23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 090-248797
Offentliggjort
10.05.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af afklarings- og opkvalificeringsforløb for borgere inden for autismeområdet


Aarhus Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sophie Bertelsen
E-mail: sobe@aarhus.dk
Telefon: +45 87133466
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b4ee778-a12d-47cd-95c1-20561e4f2447/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b4ee778-a12d-47cd-95c1-20561e4f2447/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b4ee778-a12d-47cd-95c1-20561e4f2447/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b4ee778-a12d-47cd-95c1-20561e4f2447/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af afklarings- og opkvalificeringsforløb for borgere inden for autismeområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af afklarings-og opkvalificeringsforløb for borgere inden for autismeområdet. Udbyder ønsker at indgå aftale med 3 leverandører, som har erfaring og kompetencer i forhold til at hjælpe borgere med diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) i gang med uddannelse eller beskæftigelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Målgruppen er primært 18-29 årige aktivitetsparate og unge i ressource-forløb, men kan også være uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere over 30 år.

Målgruppen kan potentielt være borgere med alle typer af autisme indenfor autismespekteret, hvor vurderingen er, at der er behov for særlig støtte i forbindelse med afklaring og opkvalificering inden påbegyndelse af uddannelse eller beskæftigelse. Der vil være tale om borgere, som vurderes at kunne profitere af tilbudsgivers tilbud ift. at kunne komme i job eller uddannelse. Det er således tilbudsgivers tilbud, der er afgørende for visitation, og altså ikke borgerens udfordringer.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2023
Slut: 31/01/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den fremtidige rammeaftale kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.

Rammeaftalens maximale værdi udgør 16 mio. tillagt en buffer på 20%.

Der er et bilag til rammeaftalen indeholdende Aarhus Kommunes CSR-bilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbyder har et ønske om at indgå rammeaftale med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at leverandørvirksomheder består under hele kontraktperioden. Aarhus Kommune accepterer derfor kun ansøgninger fra ansøgere, som i de sidste 2 regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15 %.

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som kan sandsynliggøre overfor udbyder, at ansøger har faglig og teknisk formåen til at løfte den udbudte opgave. Dvs. ansøgere skal ved referenceliste dokumentere, at ansøger har udført sammenlignelige leverancer indenfor det udbudte område herunder målgruppe. Ansøgere skal udfylde referenceliste i bilag 4, pkt. over de op til 3 mest betydelige, sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de seneste 5 år.

Udbyder ønsker at prækvalificere mellem 3-6 ansøgere, og at indgå rammeaftale med 3 leverandører.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalerne vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det for Aarhus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriterierne pris vægtes med 40 pct. og underkriteriet kvalitet vægtes med 60 pct. Tildeling af kontrakter under rammeaftalen sker efter direkte tildeling på grundlag af antal tildelte point. Alle tilbudsgivere som bliver tildelt rammeaftale forventes også indledningsvis at blive tildelt kontrakt.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 065-172293
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 08/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiveren vil forbeholde sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud. Forhandlingsforløbet løber i en fase, hvor tilbudsgiver indkaldes til et forhandlingsmøde. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren til lige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2022

Send til en kollega

0.065