23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 084-224247
Offentliggjort
29.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Opdateringer

Rettelse
(04.05.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 26-05-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 31-05-2022
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 26-05-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 31-05-2022
Time: 12:00

Genudbud af babyudstyr


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Zemar Rasouli
E-mail: r85c@kk.dk
Telefon: +45 29454766
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/177987707.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/177987707.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/177987707.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af babyudstyr

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33750000 Produkter til spædbarnspleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omhandler anskaffelse af babyudstyr, der egner sig til institutionsbrug for børn i alderen 0,5-6 år, bestående af barnevogne, klapvogne, krybber, højstole, babyseng, babyalarmer mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den anslået værdi er 15,8 mio. kr. eks. moms

Den maksimale værdi er 23,7 mio. kr. eks. moms

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljømærkning / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2022
Slut: 31/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er gældende i 2 år med 2 optioner, der hver giver ordregiver ret til en forlængelse på 12 måneder, således at rammeaftalen ved udnyttelse af begge optioner kan løbe i op til 4 år

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav om dokumentation vedrørende erhvervsansvarsforsikring, omsætning og soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 3 mio. kr. (ekskl. moms).

Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 20%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav om levering af referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 3 aftaler med offentlig ordregiver inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen, og som har lighed med kontraktens genstand. Referencerne skal vedrøre levering af babyudstyr, som er omfattet af kontraktens sortiment til en offentlig kunde.

Der stilles følgende minimumskrav til referencen:

At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato

At leverancerne har været til kommuner

At referencerne tilsammen har minimum 50 leveringsadresser.

At referencerne tilsammen skal have en størrelse svarende til minimum 1 mio. kr. eksklusive moms.

Under fanen "Udvælgelseskriterier" i ESPD angives referencerne. Referencelisten skal indeholde oplysninger om følgende:

Start- og evt. slutdato for leverancen

En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen.

Referencens værdi i DKK.

Kundenavn, inkl. Kontaktperson og telefonnummer på denne.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurdere Tilbudsgivers egnethed og evne til at løse opgaven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 240-630130
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 26/07/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven §

§ 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1 og 2. Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har

begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning

inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137,

stk. 1, nr. 3. (se herom i udbudsbetingelserne)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2022

Send til en kollega

0.047