23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-532321
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Opdateringer

Rettelse
(29.10.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-11-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 17-11-2021
Time: 13:00

IV.2.6)
I stedet for:
Dato: 11-05-2022
Læses:
Dato: 17-05-2022

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11-11-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 17-11-2021
Time: 13:00

Rettelse
(09.11.2021)

II.1.4)
I stedet for:
3. kvartal 2022
Læses:
4. kvartal 2022

II.2.4)
I stedet for:
3. kvartal 2022
Læses:
4. kvartal 2022

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-11-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 24-11-2021
Time: 13:00

IV.2.6)
I stedet for:
Dato: 11-05-2022
Læses:
Dato: 24-05-2022

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 17-11-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 24-11-2021
Time: 13:00

produktion, levering og montering af autoklaver


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Møldrup Lorentzen
E-mail: MIML@ssi.dk
Telefon: +45 32683254
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312551&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312551&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

produktion, levering og montering af autoklaver

Sagsnr.: 21/06074
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33191110 Autoklaver
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut skal anskaffe to autoklaver. Nærværende udbud vedrører produktion, levering og montering af disse inkl. rullevogne og grundlæggende træning. Derudover option på serviceaftale i op til 10 år samt applikationstræning. Autoklaverne forventes taget i brug i 3. kvartal 2022.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33191110 Autoklaver
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Statens Serum Institut skal anskaffe to autoklaver. Nærværende udbud vedrører produktion, levering og montering af disse inkl. rullevogne og grundlæggende træning. Derudover vedrører udbuddet option på serviceaftale i 8 år samt applikationstræning. Autoklaverne forventes taget i brug i 3. kvartal 2022.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Serviceaftale er indeholdt i prisen i garantiperioden (de første to år). Herefter kan serviceaftale tilvælges for et år ad gangen i yderligere 8 år. Dvs. indtil udstyret er 10 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceaftale iht. bilag 2 og II.2.7)

Applikationstræning iht. bilag 4 og 5.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Henset til aftalens karakteristika og kontraktværdi, har Statens Serum Institut valgt ikke at opdele kontrakten i flere delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i relation til økonomisk og finansiel formåen udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD’et:

a) Finansielle nøgletal

Soliditetsgrad: Under dette punkt i ESPD’et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste tre disponible regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen ”nøgletal”.

b) Samlet årsomsætning:

Tilbudsgiver skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren har eksisteret i mindre end tre år, skal tilbudsgiver angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

Som dokumentation for de i ESPD’et oplyste tal for soliditetsgrad og årsomsætning accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der gælder følgende økonomiske mindstekrav:

- En soliditetsgrad på mindst 15 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Eventuelt støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, jf. nærmere pkt. II.2.14).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

- En årsomsætning på gennemsnitligt mindst 10 mio. kr. i de seneste tre disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal de i fællesskab opfylde dette krav.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 43: Tilbudsgivers mest betydeligste leverance af lignende opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år.

For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt tilbudsgivers rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

Referencerne bør angives i ESPD'et, men det accepteres, at de afleveres i separat dokument.

Dokumentation for teknisk formåen: Referencelisten, jf. punkt III.1.3, indeholdende kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal anvise mindst én reference, der vedrører produktion, levering og montering af autoklave og gerne en reference vedrørende servicering af disse.

Der kan maksimalt angives 3 referencer. Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første 3 referencer, startende med tilbudsgivers egne referencer og herefter støttende enheder i alfabetisk rækkefølge. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Værdien i punkt II.1.5) og II.2.6) er angivet som det estimerede forbrug inklusive aktivering af optioner.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/05/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen eller er en sammenslutning af aktører, skal der afleveres en støtte- og/eller konsortieerklæring (SSIs paradigme skal anvendes), som vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

ESPD skal underskrives elektronisk.

Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

Udelukkelse:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv.

Dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at VI.4) VI.4.1) VI.4.3) denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Intet organ i Danmark
By: Ukendt
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med

senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter

afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er

blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og

udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som

ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en

bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har

underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en

rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse

for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra

dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt

ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at

ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,

at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele

kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage

indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10

kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke

er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der

begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på

naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.062