23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 246-651342
Offentliggjort
20.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Genudbud af sundhedsvikarydelser til Odense Kommune


Odense Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Kaae Antonisen
E-mail: sofie.antonisen@twobirds.com
Telefon: +45 60641308
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6498d1e3-2634-4292-b4fb-962e83c1fe92/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6498d1e3-2634-4292-b4fb-962e83c1fe92/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6498d1e3-2634-4292-b4fb-962e83c1fe92/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6498d1e3-2634-4292-b4fb-962e83c1fe92/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af sundhedsvikarydelser til Odense Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler levering af sundhedsvikarydelser indenfor forskellige faggrupper i Odense Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513000 Udsendelse af personale til private husstande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Odense Kommune har brug for levering af sundhedsvikarydelser. På denne baggrund udbydes én aftale på rammeaftalevilkår om sundhedsvikarydelser indenfor følgende faggrupper:

- Sygeplejersker

- Social- og Sundhedsassistenter (SSA)

- Social- og Sundhedshjælpere og tilsvarende (SSH)

Der vil blive indgået en rammeaftale med 1 Leverandør efter gennemført udbudsforretning.

Rammeaftalen vil løbe i 4 år.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Krav til økonomisk og finansiel kapacitet:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD del IV.B med følgende økonomiske nøgletal:

- Nettoomsætningen for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

- Driftsresultatet for hvert af de senest 2 afsluttede og reviderede regnskabsår

- Egenkapital for det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

- En nettoomsætning på mindst DKK 10.000.000 i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

- Et positivt driftsresultat i de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

- En positiv egenkapital i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til teknisk og faglig formåen fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. VI.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Odense Kommune foretager en tilbudsevaluering på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” vurderet på grundlag af følgende underkriterier:

- Pris (vægter 65 %)

- Kvalitet (vægter 35 %)

Rammeaftalen tildeles den Tilbudsgiver, der på baggrund heraf har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A). Tilbudsgiver skal oplyse, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C). Tilbudsgiver skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, medmindre tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Odense Kommunes vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt Del II.A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II.C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

--------------------------------------------------

Krav til teknisk og faglig formåen:

Ansøger skal udfylde ESPD del IV.C med en beskrivelse af ansøgers lignende referencer, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4.

Beskrivelsen af referencen skal indeholde oplysning om perioden for leveringen af vikarydelserne, dækningsgrad i aftalens løbetid for henholdsvis planlagte vagter og akutvagter, modtager og kontraktværdien.

Hver reference skal som minimum have en realiseret eller forventet omsætning på DKK 8 mio. eksklusive moms over en periode på 2 år.

Ansøger kan angive maksimalt 5 referencer. Hvis ansøger vedlægger flere end 5 referencer, lægger Odense Kommune alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 2 sammenlignelige referencer vedrørende levering af ekstern vikarformidling indenfor fagområderne til enten kommuner eller regioner, som er opstartet eller afsluttet, inden for de seneste 3 år.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2021

Send til en kollega

0.047