23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 090-247719
Offentliggjort
10.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vindere

Udbud af misbrugsbehandling i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel

(16.01.2023)
Projekt Menneske
Esrumvej 367 1
3000 Helsingør

Udbud af misbrugsbehandling i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Saber
E-mail: FahimMohammad.Saber@krfo.dk
Telefon: +45 72554339
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330534&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330534&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af misbrugsbehandling i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel

Sagsnr.: 22-421-0009
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler behandling af stof- og alkoholmisbrug for indsatte i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling.

I forbindelse med dette udbud har Ordregiver tidligere offentliggjort to vejledende forhåndsmeddelelser:

- TED, 2022/S 061-160663

- TED, 2022/S 082-221181

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 51 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33693300 Afhængighedsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler behandling af stof- og alkoholmisbrug for indsatte i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling.

I forbindelse med dette udbud har Ordregiver tidligere offentliggjort to vejledende forhåndsmeddelelser:

- TED, 2022/S 061-160663

- TED, 2022/S 082-221181

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 51 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 82
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2023 og udløber den 31. oktober 2027, og Ordregiver kan forlænge kontrakten op til 24 måneder på uændrede betingelser.

Den ovenstående kontraktvarighed på 82 måneder er inklusiv kontraktforlængelsen på 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Hvad angår den anslået værdi, er der tale om fast årligt vederlag for de af kontrakten omfattede ydelser på DKK 7.6000.000.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver kræver ikke oplysninger i forhold til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, skal Tilbudsgiver fremsende følgende med tilbuddet:

En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste tre år med angivelse af blandt andet kundenavn, kontaktperson med mere.

Bemærk: Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 1 reference skal være på behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af Udbudsbilag 4: Referenceliste.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 061-160663
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2022

Send til en kollega

0.158