23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-533439
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gribskov Kommune

Offentligt udbud af rammeaftale om levering af sundheds- og omsorgsfaglige vikarydelser til Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: nm@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4ebd80-7344-478f-b97c-734b7e41e73c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4ebd80-7344-478f-b97c-734b7e41e73c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4ebd80-7344-478f-b97c-734b7e41e73c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4ebd80-7344-478f-b97c-734b7e41e73c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale om levering af sundheds- og omsorgsfaglige vikarydelser til Gribskov Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører ekstern levering af følgende vikarydelser:

o Autoriserede sygeplejersker

o Autoriserede social- og sundhedsassistenter

o Social- og sundhedshjælpere

Vikarydelserne benyttes af plejecentre, plejeboliger, trænings- og rehabiliteringsenheder, samt i hjemmeplejen og sygeplejen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der indgås rammeaftale med én leverandør.

Vikarydelserne leveres til de kommunale virksomheder PlejeGribskov og Helhedsplejen.

PlejeGribskov driver de to plejecentre Helsingegården (Parkvænget 20A, 3200 Helsinge) og Trongården (Trongårdsbakken 1, 3210 Vejby).

Trongården har 61 boliger, hvoraf seks er midlertidige boliger til rehabilitering.

Helsingegården har 105 boliger, hvoraf 14 er midlertidige boliger til rehabilitering

Helhedsplejen er kommunens hjemmepleje og sygepleje, som er inddelt i de tre (3) distrikter, der er lokaliseret i syd (Helsinge), midt (Græsted) og nord (Gilleleje).

Helhedsplejen har samlet set har 1.050 borgere, hjemmeplejen leverer ydelser til ca. 675 borgere, og sygeplejen til ca. 775 borgere. Når de to tal ikke summer til det samlede antal af borgere, skyldes dette, at flere borgere både modtager hjemmepleje og sygepleje.

Vikarvagterne forsøges dækket af de interne timelønnede vikarer.

Hjemmeplejen forventes at efterspørge mellem 25.000 – 35.000 vikartimer om året, og de to plejecentre forventes at efterspørge mellem 2.500 – 3.000 timer årligt.

Den forventede fordeling af de anvendte vikartimer på vagttype og personalegrupper fremgår af Ordregivers estimater i Udbudsbilag D – Tilbudsliste.

Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul.

Leverandøren skal underskrive fortrolighedserklæring.

Leverandøren forpligter sig på en leveringsgrad på min. 60 % (evt. højere jf. Kravspecifikationen)

Tilbudsgiver skal på tro og love erklære at hverken:

• virksomheden,

• medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller

• andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for:

1) handlinger begået som led i en kriminel organisation, herunder kartelvirksomhed

2) bestikkelse

3) EU-svig

4) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet

5) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

6) overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af Rammeaftalen i op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, idet en samlet aftale vurderes af give ordregiver den samlet set økonomisk mest fordelagtige løsning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle, uden at dette dog indebærer en pligt hertil.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin bruttoomsætning for de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal angive sin egenkapital for de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en bruttoomsætning på minimum 10 mio. kr. årligt i hvert af de seneste to (2) regnskabsår

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers har haft en positiv egenkapital i de seneste to (2) regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive relevant reference vedr. levering af sundheds- og omsorgsfaglige vikarydelser, tilbudsgiver har haft erfaring med inden for de seneste tre (3) år.

Referencen indeholder en overordnet beskrivelse af kontrakten, kontraktens værdi (be-løb), kontraktforholdets løbetid (datoer), navnet på den offentlige myndighed (modtagere), samt kontaktoplysninger til kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste tre (3) år haft erfaring med levering af sundheds- og omsorgsfaglige vikarydelser til 1 (én) offentlig ordregiver.

Tilbudsgiver skal i Bilag E angive en (1) opgave, der er udført inden for de seneste tre (3) år, med en beskrivelse, der opfylder mindstekrav til, at tilbudsgiver har leveret følgende ydelser til kunden:

• Autoriserede sygeplejersker

• Autoriserede social- og sundhedsassistenter

• Social- og sundhedshjælpere

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.047