23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 093-253767
Offentliggjort
13.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Røde Kors Asylafdeling

Udbud af rammeaftale vedrørende fødevarer og hygiejneartikler


Røde Kors Asylafdeling

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Røde Kors Asylafdeling
CVR-nummer: 18888786
Postadresse: Sandholmsgårdsvej 40
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen
E-mail: ajn@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c640805c-c0ee-4f97-8781-72bccfdafc37/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c640805c-c0ee-4f97-8781-72bccfdafc37/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c640805c-c0ee-4f97-8781-72bccfdafc37/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c640805c-c0ee-4f97-8781-72bccfdafc37/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Drift af asylcentre

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende fødevarer og hygiejneartikler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver driver en række asylcentre efter aftale med den danske stat. Ordregiver står for den praktiske indsats, og centrene rummer alt det, der skal til for at få en hverdag til at fungere. Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers praktiske indsats. Ordregiver ønsker i den forbindelse at indgå i alt 3 rammeaftaler vedrørende levering af fødevarer og hygiejneartikler mv. til beboere på Center Avnstrup samt levering af fødevarer til storkøkkener på asylcentre.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fødevarer til beboere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Levering skal ske til Center Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til beboere på Center Avnstrup. På udbudstidspunktet er der tale om levering til op til 50 familier. Henset til den usikkerhed, der er omkring asylsystemet, herunder antallet af flygtninge, der modtages i Danmark, skal tilbudsgiver forvente, at der kan forekomme mindre og større udsving i antallet af familier og dermed antallet af leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan ensidigt forlænge Indkøbsperioden i 2 gange 1 år (med ét år ad gangen). Ordregiver skal senest 6 måneder før Indkøbsperiodens udløb meddele Leverandøren, hvorvidt Ordregiver ønsker at forlænge Indkøbsperioden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi er 35.000.000 kr.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hygiejneartikler til beboere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33700000 Produkter til personlig pleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Levering skal ske til Center Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende levering af hygiejneartikler til beboere på Center Avnstrup. På udbudstidspunktet er der tale om levering til op til 50 familier. Henset til den usikkerhed, der er omkring asylsystemet, herunder antallet af flygtninge, der modtages i Danmark, skal tilbudsgiver forvente, at der kan forekomme mindre og større udsving i antallet af familier og dermed antallet af leveringer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan ensidigt forlænge Indkøbsperioden i 2 gange 1 år (med ét år ad gangen). Ordregiver skal senest 6 måneder før Indkøbsperiodens udløb meddele Leverandøren, hvorvidt Ordregiver ønsker at forlænge Indkøbsperioden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi er 7.500.000 kr.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fødevarer til køkkener

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Levering skal ske til følgende adresser :

Center Sandholm, Sandholmsgårdsvej 40, 3460 Birkerød

Center Jelling, Bredager 25, 7300 Jelling

Center Skalstrup, Køgevej 167, 4621 Skalstrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til køkkener på ordregiveres asylcentre. På udbudstidspunktet er der tale om levering til 3 køkkener. Henset til den usikkerhed, der er omkring asylsystemet, herunder antallet af flygtninge, der modtages i Danmark, kan ordregiver med 7 dages varsel udvide eller reducere antallet af leveringsadresser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan ensidigt forlænge Indkøbsperioden i 2 gange 1 år (med ét år ad gangen). Ordregiver skal senest 6 måneder før Indkøbsperiodens udløb meddele Leverandøren, hvorvidt Ordregiver ønsker at forlænge Indkøbsperioden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi er 50.000.000 kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Tilbudsgivers soliditetsgrad i %.

Tilbudsgivers egenkapital i DKK.

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Or-dregiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen skal både tilbudsgivers og den støttende enheds egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er tilbudsgiver et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiets egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen skal både tilbudsgivers og den støttende enheds egenkapital og aktiver anvendes ved opgørelsen af egenkapitalen. Er tilbudsgiver et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiets egenkapital ved opgørelsen af egenkapitalen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med levering i henhold til rammeaftaler. Referencerne bør indeholde: Kontraktpart (kontaktoplysninger på kontaktperson), rammeaftalens årlige værdi (gennemsnit) og leveringsperiode.

Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Or-dregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Tilbudsgiver skal have mindst 1 reference fra tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år. Med "tilsvarende opgaver" forstås:

Delaftale 1: at der inden for de seneste 3 år er foretaget løbende levering af fødevarer i henhold til en rammeaftale eller faste ugentlige leveringer (én eller flere gange). Den årlige omsætning skal i begge tilfælde være på mindst 3 mio. kr.

Delaftale 2: at der inden for de seneste 3 år er foretaget løbende levering af hygiejneartikler i henhold til en rammeaftale eller faste ugentlige leveringer (én eller flere gange). Den årlige omsætning skal i begge tilfælde være på mindst mindst 250.000 kr.

Delaftale 3: at der inden for de seneste 3 år er foretaget løbende levering af fødevarer i henhold til en rammeaftale eller faste ugentlige leveringer (én eller flere gange). Den årlige omsætning skal i begge tilfælde være på mindst 5 mio. kr.

Ramme- eller leveringsaftaler, der endnu ikke er ophørt på tidspunktet for afgivelse af tilbud, anses for at opfylde kravet om, at leveringen skal være fo-retaget indenfor de seneste 3 år, forudsat de har været i kraft i mindst 3 må-neder på tidspunktet for afgivelse af tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/06/2022
Tidspunkt: 00:00
Sted:

Der vil ikke være adgang ved åbningen af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver afholder et besigtigelsesmøde den 23. maj 2022, kl. 9.00 – 12.00. På besigtigelsesmødet kan interesserede virksomheder besigtige leveringsstedet Center Avnstrup. Mødet finder sted på følgende adresse: Center Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø

Af hensyn til planlægningen bedes tilbudsgiverne oplyse forventet deltagerantal via udbudsportalen senest den 18. maj 2022, kl. 23.00. Information om mødested mv. gives i forbindelse med tilmelding.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. ud-budslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre tilbudsgiveren frem-lægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. ud-budslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1), (2), (3), (6) og (7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt senere end 6 måneder før tilbudsfristen

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022

Send til en kollega

0.047