23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 010-020387
Offentliggjort
14.01.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Gribskov Kommune

Offentligt udbud af rammeaftale om levering af sundheds- og omsorgsfaglige vikarydelser til Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: nm@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4ebd80-7344-478f-b97c-734b7e41e73c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale om levering af sundheds- og omsorgsfaglige vikarydelser til Gribskov Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører ekstern levering af følgende vikarydelser:

o Autoriserede sygeplejersker

o Autoriserede social- og sundhedsassistenter

o Social- og sundhedshjælpere

Vikarydelserne benyttes af plejecentre, plejeboliger, trænings- og rehabiliteringsenheder, samt i hjemmeplejen og sygeplejen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der indgås rammeaftale med én leverandør.

Vikarydelserne leveres til de kommunale virksomheder PlejeGribskov og Helhedsplejen.

PlejeGribskov driver de to plejecentre Helsingegården (Parkvænget 20A, 3200 Helsinge) og Trongården (Trongårdsbakken 1, 3210 Vejby).

Trongården har 61 boliger, hvoraf seks er midlertidige boliger til rehabilitering.

Helsingegården har 105 boliger, hvoraf 14 er midlertidige boliger til rehabilitering

Helhedsplejen er kommunens hjemmepleje og sygepleje, som er inddelt i de tre (3) distrikter, der er lokaliseret i syd (Helsinge), midt (Græsted) og nord (Gilleleje).

Helhedsplejen har samlet set har 1.050 borgere, hjemmeplejen leverer ydelser til ca. 675 borgere, og sygeplejen til ca. 775 borgere. Når de to tal ikke summer til det samlede antal af borgere, skyldes dette, at flere borgere både modtager hjemmepleje og sygepleje.

Vikarvagterne forsøges dækket af de interne timelønnede vikarer.

Hjemmeplejen forventes at efterspørge mellem 25.000 – 35.000 vikartimer om året, og de to plejecentre forventes at efterspørge mellem 2.500 – 3.000 timer årligt.

Den forventede fordeling af de anvendte vikartimer på vagttype og personalegrupper fremgår af Ordregivers estimater i Udbudsbilag D – Tilbudsliste.

Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul.

Leverandøren skal underskrive fortrolighedserklæring.

Leverandøren forpligter sig på en leveringsgrad på min. 60 % (evt. højere jf. Kravspecifikationen)

Tilbudsgiver skal på tro og love erklære at hverken:

• virksomheden,

• medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller

• andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for:

1) handlinger begået som led i en kriminel organisation, herunder kartelvirksomhed

2) bestikkelse

3) EU-svig

4) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet

5) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

6) overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konkurrenceparametre til ydelsen / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, idet en samlet aftale vurderes af give ordregiver den samlet set økonomisk mest fordelagtige løsning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle, uden at dette dog indebærer en pligt hertil.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 204-533439
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/01/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pareta A/S
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 55 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2022

Send til en kollega

0.063