23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 215-566808
Offentliggjort
05.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Allerød Kommune

Opdateringer

Rettelse
(22.11.2021)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 01-12-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-12-2021
Time: 12:00

Personlig pleje og praktisk hjælp til Borgere i eget hjem


Allerød Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Waneck Borello
E-mail: lowb@alleroed.dk
Telefon: +45 48126120
Fax: +45 48140208
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/166235458.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/166235458.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/166235458.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp til Borgere i eget hjem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Allerød Kommune udbyder en rammeaftale om levering af:

-personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem jf. servicelovens § 83

- rehabiliteringsforløb, jf. servicelovens § 83a og

- delegerede sygeplejeindsatser, jf. sundhedslovens §138

Tryk her https://permalink.mercell.com/166235458.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Allerød Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en 4-årlig rammeaftale med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Leveringsstart: 1. juni 2022. Aktiviteter ifm. implementering pågår fra rammeaftalens underskrift og til leveringsstart. Rammeaftalen forventes underskrevet ultimo februar 2022.

De udbudte indsatser skal leveres i tidsrummet 07.00 - 23.00. rammeaftalen er omfattet af reglerne om frit valg.

Aktuelt har Ordregiver, ud over den kommunale Leverandør, 1 privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.  Borgerne vil med dette udbud blive tilbudt at kunne vælge mellem den kommunal leverandør og 1 privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Borgernes frie valg om natten sikres gennem udstedelse af fritvalgsbeviser. natindsatser er således ikke en del af dette udbud.

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale for en uddybning af de udbudte indsatser. 

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af rammeaftalen er 40.500.000 kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Mindstekrav:

Samlet årlig omsætning i de seneste tre disponible regnskabsår, der minimum udgør 5.000.000 kr. pr. år,

-Positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, Tilbudsgivers soliditetsgrad skal det seneste regnskabsår som minimum være 10%,

-For reviderede regnskaber gælder, at det seneste aflagte årsregnskab må ikke indeholder en revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers fortsatte drift eller indikere, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt,

-Tilbudsgiver skal inden for de seneste tre år som minimum have erfaring med personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 hos 75 visiterede Borgere årligt og

-Tilbudsgiver skal have minimum 2 referencer vedrørende levering af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 til en offentlig myndighed inden for de seneste tre år. Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene dokumenteres erfaring med enten personlig pleje eller praktisk hjælp.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Krav om max 20% ufaglært arbejdskraft. Dokumenteres ved revisorerklæring en gang årligt.

Leverandøren skal respektere nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption jf. rammeaftalens pkt. 25

Leverandøren skal stille sikkerhed på 100.000 kr. i form af en anfordringsgaranti.

Leverandøren skal senest ved sin underskrift af Rammeaftalen, og efterfølgende én gang årligt i aftaleperioden, fremsende skattemæssige årsregnskaber til Kommunen, jf. servicelovens § 92, stk. 3, nr. 1.

Såfremt Leverandøren i medfør af årsregnskabsloven er omfattet af krav om at udarbejde regnskab og krav om at lade regnskabet revidere, skal Leverandøren inden aftaleindgåelse, og efterfølgende én gang årligt i aftaleperioden, sende revideret regnskab til kommunen, medmindre dette er offentligt tilgængeligt, jf. servicelovens § 92, stk. 3, nr. 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingsprocedurens hovedtræk: 5.1.11 Tildeling af Rammeaftalen vil ske på grundlag af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Kvalitet vægtes 60% pris vægtes 40%. Den tilbudsgiver der samlet opnår det højeste antal vægtede point tildeles rammeaftalen. Der henvises endvidere til afsnit VI.3 og udbudsbetingelserne .

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet foretages efter følgende procedure:

Ordregiver fremsender udbudsbekendtgørelsen til TED

Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres, og der gives på dette tidspunkt eller 48 timer efter afsendelse af bekendtgørelsen adgang til det øvrige udbudsmateriale via Mercell.

Interesserede virksomheder kan tilmelde sig udbuddet i Mercell og rekvirere udbudsmaterialet

Der gennemføres en proces med spørgsmål og svar frem til 6 hele døgn før tilbudsfristen

Tilbudsgivere afgiver indledende tilbud

Ordregiver evaluerer indkomne tilbud

Forhandlingsmøder afholdes

Tilbudsgiver afgiver endeligt tilbud

Ordregiver foretager evaluering af endelige, egnede, konditionsmæssige tilbud

Ordregiver bekendtgør valget af Leverandør

Stand-still periode

Indgåelse af rammeaftale

Alle Tilbudsgivere, som har afgivet et tilbud inden tilbudsfristens udløb, til et forhandlingsmøde. Det er ikke en betingelse for at kunne deltage i forhandlingsmødet, at tilbuddet er konditionsmæssigt, herunder at tilbuddet ikke indeholder forbehold. Forhandlingsmødet er berammet til maksimalt to timers varighed pr. Tilbudsgiver pr. møde. Ordregiver vil på forhandlingsmødet give feedback til Tilbudsgiverne i forhold til de afgivne tilbud og vil i den forbindelse kunne påpege elementer i Tilbudsgivernes tilbud, der med fordel vil kunne justeres eller forbedres i det endelige tilbud. Forhandlingsmødet vil kunne omfatte alle forhold i tilbuddet. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen herunder for deltagelse i forhandingsmøder.

Tilbudsgiver skal på tro- og love erklære, ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-136 og endvidere:</p>

At Tilbudsgiver ikke har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller øvrige miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1.

At Tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, at dennes aktiver ikke administreres af en kurator eller af retten, at denne ikke er under tvangsakkord, eller at dennes erhvervsvirksomhed ikke er blevet indstillet, jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2.

At Tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, jf. Servicelovens § 92, stk.3, nr. 3.

Ordregiver vil anmode den Tilbudsgiver, som Ordregiver agter at tildele Rammeaftalen til, om at fremlægge en Serviceattest eller anden tilsvarende som dokumentation herfor.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2021

Send til en kollega

0.046