23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-664516
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede


Region Sjælland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Michele Sandersen
E-mail: msan@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 70155000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317177&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317177&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit III om Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiver kan derfor ikke påregne, at der gennemføres 1 forhandlingsrunde. Efter prækvalifikationen vil der ikke ske en begrænsning i antallet af tilbud som der skal forhandles.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85311200 Forsorg for handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået samlet værdi 160.000.000 kr. Den maksimale samlet værdi 220.000.000 kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Følgende mindstekrav til egnethed:

- Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

- Samlet årlig nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør 40 mio. DKK.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers sammenlignelige referencer indenfor de seneste 3 år. I Ansøgers besvarelse i ESPD-formularens Del IV, skal angives kunde, kontaktperson, omsætning, kontraktperiode samt en opgavebeskrivelse (max 1.500 anslag inkl mellemrum pr reference).

Ved evaluering vil der blive lagt vægt på følgende parametre rangeret i prioritet:

1. Relevans: Ved vurderingen af ansøgers referencer vægtes det højt, at der er tale om referencer med levering til institutioner målrettet voksne inden for det sociale- og/eller sundhedsmæssige område primært.

2. Ordregiver lægger vægt på referencer som afspejler/kan matche dimensionen af den forventede bestilling.

3. Antal referencer, som Ordregiver vurderer relevante jfr pkt 1.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bestemmelser om:

Arbejdsmiljø

Arbejdsklausul

Socialt ansvar

Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriterium: Tildeling sker på baggrund af "Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Vægtning: Økonomi 40 % og Vikarernes kompetencer 30 % og Leverance og service 30%

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 28/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Ordregiver vil senest forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den formodede vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet. Som dokumentation for soliditetsgradens og nettoomsætnings størrelse skal

den økonomiske aktør fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

- Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring,

- Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens og egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende støtteerklæringen i Kontraktbilag 7 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den økonomiske aktør baserer sig på andre enheders formåen, skal dokumentation for disse enheders soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf. ovenfor. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette dokumenteres, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende Kontraktbilag 6 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dokumentation for alle konsortiedeltagernes soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf.

ovenfor.

Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2021

Send til en kollega

0.203