23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 233-613727
Offentliggjort
01.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik

Vindere

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt

(01.12.2021)
Bruker Nordic AB
Torshamnsgatan 44
SE-164 40 Kista

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt


Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Kløvervænget 16
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: majbritt.christensen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440380
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt

Sagsnr.: 15865
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 734 390.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sygehus Lillebælt, Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Se beskrivelse under punkt IV1.1. proceduretype / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Se beskrivelse under punkt IV1.1. proceduretype / Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt-Vejle ønsker anskaffet et MALDI-TOF-MS-apparatur som kan anvendes til rutinemæssig identifikation af bakterie- og svampe-isolater samt til forsknings og udviklingsprojekter, herunder især subtypning af bakterie-isolater inden for en række species. Dette er MALDI Biotyper MBT Smart (herefter benævnt MBT Smart).

Det er væsentligt at apparaturet er fleksibelt, herunder at identifikation af få isolater kan udføres hurtigt af alle medarbejdere. Det prioriteres derfor højt med lille tidsforbrug til skift af target-plade ud og ind i apparatur, kort pumpetid (reetablering af vakuum), samt procestid til optagelse af spektre hvilket MBT Smart kan præstere. Afdelingen er meget begrænset på lokale-kapacitet. Genanskaffelsen af MALDI-TOF-MS-apparatur skal derfor have et fodprint i afdelingen svarende til den plads allokeret til nuværende udstyr. MBT Smart har netop disse dimensioner (L 50 x B 71 x H 107 cm). Afdelingen har indført rutinemæssig subtypning af S. aureus (bl.a. MRSA-isolater). Denne metode (publiceret) kræver direkte tilgang til optagne spektre herunder at 1) det fulde spektrum kan inspiceres (visualiseres), ikke blot peak-mass-list. 2) at del-områder i spektret (helt ned til udsnit på 10 Dalton) kan visualiseres (zoome-funktion) 3) at mange spektre fra forskellige kørsler og forskellige isolater kan inspiceres samtidigt (overlappet og som liste). 4) at peak-mass-lists med variabelt antal (op til 500 peaks) per spektrum, kan udtrækkes til excel-fil. 5) At kunne udtrække og arbejde med rådata 6) at kunne indstille antal akkumulerede shots per optaget spektrum (samlede datamængde i spektrum) for at kunne ”forstærke” svage peaks.

punkterne 2-6 vil kun kunne opfyldes af MBT Smart.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15865
Betegnelse:

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bruker Nordic AB
Postadresse: Torshamnsgatan 44
By: Kista
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: SE-164 40
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 734 390.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021

Send til en kollega

0.062