23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 225-593102
Offentliggjort
19.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Egedal Kommune

Udbud af Hjemmehjælp i Egedal Kommune


Egedal Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Henriksen
E-mail: udbud@egekom.dk
Telefon: +45 72596219
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/166124849.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/166124849.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/166124849.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Hjemmehjælp i Egedal Kommune

Sagsnr.: 21/18859
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Egedal Kommune udbyder i henhold til udbudslovens afsnit III (social light regimet) en rammeaftale om levering af:

- personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem jf. servicelovens § 83.

- Afløsning i eget hjem jf. servicelovens § 84 2-24 timer altid sammenhængende timer.

- uddelegeret ikke komplekse sygeplejeydelser.

- samarbejde med kommunens rehabiliteringskonsulenter.

Leverandøren skal levere indsatser og ydelser i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder og Indsatskataloger.

Rammeaftalen har en varighed af 4 år, med leveringsstart d. 1 april 2022.

Tryk her https://permalink.mercell.com/166124849.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 31 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Egedal Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en 4 årig rammeaftale med leveringsstart d. 1 april 2022. Aktiviteter ifbm. implementeringen pågår fra Rammeaftalens indgåelse til Leveringsstart. Rammeaftalen forventes underskrevet i januar 2022.

Der gøres opmærksom på at de omfattede indsatser er omfattet af borgerens ret til frit valg af Leverandør. For at sikre borgerens frie valg i henhold til servicelovens § 92 har borgere i Egedal Kommune adgang til frit at vælge imellem den kommunale leverandør og en privat leverandør. At borgeren har et frit valg, betyder at Leverandøren ikke er sikret eller garanteret en bestemt omsætning. At borgeren har et frit valg medfører desuden at Leverandøren er forpligtet til at levere Indsatser til de borgere der visiteres til Leverandøren uagtet at antallet af visiterede timer måtte overstige det forventede.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 31 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

- Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 og udbudslovens § 135 stk. 3 og udbudslovens § 136 finder anvendelse.

- Det angivne nøgletal for resultat af primær drift viser et positiv resultat for primær drift for senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgivers seneste regnskabsår må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for firmaets forsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god forretningsskik ikke er overholdt.

- Væsentlige negative ændringer indtrådt efter det yngste årsregnskab må ikke medføre en risiko for firmaets fortsatte drift.

- Der stilles krav om angivelse af referencer for tidligere udførte opgaver. Formalitetskrav og indholdskrav til referencerne fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om lovpligtige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Nærmere oplysninger herom kan læses i punkt 1.24 i Rammeaftaleudkastet.

Der stilles krav om ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på minimum 150.000 kr. Nærmere oplysninger herom kan læses i punkt 1.26 i Rammeaftaleudkastet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 16/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den maksimale værdi af Rammeaftalen er 71,5 millioner DKK. Beløbet er skønnet og vurderingen beror på et scenarie hvor den private Leverandør over tid tager markedsandele fra den kommunale leverandør.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2021

Send til en kollega

0.031