23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-603166
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

EU-Udbud 2021: Levering af stationære personløftere/loftlifte


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Ghariba Khalaf
E-mail: gkhal@fmk.dk
Telefon: +45 72531180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167925483.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167925483.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167925483.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud 2021: Levering af stationære personløftere/loftlifte

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbudsopgaven vedrører levering af stationære personløftere/loftlifte samt skinnesystemer til Fællesindkøb Fyns 5 kommuner. Stationære personløftere/loftlifte samt skinnesystemer benyttes som APV-hjælpemiddel af kommunens personale i det daglige arbejde med borgerne. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises særligt til udbudsmaterialets kravspecifikation (Aftalebilag 1 - Kravspecifikation) og tilbudsliste (Udbudsbilag 1 - Tilbudsliste), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte rammeaftale forudsættes indgået med 1 leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
42416300 Lifte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsopgaven vedrører levering af stationære personløftere/loftlifte samt skinnesystemer til Fællesindkøb Fyns 5 kommuner. Stationære personløftere/loftlifte samt skinnesystemer benyttes som APV-hjælpemiddel af kommunens personale i det daglige arbejde med borgerne. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises særligt til udbudsmaterialets kravspecifikation (Aftalebilag 1 - Kravspecifikation) og tilbudsliste (Udbudsbilag 1 - Tilbudsliste), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte rammeaftale forudsættes indgået med 1 leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/funktionalitet / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens værdi anslås til at udgøre DKK 5,2 mio. eksklusive moms, mens rammeaftalens maksimale værdi er DKK 7,8 mio. eksklusive moms. Den anslåede værdi er udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på udbudstidspunktet, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Der kræves en positiv egenkapital på minimum DKK 4.000.000 i mindst 2 af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Dokumentationen skal være attesteret via en revisionserklæring, såfremt tilbudsgiver ikke har en anden valideret dokumentation. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på DKK 4.000.000. Balancen skal i så fald være attesteret af en uafhængig revisor.

2) Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10.000.000.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Der kræves en positiv egenkapital på minimum DKK 4.000.000 i mindst 2 af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Dokumentationen skal være attesteret via en revisionserklæring, såfremt tilbudsgiver ikke har en anden valideret dokumentation. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på DKK 4.000.000. Balancen skal i så fald være attesteret af en uafhængig revisor.

2) Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10.000.000.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale, eller en aftale der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af stationære personløftere. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte aftale. Tilbudsgiver bedes angive kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference i ESPD´et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 sammenlignelige leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale, eller en aftale der er afsluttet inden for de sidste 3 år, for så vidt angår levering af stationære personløftere. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme produkter/ydelser som produkterne/ydelserne på den udbudte aftale og hvor volumen på aftalen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte aftale. Tilbudsgiver bedes angive kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference i ESPD´et.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/12/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Indkomne tilbud åbnes digitalt via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Indkomne tilbud åbnes digitalt via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2021

Send til en kollega

0.078