23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-647790
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skanderborg Kommune

Sundhedsordning med behandlingstilbud og forebyggende indsatser til Skanderborg Kommune


Skanderborg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Flodgaard Lindbæk
E-mail: tfl@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947182
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/169112690.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/169112690.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/169112690.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sundhedsordning med behandlingstilbud og forebyggende indsatser til Skanderborg Kommune.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter en sundhedsordning til Ordregivers medarbejdere, som består af følgende:

- En Hovedydelse (fysioterapi, herunder holdtræning; kiropraktik og administration af sundhedsordningen)

- Tilkøbsydelser.

De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder Udbudsbetingelser og udkast til kontrakt, Bilag 2 – Kravspecifikation og evalueringsparametre og Bilag 3 – Tilbudslisten.

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges i 3 gange op til 12 måneder. Kontrakten kan således i alt løbe i 6 år.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit III.

Tryk her https://permalink.mercell.com/169112690.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85142100 Tjenesteydelser inden for fysioterapi
85172000 Kiropraktortjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Skanderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter en sundhedsordning til Ordregivers medarbejdere, som består af følgende:

- En Hovedydelse (fysioterapi, herunder holdtræning; kiropraktik og administration af sundhedsordningen).

- Tilkøbsydelser.

Sundhedsordningen omfatter levering af sundhedsydelser til Ordregivers medarbejdere. Ordregivers Sundhedsordning består af en sundhedsklinik med tilhørende satellitter, motionslokaler til både styrke- og cardiotræning samt mulighed for holdtræning.

Sundhedsordningen arbejder ud fra nogle nøje udvalgte succeskriterier.

Succeskriterierne er:

- Aktivitet i klinikkens tilbud målt på min. 80% belægningsprocent på de enkelte behandlingstilbud, herunder fysioterapeuts vejledning i motionsrum.  

- Fald i medarbejdernes oplevelse af smerter.

- Højnelse af selvvurderet helbredsniveau.

- Tilfredshed med klientens forløb i sundhedsklinikken.

- Forbedring af funktionsniveau i den individuelle behandlingsperiode.

- Få aflyste behandlingstider fra medarbejderne (uden afmelding).

- Få tilbagefald med samme skavank.Sundhedsordningen drives på nuværende tidspunkt fra følgende lokationer:

- Èn hovedklinik.

- To satellitter.

- To motionslokaler.Den udbudte kontrakt har en løbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges i 3 gange op til 12 måneder. Kontrakten kan således i alt løbe i 6 år.

De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder Udbudsbetingelser og udkast til kontrakt, Bilag 2 - Kravspecifikation og evalueringsparametre og Bilag 3 - Tilbudslisten.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 100 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal i Bilag A - Tro- og loveerklæring erklære, at denne ikke:

-er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 stk. 1-3 og § 136.

-er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs).

Tilbudsgiver skal udfylde Bilag B-Økonomiske nøgletal. Følgende minimumskrav skal være opfyldt:

-Virksomheden har - i det seneste regnskabsår - haft omsætning på minimum 1.600.000,00 kr. excl. moms.

-Virksomheden har - i det seneste regnskabsår - haft en positiv egenkapital.

Tilbudsgiver skal i Bilag C-Referenceliste anføre 3 referencer (afsluttede eller igangværende) inden for de seneste 3 år, som vedrører levering af sundhedsordning (fysioterapi og kiropraktik) til en offentlig myndighed eller privat virksomhed. De 3 referencer skal ikke indeholde både fysioterapi og kiropraktik, men de 3 referencer skal til sammen dække både fysioterapi og kiropraktik.

Tilbudsgiver skal udfylde Bilag D-Løn- og arbejdsvilkår.

Se også VI.3)

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Der stilles krav om autoriserede fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater, jf. Lovbekendtgørelse nr. 731 af 08/07/2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Etik og socialt ansvar: Der er indsat en arbejdsklausul i kontrakten.

Databehandleraftale: Databehandleraftalen er vedlagt denne kontrakt som Bilag 4, som skal underskrives sammen med kontrakten.

Bod: Der er indsat bodsbestemmelse i kontrakten vedrørende arbejdsklausulen.

