23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 226-595130
Offentliggjort
22.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tandtekniske ydelser til Voksentandplejen i SUF 2021


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Thuebæk
E-mail: zj9m@kk.dk
Telefon: +45 35303761
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167543049.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167543049.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167543049.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tandtekniske ydelser til Voksentandplejen i SUF 2021

Sagsnr.: 21-4821
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85130000 Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af tandtekniske ydelser fordelt på aftagelig og fast protetik til Voksentandplejen i Københavns Kommune. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Aftagelig protetik

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
33138100 Tandproteser
85130000 Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1. Levering af tandtekniske ydelser vedr. aftagelig protetik til Voksentandplejen i Københavns Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 optionsperioder á 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 1 Skønnet årligt forbrug kr. 1.500.000,- eks. moms. Max. forbrug vil være 50 % over det forventede forbrug.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 Fast protetik

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
33138100 Tandproteser
85130000 Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2. levering af tandtekniske ydelser vedr. fast protetik til Voksentandplejen i Københavns Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 optionsperioder á 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftale 2 Skønnet årlig forbrug kr. 450.000,- eks. moms. Max forbrug vil være 50 % over det forventede forbrug

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers erhvervsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK. 1.000.000,-

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 2.000.000,- eks. moms pr. delkontrakt.

Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelsen have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indenfor de 3 seneste år have leveret tandtekniske ydelser, kommunalt og/eller privat, som disse er beskrevet i tilbudslisterne i Bilag D1 og Bilag D2.

Tilbudsgiver skal (hvis der benyttes egne køretøjer til levering/afhentning af de ønskede ydelser) leve op til de miljømæssige krav der fremgår af Bilag B.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/12/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Delaftale 1 aftagelig protetik. Skønnet årligt forbrug kr. 1.500.000,- eks. moms. Max forbrug på aftalen 50 % over det forventede forbrug.

Delaftale 2 fast protetik. Skønnet årligt forbrug kr. 450.000,- eks. moms. Max forbrug på aftalen 50 % over det forventede forbrug.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2021

Send til en kollega

0.063