23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 233-615008
Offentliggjort
01.12.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Banedanmark

Rammeaftale vedrørende sundhedsydelser, herunder fysioterapi, kiropraktik, massage, mv., i forbindelse med arbejdsrelaterede skader


Banedanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Marie Hedels
E-mail: RMHE@BANE.dk
Telefon: +45 21498329
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316187&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316187&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende sundhedsydelser, herunder fysioterapi, kiropraktik, massage, mv., i forbindelse med arbejdsrelaterede skader

Sagsnr.: 2021-18436
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark udbyder efter forsyningsvirksomhedsdirektivets afsnit III en rammeaftale om levering af sundhedsydelser til Banedanmarks medarbejdere. Hovedydelserne omfatter fysioterapi, kiropraktik og massage og omfatter desuden sundhedstjek, herunder lovpligtig helbredskontrol for natarbejdere. Derudover kan aftalen omfatte akupunktur, osteopati og ergonomisk gennemgang af kontorarbejdspladser som en del af behandlingen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85142100 Tjenesteydelser inden for fysioterapi
85170000 Akupunktur- og kiropraktortjenester
85172000 Kiropraktortjenester
98333000 Massage
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

København, Ringsted, Roskilde og Fredericia

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en rammeaftale om levering af sundhedsydelser til ordregivers medarbejdere. Hovedydelserne omfatter fysioterapi, kiropraktik og massage og omfatter desuden sundhedstjek, herunder lovpligtig helbredskontrol for natarbejdere, og det vil være et krav, at leverandøren tilbyder disse ydelser. Ordregiver ønsker derudover at tilbyde sine medarbejdere osteopati, akupunktur og ergonomiske gennemgange af kontorarbejdspladser som en del af behandlingen, hvis leverandøren kan tilbyde disse ydelser. Det vil være et krav, at disse ydelser udføres af autoriserede behandlere, jf. punkt III.2.1. Formålet med ydelserne er at forbygge og behandle arbejdsrelaterede skader på bevægeapparatet med henblik på at forebygge sygefravær og hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdspladsen. Ordregivers medarbejdere skal inden for fastsatte behandlingstidspunkter have adgang til fysiske behandlinger på ordregivers lokationer på in-houseklinikker, der skal etableres på følgende adresser:

København: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København SV

Fredericia: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia

Ringsted: Godsbanevej 2, 4100 Ringsted

Roskilde: Stenvænget 1, 4000 Roskilde

Såfremt det ikke er muligt for ordregivers medarbejdere at modtage behandling inden for de fastsatte behandlingstidspunkter eller hvis medarbejderen ikke har arbejdsplads på ovennævnte lokationer, skal medarbejderne have adgang til at modtage behandling på tilbudsgivers eksterne klinikker, der skal være landsdækkende.

Brugerne af behandlingerne vil både omfatte kontorpersonale og personer, der udfører hårdt fysisk arbejde. Der er ca. 2.600 medarbejdere omfattet af ordningen.

Rammeaftalen har en varighed på 2 år med option på forlængelse med 3 x 1 år. Levering af sundhedsydelserne i henhold til rammeaftalen på leverandørens eksterne klinikker skal træde i kraft senest 4 uger efter kontraktingåelsen, og levering af sundhedsydelserne i henhold til rammeaftalen på in-houseklinikkerne skal træde i kraft senest 12 uger efter kontraktindgåelsen.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal indlevere en tro og love-erklæring om, at ansøger ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1.

Ansøger skal som dokumentation for sin tekniske og faglige formåen indgive en liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år inden ansøgningsfristen. Minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen er angivet i Bilag A (Prækvalifikationsspørgeskema).

For yderligere oplysninger i relation til udelukkelsesgrundene samt teknisk og faglig formåen henvises der i øvrigt til Bilag A (Prækvalifikationsspørgeskema).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Fysioterapeut, kiropraktor og osteopat:

Lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/731)

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1624
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Anskaffelsen er omfattet af bilag XVII til forsyningsvirksomhedsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter forsyningsvirksomhedsdirektivets afsnit III, artikel 91-94 (light-regimet).

Udbudsproceduren er opdelt i 4 faser, som nærmere beskrevet under punkt VI.3). Tildeling af rammeaftalen vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/12/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til punkt IV.1.11): Udbudsproceduren er opdelt i (1) en udvælgelsesfase (prækvalifikation), (2) en tilbudsfase, (3) en eventuel forhandlingsfase og (4) en tildelingsfase. Tildeling af rammeaftalen vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Udbudsmaterialet fremsendes alene til de ansøgere, der bliver prækvalificeret.

Ansøgning om deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i udbudsbekendtgørelsens punkt I.3). Det bemærkes, at denne udbudsbekendtgørelse omfatter opfordring til at ansøge om deltagelse i udbuddet, og der skal derfor på nuværende tidspunkt ikke ske en egentlig tilbudsafgivelse.

Ansøger kan som sin ansøgning indgive Bilag A (prækvalifikationsspørgeskema).

For yderligere oplysninger henvises der til Bilag A (Prækvalifikationsspørgeskema), afsnit 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021

Send til en kollega

0.172