Konverteringsnøgler: I Bilag 2 - Kravspecifikation og evalueringsparametre og Bilag 5 - Konverteringsnøgler er beskrevet, hvorledes der kan konverteres mellem ydelser inden for kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet er omfattet af udbudslovens afsnit III. Tildelingskriteriet er Bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor følgende underkriterier og vægtninger lægges til grund for tildeling: Pris 50 %, Kvalitet 50 %. Tilbudsprisen på Hovedydelsen må maksimalt udgøre 1.600.000 kr. excl. moms pr. år. Se i øvrigt udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne for nærmere beskrivelse.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 26/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Konsortiedeltagere: Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet. Konsortiedeltagerne skal udfylde i Bilag E-Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere.

Andre enheders formåen: Hvis Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders økonomiske formåen og/eller tekniske formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder, og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives.

Baserer Tilbudsgiver sin tekniske formåen på kapacitet fra en anden enhed, skal denne anden enhed udføre tjenesteydelsen i kontraktperioden. I dette tilfælde skal den støttende enhed udfylde Bilag D og Tilbudsgiver skal vedlægge dette til sit tilbud i Mercell.

Støttende enheder skal ligeledes udfylde Bilag A-C og disse skal vedlægges tilbuddet i Mercell. Krav vedrørende dokumentation i udbudsbetingelsernes afsnit 6.4 gælder ligeledes for støttende enheder.

Underleverandører: Såfremt Tilbudsgiver påtænker at lade opgaven udføre delvist ved en underleverandør, skal der i tilbuddet anføres informationer på underleverandøren, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 9.1, samt i hvilket omfang den pågældende underleverandør skal udføre opgaver for Ordregiver i kontraktperioden.

Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt Bilag D-Løn- og arbejdsvilkår, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.8 vedrørende underleverandøren/underleverandørens medarbejdere.

Tilbudsafgivelse: Der kan ikke afgives mere end ét tilbud. Der kan ikke afgives alternative tilbud.

Tilbudsgiver skal i Bilag A-Tro-og loveerklæring erklære, at denne ikke:-er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 stk. 1-3 og § 136. -er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs).

Tilbudsgiver skal udfylde Bilag B-Økonomiske nøgletal. Følgende minimumskrav skal være opfyldt:-Virksomheden har-i det seneste regnskabsår-haft omsætning på min. 1.600.000,00 kr. excl. moms.-Virksomheden har - i det seneste regnskabsår - haft en positiv egenkapital.

Tilbudsgiver skal i Bilag C-Referenceliste anføre 3 referencer (afsluttede eller igangværende) inden for de seneste 3 år, som vedrører levering af sundhedsordning (fysioterapi og kiropraktik) til en offentlig myndighed eller privat virksomhed. De 3 referencer skal ikke indeholde både fysioterapi og kiropraktik, men de 3 referencer skal til sammen dække både fysioterapi og kiropraktik.

Tilbudsgiver skal udfylde Bilag D-Løn- og arbejdsvilkår vedrørende kiropraktorer og fysioterapeuter.

Dokumentation: Før beslutning om tildeling kontrakt, skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende følgende dokumentation:

Tilbudsgivers personlige forhold:oServiceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere som maks. er 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen.

Tilbudsgivers økonomiske forhold:oÅrsregnskab eller lign. oDokumentation for tilslutning til overenskomst, såfremt en sådan er oplyst i Bilag D. oHvis Tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.6: Støtteerklæring underskrevet af den/de støttende enhed(er), som godtgør, at hver støttende enhed er juridisk forpligtet over for Tilbudsgiver.

Bilag C-Referenceliste betragtes som endelig dokumentation.

Tilbudsgiver kan anmode om dokumentation i form af lønsedler, ansættelseskontrakter mv. i forhold til efterprøvning af oplysninger i Bilag D.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har ovenstående dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

Maksimal kontraktværdi (Hovedydelse og tilkøbsydelser): Maks. årlig værdi = 2.220.000 kr. excl. moms. Maks. samlet værdi over 6 år: 13.320.000 kr. excl. moms.

Pris på Hovedydelsen må maks. være 1.600.000,00 kr. excl. moms.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2021

Send til en kollega

0.062