23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-606641
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lejre Kommune

Udbud af delaftaler vedr. personlig pleje og praktisk hjælp og aflastning


Lejre Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 48
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Kresten Gørtz
E-mail: krng@lejre.dk
Telefon: +45 92430408
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317063&B=LEJRE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317063&B=LEJRE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af delaftaler vedr. personlig pleje og praktisk hjælp og aflastning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Lejre Kommune udbyder to delaftaler vedrørende henholdsvis personlig hjælp og pleje efter servicelovens (Lov om Social Service LBK 1287 af 28/8/2020) § 83, stk. 1, nr. 1 og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1. Opgaverne er underlagt en frivalgsforpligtelse efter servicelovens § 91. Udbuddet gennemføres med henblik på at finde én leverandør for hver delaftale, som udover den kommunale leverandør, kan udføre opgaverne. Den kommunale leverandør deltager ikke i udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale A - Personlig pleje

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lejre Kommune udbyder to delaftaler vedrørende henholdsvis personlig hjælp og pleje efter servicelovens (Lov om Social Service LBK 1287 af 28/8/2020) § 83, stk. 1, nr. 1 og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1. Opgaverne er underlagt en frivalgsforpligtelse efter servicelovens § 91. Udbuddet gennemføres med henblik på at finde én leverandør for hver delaftale, som udover den kommunale leverandør, kan udføre opgaverne. Den kommunale leverandør deltager ikke i udbuddet.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2026
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges med 2 gange 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale B - Praktisk hjælp og aflastning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lejre Kommune udbyder to delaftaler vedrørende henholdsvis personlig hjælp og pleje efter servicelovens (Lov om Social Service LBK 1287 af 28/8/2020) § 83, stk. 1, nr. 1 og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 samt afløsning og aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1.

Opgaverne er underlagt en frivalgsforpligtelse efter servicelovens § 91. Udbuddet gennemføres med henblik på at finde én leverandør for hver delaftale, som udover den kommunale leverandør, kan udføre opgaverne. Den kommunale leverandør deltager ikke i udbuddet.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2026
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges med 2 gange 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Økonomisk og finansiel formåen

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal i de seneste to afsluttede regnskabsår have:

• Et positivt resultat

• En positiv egenkapital

• En samlet årlig omsætning på minimum 3 mio. kr. inkl. moms inden for inden for de udbudte opgaver

• Ingen revisorforbehold i årsregnskab

Faglig formåen

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til faglig formåen:

Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 3 år have mindst 1 reference, hvor Tilbudsgiver har:

- udført støtte til personlig pleje og praktiske opgaver, jf. servicelovens § 83

- udført opgaverne hos hjemmeboende borgere

- udført opgaver, som har en volumen svarende til den udbudte opgave

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Lejre Kommunes sociale klausuler er gældende, jf. kontraktudkast.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Delaftalerne vil blive tildelt den/de tilbudsgiver(e), der tilbyder de(t) økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Tilbudsgiver skal afgive sit tilbud på den udbudte opgave ved at udfylde bilag B1 for delaftale B (personlig pleje) og/eller Bilag B2 for delaftale B (praktisk hjælp og aflastning).

Der anvendes følgende underkriterier:

• Pris – vægter 55 %

• Kvalitet – vægter 45 %

Lejre Kommune bruger en ikke-lineær pointmodel til evaluering.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/01/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Organet finder ikke i Danmark
By: Findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2021

Send til en kollega

0.063