23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-659752
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Westerberg
E-mail: m.westerberg@rn.dk
Telefon: +45 21596317
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319747&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319747&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Sagsnr.: L154
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udbuddet forventes gennemført som en udbud med forhandling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
38810000 Industrielle processtyringsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital. Udbuddet forventes gennemført som et udbud med forhandling.

Aalborg Universitetshospital modtager hvert år flere hundrede tusind blodprøver og andre prøver udefra, dvs. fra praksislæger og fra andre sygehuse. De skal transporteres sikkert til hospitalet og de skal modtages korrekt og distribueres til de relevante laboratorier på hospitalet. Bl.a. det store antal gør, at der er et stort fokus på at automatisere, hvad automatiseres kan.

På det nuværende Aalborg Sygehus SYD på Hobrovej i Aalborg findes der i dag da også en automatiseret prøvemodtagelse. Den består af to dele: (1) Standardiserede transportbeholdere kaldet ”Intelligente Forsendelses Kasser” og (2) en robot, som kan åbne transportbeholderne og flytte indholdet over i racks/stativer, som passer til den videre laboratorieproces.

Den nuværende løsning håndterer alene de blodprøver, som modtages fra regionens praksislæger. Andre prøvetyper (fx vævsprøver) samt prøver fra de øvrige sygehuse håndteres manuelt.

På det Nye Aalborg Universitetshospital, som er ved at blive bygget i Gistrup ved Aalborg, skal der tilsvarende etableres en automatiseret løsning til håndtering af de prøver, som leveres til analyse på sygehuset udefra. Når det nye sygehus er klar, vil hovedparten af laboratoriekapaciteten blive flyttet dertil.

Det er ønsket, at den nye løsning enten allerede fra starten af kan håndtere flere prøvetyper end blodprøver eller at den senere, uden grundlæggende ændringer, kan udbygges til at kunne det, ligesom det er ønsket, at også prøver fra øvrige sygehuse i regionen håndteres.

Også den nye løsning skal håndtere både transporten fra praksislæger/sygehuse til Nyt Aalborg UH og den automatiserede prøvemodtagelse på Nyt Aalborg UH.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner vil blive beskrevet i det endelige udbudsmateriale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/02/2022

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021

Send til en kollega

0.047