
Postadresse: Haderslev Kommune
By: 6100 Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: Gåskærgade 26-28
Land: Danmark
Kontaktperson: Majbritt Frødstrup
E-mail: mare@haderslev.dk
Telefon: +45 21621870
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aabenraa Kommune
CVR-nummer: 9189854
Postadresse: Skelbækvej 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Rathgen
E-mail: trat@aabenraa.dk
Telefon: +45 23657916
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 9189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Caroline Andersen
E-mail: marcand@toender.dk
Telefon: +45 23103193
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312544&B=SUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312544&B=SUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dentalmateriale til kommunerne i Sydjysk Udbuds Samarbejde

Sagsnr.: 21/10981
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af dentalmaterialer til brug i de kommunale tandplejeklinikker i kommunerne i Sydjysk Udbuds Samarbejde

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sønderjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af dentalmaterialer til brug i de kommunale tandplejeklinikker i kommunerne i Sydjysk Udbuds Samarbejde

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

op til 2x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

option på forlængelse af kontrakt i op til 2x12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Nøgletal

Mindstekrav

Leverandørens resultat før skat skal være positiv i gennemsnit over de seneste tre regnskabsår

Leverandørens egenkapital

Leverandørens egenkapital skal i gen-nemsnit over de seneste tre regn-skabsår være positiv

Mindstekrav til soliditetsgrad

(Beregnes som egenkapitalen i % af de samlede aktiver.) Mindst 5 % gennemsnit over de sene-ste tre regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nøgletal

Mindstekrav

Leverandørens resultat før skat skal være positiv i gennemsnit over de seneste tre regnskabsår

Leverandørens egenkapital

Leverandørens egenkapital skal i gen-nemsnit over de seneste tre regn-skabsår være positiv

Mindstekrav til soliditetsgrad

(Beregnes som egenkapitalen i % af de samlede aktiver.) Mindst 5 % gennemsnit over de sene-ste tre regnskabsår

Leverandøren er i hele Kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produkt-ansvarsforsikring. Dækningen skal, pr. skadesbegivenhed, dække op til 15 millioner kr. for personskade og 10. millioner kr. for tingskade. Leverandøren skal på Ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslo-vens § 143:

Leverandøren skal udfylde referenceliste over de tre betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste tre år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Odregiver agter at kontakte de angivne referencer. I tilfælde af at en Leverandør får et nega-tivt skudsmål, vil dette indgå i den samlede vurdering af Leverandørens egnethed.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 08/05/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025-2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2021

Send til en kollega

0.11