23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 223-587998
Offentliggjort
17.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skanderborg Kommune

Personlig pleje og praktisk hjælp (iht. servicelovens § 83) samt rehabilitering (iht. servicelovens § 83a) til borgere i eget hjem i Skanderborg Kommune


Skanderborg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Flodgaard Lindbæk
E-mail: tfl@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947182
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167294511.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167294511.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167294511.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp (iht. servicelovens § 83) samt rehabilitering (iht. servicelovens § 83a) til borgere i eget hjem i Skanderborg Kommune.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om udførelse af følgende indsatser/ydelser:

1) Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138.

2) Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.Nærværende udbud omfatter ikke madservice og indkøb.

På nuværende tidspunkt er der taget politisk beslutning om ikke at tilbyde borgerne fritvalgsbevis.

Leverandørerne skal levere indsatser og ydelser i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder og indsatskataloger.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit III.

Tryk her https://permalink.mercell.com/167294511.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 820 924.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Skanderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale om udførelse af følgende indsatser/ydelser:

- Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 29 472 528.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/05/2022
Slut: 30/04/2028
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi udgør 110.521.981 kr. over en 6 årig periode.

Aftalen har en løbetid på 4 år. Herefter kan aftalen af Ordregiver forlænges med 2 gange op til 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Skanderborg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale om udførelse af følgende indsatser/ydelser:

- Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 348 396.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/05/2022
Slut: 30/04/2028
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi udgør 102.556.482 kr. over en 6 årig periode.

Aftalen har en løbetid på 4 år. Herefter kan aftalen af Ordregiver forlænges med 2 gange op til 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 stk. 1-3 og § 136, frivillig udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs) eller have forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, jf. servicelovens § 92.

Tilbudsgiver skal over det seneste regnskabsår have haft omsætning på minimum 3 mio. kr. og i de seneste to regnskabsår have haft en positiv egenkapital.

- Delaftale 1: Tilbudsgiver skal anføre 3 referencer (afsluttede eller igangværende) inden for de seneste 3 år.

- Delaftale 2: Tilbudsgiver skal anføre 2 referencer (afsluttede eller igangværende) inden for de seneste 3 år.

Se yderligere oplysninger i udbudsbekendtgørelsens VI.3)

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Samarbejdsaftale: Leverandørerne på Delaftale 1 og Delaftale 2 skal indgå en samarbejdsaftale.

Etik og socialt ansvar: Der er indsat en arbejdsklausul og sociale klausuler i rammeaftalen.

Sikkerhedsstillelse: Leverandøren skal inden underskrift af rammeaftalen stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti på 150.000 kr.

Databehandleraftale: I forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, modtager Leverandøren personoplysninger på Ordregivers borgere, som Leverandøren bliver databehandler for. Der indgås derfor databehandleraftale mellem parterne. Databehandleraftalen er vedlagt denne rammeaftale som Bilag 4.

Prøveperiode: De første 6 måneder fra aftaleperiodens start er en prøveperiode, hvor Ordregiver kan opsige rammeaftalen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned, såfremt samarbejdet, efter Ordregivers vurdering, ikke forløber tilfredsstillende. Ordregiver skal afsende opsigelsen senest den dag, hvor prøveperioden udløber.

Bod: Der er indsat bodsbestemmelser i rammeaftalerne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet ud fra følgende kriterier: Pris (45 %), Kvalitet (45 %) og Miljø (10 %). For nærmere beskrivelse heraf henvises til udbudsbetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 181-469833
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 14/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i Bilag A - Tro- og loveerklæring erklære, at denne ikke:

- er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 stk. 1-3 og § 136.

- er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs).

- har forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, jf. servicelovens § 92.

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk formåen:

- en omsætning på minimum 3 mio. kr. det seneste regnskabsår.

- en positiv egenkapital de seneste 2 regnskabsår.

Der stilles følgende minimumskrav til teknisk formåen:

- Delaftale 1: Tilbudsgiver skal anføre 3 referencer (afsluttede eller igangværende) inden for de seneste 3 år, som vedrører levering af 1) personlig pleje iht. servicelovens § 83 og/eller 2) rehabilitering i forbindelse med personlig pleje iht. servicelovens § 83a og/eller 3) overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138. De 3 referencer skal til sammen indeholde referencer, der dækker alle 3 ovenstående områder.

- Delaftale 2: Tilbudsgiver skal anføre 2 referencer (afsluttede eller igangværende) inden for de seneste 3 år, som vedrører levering af 1) praktisk hjælp iht. servicelovens § 83 og/eller 2) rehabilitering i forbindelse med praktisk hjælp iht. servicelovens § 83a. De 2 referencer skal til sammen indeholde referencer, der dækker begge områder.

Anslået maksimal værdi over en 6-årig periode:

- Delaftale 1 =110.521.981 kr.

- Delaftale 2 = 102.556.482 kr.

Virksomhedsoverdragelse: Ordregiver har ikke stillet krav om overdragelse af de medarbejdere, der er ansat hos de nuværende eksterne leverandører, eller i øvrigt om, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse.

Vedståelsesfrist: Tilbuddet skal være bindende for Tilbudsgiver indtil 6 måneder efter udløb af tilbudsfristen.

Tilbudsafgivelse: Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Der kan ikke afgives mere end ét tilbud pr. delaftale. Der kan ikke afgives alternative tilbud.

Før beslutning om tildeling af rammeaftalerne for henholdsvis Delaftale 1 og 2, skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af delaftalen, fremsende følgende dokumentation:

oServiceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere som maksimalt er 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen.

oDokumentation for, at Tilbudsgiver ikke har forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret jf. servicelovens § 92, stk. 3, nr. 3.

o Årsregnskaber eller lign. jf. servicelovens § 92, stk. 3, nr. 2

o Skattemæssigt årsregnskab jf. servicelovens § 92, stk. 3, nr. 1.

o Dokumentation for tilslutning til overenskomst, såfremt en sådan er oplyst i Bilag D.

o Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet, jf. afsnit 6.6: Støtteerklæring underskrevet af den/de støttende enhed(er), som godtgør, at hver støttende enhed er juridisk forpligtet over for Tilbudsgiver.

Bilag C - Referenceliste betragtes som endelig dokumentation.

Tilbudsgiver kan anmode om dokumentation i form af lønsedler, ansættelseskontrakter mv. i forhold til efterprøvning af oplysninger i Bilag D.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har ovenstående dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

Kontrolbud: Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

Der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen.

Der er ikke opdelt i geografiske delaftaler, af økonomiske og administrative hensyn.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2021

Send til en kollega

0.062