23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 214-563641
Offentliggjort
04.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Furesø Kommune

Udbud af levering af praktisk hjælp og og personlig pleje til hjemmeboende borgere i Furesø Kommune


Furesø Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
E-mail: mbo4@furesoe.dk
Telefon: +45 72162491
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/166116181.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.furesoe.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/166116181.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/166116181.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af levering af praktisk hjælp og og personlig pleje til hjemmeboende borgere i Furesø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Furesø Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem efter servicelovens § 83 og § 83a.

Tryk her https://permalink.mercell.com/166116181.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en rammeaftale om levering af personlig pleje og praktisk hjælp samt rehabliteringsforløb efter servicelovens § 83 og § 83a til visiterede hjemmeboende borgere i Furesø kommune.

Den øgede indsats i forhold til forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning af borgere med komplekse plejeforløb fra hospitalerne, herunder triagering, stiller øgede faglige- og beredskabsmæssige krav til leverandørerne. De i dette udbud stillede kvalitetskrav afspejler dette.

Da Ordregiver med udbuddet ønsker at styrke både det forebyggende- og rehabiliterende sigte, forventes al hjælp og støtte baseret på at fastholde og udvikle den enkeltes færdigheder samt forebygge funktionstab ved tidlig indsats. Fokus er således på størst mulig selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver vil kunne blive udelukket fra dette udbud, såfremt tilbudsgiver er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-136, der omhandler handlinger som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, handlinger forbundet med terror, hvidvask, strafbare handlinger, interessekonflikt, konkurrencefordrejning samt afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med dette udbud.

Endvidere vil tilbudsgiver kunne blive udelukket, såfremt tilbudsgiver har tilsidesat forpligtigelser inden for det miljø-, sociale- eller arbejdsretlige område, er erklæret konkurs eller insolvent, har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv, uretmæssigt har forsøgt at påvirke kommunens beslutningsproces vedr. dette udbud og har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/12/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen skal Leverandøren stille en anfordringsgaranti på DKK 100.000. Sikkerheden skal stilles senest otte Arbejdsdage efter Rammeaftalens indgåelse i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Det er ikke muligt at stille moderselskabsgaranti. Garantien skal stilles af et pengeinstitut, der har opnået en individuel rating på minimum A-. Sikkerheden skal opretholdes indtil tre måneder efter Aftaleperiodens udløb, medmindre Kommunen forinden over for Leverandøren og garanten har fremsat krav om udbetaling under garantien. I så fald bortfalder garantien først, når Kommunen meddeler garanten, at garantien kan bortfalde eller garanten har udbetalt hele garantisummen. Garantien nedskrives ikke i perioden. Kommunen er dog berettiget til i hele Aftaleperioden at lempe kravet til garantiens størrelse, idet Kommunen i så fald skal opnå en besparelse svarende til Leverandørens reducerede omkostning.

I hele Aftaleperioden er Leverandøren forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder ansvarsforsikring for motorkøretøjer, lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring, dækkende tingsskade minimum 5 mio. kr. pr. skade pr. år og personskade på minimum 10 mio. kr. pr. skade pr. år.

Der stilles endvidere krav om dækning for ting i varetægt med en forsikringssum på 100.000 kr. Leverandørens ansvar er dog ikke begrænset hertil.

Den forsikringsmæssige dækning skal være sket i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab.

Forsikringspolicerne skal fremsendes til Kommunen inden underskrift af Rammeaftalen.

Leverandøren skal til enhver tid i Aftaleperioden på anmodning fra Kommunen dokumentere, at forsikringerne er i kraft og overgive Kommunen kopi af forsikringspolicer samt kvittering for præmiens betaling.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2021

Send til en kollega

0.047