23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 248-657884
Offentliggjort
22.12.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Veterancentret

Udbud af specialiseret botilbud for veteraner


Veterancentret

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Veterancentret
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Garnisonen 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: PSK - Stine Maria Falk-Scheibel
E-mail: stsc@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 51594162
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.veterancentret.dk/da/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315917&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315917&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af specialiseret botilbud for veteraner

Sagsnr.: 4018179
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85320000 Socialt arbejde
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal oprettes et specialiseret botilbud for særligt udsatte veteraner. Botilbuddet skal tilbyde midlertidigt ophold til de veteraner, der kun i mindre grad har gavn af de eksisterende botilbud på socialområdet, herunder også de botilbud der allerede er målrettet veteraner. Botilbuddet skal således være et supplement til de eksisterende tilbud. Målgruppen for botilbuddet er særligt udsatte veteraner, som har svære reaktioner efter udsendelse og ofte har et samtidigt behov for behandling og håndtering af misbrug (fx stofmisbrug). Særligt for målgruppen er også, at de ofte har en impulsiv og til tider konfliktskabende adfærd. Det specialiserede botilbud skal derfor kunne arbejde med veteraner, som har indtil flere mislykkede støtte- og behandlingstilbud bag sig og deraf ofte kun ringe tillid og motivation for at kunne indgå i et nyt tilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85321000 Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
85322000 Kommunale handlingsprogrammer
85323000 Det offentlige sundhedsvæsen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fortsat fra pkt. II.1.4: Leverandøren på Det specialiserede botilbud kan skabe rammer, som vedbliver at tilbyde støtte til veteranerne – også når der kommer tilbagefald. Botilbuddet, skal foruden faste pladser, kunne stille akutpladser til rådighed, som kan benyttes af kortere varighed. Akutpladser skal afhjælpe en bredere målgruppe af veteraner som for en ganske kort periode har brug for et ophold. Fx i forbindelse med opstået konflikt i familien, akut krisesituation hvor der er behov for støtte eller ved akut opstået hjemløshed hvor veteranen ikke nødvendigvis er i målgruppen for en fast plads i Det specialiserede botilbud. Veteraner, der på grund af massivt stof- eller alkoholmisbrug eller substitutionsbehandling kræver døgnstøtte, er ikke omfattet i målgruppen, men vil kunne tilbydes akutophold.

Det rehabiliteringsmæssige sigte er at sikre, at den enkelte veteran får en hverdag, der er så stabil og meningsfuld som muligt. Dette kræver, at den daglige sociale og praktiske støtte har fokus på at hjælpe veteranerne med at øge sociale færdigheder og selvhjulpenhed.

Veteranerne har, for manges vedkommende, levet et kaotisk liv med flere mislykkede støtte- og behandlingstilbud. Over tid er der tilstødt yderligere sociale problemstillinger som f.eks. hjemløshed, brudte sociale og familiære netværk og kriminalitet.

Den vindende leverandør har ansvaret for at etablere Det specialiserede botilbud i perioden frem til 31. december 2022, så Det specialiserede botilbud kan tages i drift fra og med den 1. januar 2023.

Det specialiserede botilbud skal bestå af minimum 5 faste pladser, dvs. plads til minimum 5 veteraner (idet Ordregiver har option på at udvide med op til 3 yderligere faste pladser). Botilbuddet skal herudover bestå af minimum to akutpladser, som kan benyttes i op til tre dage ad gangen (idet Ordregiver har option på at udvide med 1 yderligere akutplads).

Ordregiver har i øjeblikket alene bevilling til Det specialiserede botilbud for perioden til og med 2023.

Den aftale, der indgås med den vindende tilbudsgiver, vedrører derfor 1) en forberedelsesperiode frem til 31. december 2022, 2) drift af Det specialiserede botilbud i 2023, 3) Ordregivers option på at kunne forlænge aftalen i op til 5 år (dvs. for perioden 2024-2028) og 4) Ordregivers option på at udvide aftalen med yderligere tre faste pladser og en akutplads, jf. ovenfor.

-o0o-

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål relateret til prækvalifikationsfasen skal stilles senest den 19. januar 2022. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest den 21. januar 2022. Spørgsmål, der modtages senere end den 21. januar 2022, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøgers ansøgning om prækvalifikation består i det materiale, der er nævnt i punkt III.1.4, samt evt. støtteerklæring (jf. punkt VI.3 og Supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen). Ansøger skal ikke indlevere det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som led i udbuddet.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Hver ansøger kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan under overholdelse af principperne i § 2 anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet, hvis de oplysninger eller dokumenter, som ansøgere eller tilbudsgivere har indsendt i forbindelse med en ansøgning eller et tilbud, er ufuldstændige eller fejlbehæftede, eller når der mangler specifikke dokumenter.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 78
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da det vurderes, at det vil eliminere de fordele, der er forbundet med en samlet kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

-o0o-

Der er fastsat følgende krav til soliditet:

Som minimumskrav kræves en positiv soliditetsgrad i den seneste disponible årsrapport / årsregnskab.

-o0o-

Der er fastsat følgende krav til teknisk/faglig erfaring (referencer):

Som minimumskrav kræves, at ansøger skal kunne demonstrere erfaring med mindst én lignende leverance inden for de seneste 3 år før udløbet af ansøgningsfristen.

-o0o-

Der henvises til de yderligere oplysninger, der relaterer sig til ovenstående, i punkt VI.3 og i Supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter ikke sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: http://www.retsinformation.dk
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III §§ 186 – 190 (light-regimet).

Udbudsproceduren er opdelt i (1) en udvælgelsesfase (prækvalifikation), (2) en forhandlingsfase, (3) en tilbudsfase og (4) en tildelingsfase.

Tildeling af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver "Det bedste tilbud”, jf. udbudsbetingelserne.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 28/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette udbud omfatter en prækvalifikationsfase, hvor ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud til 5. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.4, af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelse.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers faglige og økonomiske formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.4, herunder til brug for udvælgelsen, jf. ovenfor. Tilbud kan endvidere afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Ordregiver har udarbejdet et prækvalifikations-spørgeskema (Prequlification Questionnaire, PQQ), som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

-o0o-

Ansøgeren skal sammen med tilbuddet indlevere en tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2, nævnte udelukkelsesgrunde. Det er vigtigt, at tro- og loveerklæringen vedrører netop den juridiske enhed, der afgiver ansøgningen. Skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal tro- og loveerklæeringen indleveres for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøgeren sig på andre enheders formåen, skal tro- og loveerklæringen ligeledes afgives af disse enheder.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode de vindende tilbudsgivere om at fremlægge dokumentation for indholdet af tro og love-erklæringen, f.eks. i form af en serviceattest. Ordregiver forbeholder sig ligeledes retten til at anmode om fremsendelse af en ny og ajourført tro og love- erklæring.

Ansøger, der er omfattet af, eller hvis støtteenheder er omfattet af, de i udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2, nævnte situationer, vil blive udelukket fra udbuddet, idet der dog tages forbehold for anvendelse af proceduren om self-cleaning, jf. princippet i udbudslovens § 138.

-o0o-

I relation til punkt II.1.5 og II.2.6 bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede samlede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner.

-o0o-

I relation til punkt II.2.7 bemærkes, at kontrakten har en varighed på 78 måneder, hvis forlængelsesoptionen udnyttes fuldt ud. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af Det specialiserede botilbud i forbindelse med eventuelt genudbud.

-o0o-

Ad punkt IV.1.10 - Udbuddet er omfattet af udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, afsnit III (light-procedure), jf. §§ 186–190)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021

Send til en kollega

0.047