23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 082-221438
Offentliggjort
27.04.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Sundhedsstyrelsen

Rammeaftale om kommunikationsydelser til Sundhedsstyrelsen


Sundhedsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsstyrelsen
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Juline Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=328946&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=328946&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om kommunikationsydelser til Sundhedsstyrelsen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter to faser: en ansøgningsfase og en tilbudsfase.

For yderligere oplysninger om processen og rammeaftalens omfang henvises til udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Rammeaftalen omfatter kommunikationsydelser til Sundhedsstyrelsen (herefter benævnt SST), og dermed de kommunikationsopgaver, som relaterer sig til løsning af SST’s faglige opgaver. Rammeaftalen kan bruges af alle enheder hos SST.

- SST varetager forskellige opgaver, som understøttes af kommunikation til borgere, sundhedspersonale, andre myndigheder, regioner, kommuner samt private og offentlige aktører. Størstedelen af opgaverne under rammeaftalen vil være rettet mod borgere i form af kommunikationskampagner samt kommunikationskampagner og særlige tiltag rettet mod personale på sundheds- og ældreområdet.

- SST’s kommunikationsydelser vil i hele rammeaftalens løbetid variere i indhold, budskaber mv. Den faktiske fordeling og det endelige omfang af ydelser bestemmes af SST's løbende ordrer. SST kender ikke det endelige kommunikationsbehov. SST's kommunikationsindsats afhænger dels af den daglige kommunikation og planlagte projekter, dels af de særlige situationer, som kan opstå, eksempelvis epidemier, krig mv.

- Rammeaftalen er skønnet at have et forventet årligt forbrug på cirka DKK 15 mio. Værdien er fastsat ud fra tidligere års forbrug, eksklusive den særlige indsats under covid-19.

- Rammeaftalen forventes indgået med 4 leverandører. De konkrete opgaver, der skal løses under rammeaftalen, vil blive tildelt på baggrund af enten direkte tildeling (opgaver med en værdi under DKK 1.5 mio.), eller ved genåbning af konkurrencen (miniudbud) til en af rammeaftalens leverandører. Fremgangsmåderne for direkte tildeling og miniudbud er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet (bilag G) Rammeaftale uden bilag).

- Ordregiver henviser til bilag B) Prækvalifikationsbetingelser for en nærmere beskrivelse af processen for ansøgningsfasen samt retningslinjerne for afgivelse af ansøgning, kommunikation mellem ansøger og ordregiver samt oplysninger om ansøgningsprocessen i øvrigt.

- De prækvalificerede ansøgere (tilbudsgiver) skal tilbyde et team, hvor der er allokeret faste nøglepersoner til at udføre ydelser under rammeaftalen. Tilbudsgiver skal tilbyde 5 nøglepersoner, hvoraf den ene tilbudte nøgleperson skal fungere som projektleder. For mere information om tilbudsfasen, herunder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, henvises til bilag C) Udbudsbetingelserne.

- Den angivne værdi i punkt II.1.5) er angivet som rammeaftalens maksimale værdi. Værdien er fastsat med udgangspunkt i, at ordregiver gør brug af en af de to optioner i rammeaftalens punkt 3.3. Se i øvrigt punkt II.2.14) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges på uændrede vilkår en gang á 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver forventer at udvælge 5-8 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5-8 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der samlet set har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige tjenesteydelser, som de ydelser aftalen vedrører.

Jo mere relevante referencerne er i forhold til ordregivers behov, og jo mere sammenlignelige referencerne er i forhold til den udbudte rammeaftale, jo bedre vurdering.

Følgende vægtes positivt ved vurderingen:

- Relevant erfaring med sundhed og velfærd

- Erfaring med forskellige typer af kampagner

- Erfaring med kommunikationsrådgivning og udvikling af strategi

- Relevant erfaring med forskellige typer af målgrupper

- Erfaring med netværkskommunikation

Referencerne angives i ESPD’ets afsnit IV.C, jf. III.1.3).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at udvide rammeaftalens samlede værdi med 25 procent, således at den samlede værdi efter brug af optionen udgør DKK 75 mio. Brug af optionen forudsætter, at ordregiver senest tre måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 procent af rammeaftalens værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.6).

Ordregiver har endvidere option på at udvide rammeaftalens samlede være med 100 procent som følge af særlige omstændigheder, jf. punkt III.2.2). Ved brug af optionen, er rammeaftalens samlede værdi efter udvidelsen maksimalt DKK 120 mio. (15 mio. x 4 år x 2).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den samlede anslåede værdi i punkt II.1.5) er angivet som rammeaftalens samlede maksimale værdi ved brug af en af rammeaftalens optioner på en kvantitativ udvidelse: enten på 25 procent eller 100 procent, jf. punkt II.2.11).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav til egnethed, at ansøger/tilbudsgiver kan fremlægge minimum 3 referencer, hvoraf en reference skal påvise erfaring med:

1) En større befolkningsrettet holdnings- og adfærdsændrende kommunikationskampagne med en værdi på minimum DKK 1 mio.

2) Strategisk kommunikationsrådgivning

Ansøgers udfyldelse af ESPD:

Ansøger angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes ansøger opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal ansøger angive minimum 3 referencer.

I feltet beskrivelse angives følgende vedr. referencen:

- Type kommunikation/kampagne (Fx holdnings- og adfærdsændrende kommunikationskampagne, netværkskommunikation mv.)

- Målgruppe. (Fx bred befolkning, voksne med kortere uddannelse, voksne med en kronisk sygdom, unge (16-24 årige), børn, ældre, patienter mv.)

- Beskrivelse af de(n) udførte relevante ydelse(r), herunder type strategisk kommunikationsrådgivning/-strategi

Ansøger skal endvidere oplyse om sluttidspunkt for referencen samt kunde.

Ansøger kan vælge at anvende og vedlægge ordregivers ”Skabelon Referenceskema ESPD”. Hvis ansøger vælger at anvende referenceskemaet, bedes dette oplyst i ESPD’et afsnit C, og det udfyldte referenceskema vedlægges ansøgningen.

Der kan maksimalt angives 5 referencer. Øvrige angivne eller vedlagte referencer vil ikke blive vurderet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Rammeaftalen indeholder en ændringsklausul vedr. ordregivers ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi med 100 procent, såfremt ordregiver får et øget behov for en intensiv kommunikationsindsats grundet særlige omstændigheder, som det var tilfældet under covid-19.

- Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

- Øvrige udførelsesvilkår fremgår af rammeaftalen med bilag.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

- For at benytte udbudssystemet skal ansøger oprette en bruger.

- Ansøger kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

- Hvis ansøger får tekniske problemer i forbindelse med anvendelse af udbudssystemet, kan ansøger rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eusupply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

- Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

- Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

- Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

- En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

- Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

- Ansøgninger der afleveres efter ansøgningsfristen i punkt IV.2.2), vil ikke blive taget i betragtning.

- Nærmere detaljer og betingelser for ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud fremgår af udbudsmaterialet.

- Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af rammeaftalen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2022

Send til en kollega

0.047