23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 223-588001
Offentliggjort
17.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ikast-Brande Kommune (tovholder for udbuddet)

Levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp


Ikast-Brande Kommune (tovholder for udbuddet)

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune (tovholder for udbuddet)
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604076
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31210917
Postadresse: Skolevej 5 - 7
By: Nordby
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6720
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fanoe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorvej 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hans Christian Andersen Airport P/S
CVR-nummer: 35475346
Postadresse: Lufthavnsvej 131
By: Odense N
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hca-airport.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation
CVR-nummer: 17414070
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odenserenovation.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5792c7c3-7826-4a41-a85c-ce6126126cf8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5792c7c3-7826-4a41-a85c-ce6126126cf8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5792c7c3-7826-4a41-a85c-ce6126126cf8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til et antal KomUdbud-kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af psykologisk bistand og rådgivning til ordregivers medarbejdere i forbindelse med aktuelle psykosociale problemer, som påvirker arbejdsindsatsen negativt, herunder alvorlige arbejdsrelaterede hændelser som stress, chikane, mobning, udbrændthed, omstruktureringer, fyringer, ulykker, dødsfald, vold eller trusler. Udbuddet omfatter ligeledes levering af psykologisk krisehjælp forstås som akut psykologisk bistand, der ydes i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser eksempelvis situationer, hvor medarbejderen har været udsat for trusler, vold, overfald, voldsomme arbejdsulykker, trafikuheld eller lignende.

Formålet med at yde medarbejderne psykologisk rådgivning og krisehjælp er at sikre, at de ansatte forbliver mentalt sunde og undgår at blive nedslidte af det arbejde, de udfører.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det maksimale omfang på rammeaftalen regnet i total antal sager for alle deltagende ordregivere, vil ikke overstige 7000 sager i rammeaftalens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 samt den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.

Der skal afgives en tro- og loveerklæring i tilbuddet.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen:

- tilbudsgiver skal i hvert af de to seneste afsluttede regnskabsår have en positiv egenkapital

- tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert af de to seneste afsluttede regnskabsår have været minimum 10 mio. kr. inden for psyk.rådg. og krisehjælp, dvs. omsætningen skal bestå af begge ydelser.

Tilbuddet skal vedlægges erklæring om økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal dokumentere sin erfaring med udførelse af til af tilsvarende opgaver for offentlige myndigheder ved at angive min. 2 og maks. 3 referencer på relevante sammenlignelige referencer, som indeholder både psyk.rådg. og krisehjælp, og som tilsammen har en årlig omsætning på minimum 2,5 mio. kr.

Se pkt. 6 i udbudsmatr.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Psykologer, der anvendes til levering af ydelser på rammeaftalen, skal være autoriserede psykologer.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår sociale klausuler samt krav til forsikring i rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af tildelingskriteriet Pris.

Ved den økonomisk mest fordelagtige Pris forstås den laveste samlede tilbudssum. Se udbudsmatr. pkt. 7 og 10.1.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 181-471716
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den tilbudsgiver, som KomUdbud agter at tildele rammeaftalen til, skal fremsende dokumentation for ikke at være omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde i form af en serviceattest, som ikke er ældre end 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2021

Send til en kollega

0.063