23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 093-257479
Offentliggjort
13.05.2022

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af respiratoriske hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Therese Thomsen
E-mail: tht@rsyd.dk
Telefon: +45 29201202
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331481&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331481&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af respiratoriske hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens

Sagsnr.: 22/13829
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en rammeaftale efter light-regimet opdelt i tre delaftaler. Tilbudsgiver kan maksimalt få tildelt én delaftale (men kan byde på en eller flere eller alle delaftaler). Udbuddet vedr. hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, fælles hjælperordninger til respirationsbehandling, jf. sundhedslovens § 79 og hjælp, jf. servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96. Udbuddet omfatter børneordninger, men ikke BPA-ordninger. Leverandørerne skal overtage eksisterende hjælperordninger og medarbejdere, der overdrages efter virksomhedsoverdragelsesloven, samt løbende etablere nye hjælperordninger. Ydelserne omfatter overvågning, behandling og respiratorisk pleje i op til 12 eller 24 timer. Ordningerne omfatter faglærte/ufaglærte medarbejdere samt yderligere faggrupper. Ydelserne udføres som udgangspunkt i patientens hjem. Hjælperne skal dog følge patienten til aktiviteter udenfor hjemmet., eks. ved indlæggelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 "Distrikt 1"

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 udgøres af Kommunerne på Fyn og Øerne med undtagelse af Middelfart Kommune.

Ordregiver har opgjort delaftalens anslåede og maksimale omfang som mængder, da der kan være betydelig forskel på værdien af de enkelte hjælperordninger, som bl.a. afhænger af behovet og karakteren af de kommende patienter, udviklingen af sygdomsforløbet hos de eksisterende patienter o.l. Den maksimale mængde udgøres af det højeste antal hjælperordninger, som kan indkøbes på delaftalen, mens den anslåede mængde udgøres af antallet af hjælperordninger, som efter ordregivers skøn forventes indkøbt på delaftalen.

Det er muligt at estimere antallet af hjælperordninger på baggrund af historiske data og fastsætte den anslåede hhv. maksimale mængde. Det er mere gennemsigtigt og giver et mere retvisende billede af ordregivers reelle behov at oplyse omfanget i form af mængder, som for delaftale 1 kan anføres således:

- Samlede anslåede antal hjælperordninger i delaftale 1’s løbetid: 46

- Samlede maksimale antal hjælperordninger i delaftale 1’s løbetid: 69

Når ordregiver har indkøbt hjælperordninger svarende til den ovenfor angivne maksimale mængde af hjælperordninger, har delaftale 1 udtømt sin virkning.

Yderligere om ydelsen:

Ordregiver er forpligtet til at indgå aftale med en patients kommune om fælles opgaveløsning for patienter, der har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven, jf. ydelserne omfattet af den udbudte delaftale, og af kommunen er blevet visiteret til ydelser efter serviceloven. Den fælles opgaveløsning sker, hvor den visiterende læge vurderer, at samme person kan varetage såvel den respiratoriske pleje og overvågning som de kommunalt visiterede ydelser efter serviceloven.

Ved delaftalens ikrafttræden vil de eksisterende hjælperordninger inden for delaftalens geografiske område overgå til vinderen af delaftale 1, idet der også sker virksomhedsoverdragelse af de tilknyttede hjælpere. Antallet af eksisterende hjælperordninger og tilknyttede hjælpere på udbudstidspunktet, der er udtryk for et øjebliksbillede som i mindre omfang kan ændre sig inden delaftalens ikrafttræden, udgør følgende:

Antal hjælperordninger: 26

Oplysninger om medarbejderne, herunder medarbejdervilkår, fremgår af udbudsmaterialet. Overdragelse af hjælperordningerne inkl. medarbejdere vil ske i implementeringsperioden, jf. udbudsmaterialet.

Nærmere om minimumskravene, jf. pkt. III.1.4:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, i den seneste disponible årsrapport/-regnskab skal udgøre minimum 30.000.000 DKK ekskl. moms. Den samlede årsomsætning skal relatere sig til opgaver vedr. hjælperordninger til det respiratoriske område, jf. pkt. II.1.4, og/eller BPA-ordninger, jf. serviceloven § 96, der omfatter samme respiratoriske ydelser.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 20 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen. Ved en sammenlignelig reference forstås en hjælperordning (iht. en patient med kronisk respirationsinsufficiens), der omfatter overvågning, behandling og respiratorisk pleje i eget hjem i mindst 3 måneder af minimum 8 timers varighed på de dage, hvor opgaven løses. Der kan være tale om en faglært og/eller ufaglært hjælperordning. Ved en faglært hjælperordning forstås en hjælperordning omfattende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, dvs. hjælpere med en sundhedsfaglig autorisation, mens der ved ufaglærte hjælperordninger forstås en hjælperordning omfattende social- og sundhedshjælpere og personligt oplærte hjælpere, dvs. hjælpere uden sundhedsfaglig autorisation samt Hjælperordninger med blandede faggrupper. Ved sammenlignelig reference forstås også en BPA-ordning, jf. servicelovens § 96, som omfatter de samme respiratoriske ydelser. Hjælper- eller BPA-ordninger skal på opfordring straks kunne dokumenteres gennem kopi af rekvisitionsskrivelse til tilbudsgiver fra patientens region eller handlekommune e.l.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udover den ordinære varighed i punkt II.2.7) kan delaftalen forlænges 2 gange i op til 12 måneder pr. gang, således at delaftalen kan have en varighed på i alt 4 år (2 ordinære år + op til 2 optionsår).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 "Distrikt 2"

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 udgøres af Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle Kommune.

Ordregiver har opgjort delaftalens anslåede og maksimale omfang som mængder,da der kan være betydelig forskel på værdien af de enkelte hjælperordninger,som bl.a. afhænger af behovet og karakteren af de kommende patienter,udviklingen af sygdomsforløbet hos de eksisterende patienter o.l.Den maksimale mængde udgøres af det højeste antal hjælperordninger,som kan indkøbes på delaftalen,mens den anslåede mængde udgøres af antallet af hjælperordninger,som efter ordregivers skøn forventes indkøbt på delaftalen.Det er muligt at estimere antallet af hjælperordninger på baggrund af historiske data og fastsætte den anslåede hhv. maksimale mængde.Det er mere gennemsigtigt og giver et mere retvisende billede af ordregivers reelle behov at oplyse omfanget i form af mængder,som for delaftale 2 kan anføres således:

- Samlede anslåede antal hjælperordninger i delaftale 2’s løbetid: 31

- Samlede maksimale antal hjælperordninger i delaftale 2’s løbetid: 47

Når ordregiver har indkøbt hjælperordninger svarende til den ovenfor angivne maksimale mængde af hjælperordninger,har delaftale 2 udtømt sin virkning.

Yderligere om ydelsen:

Ordregiver er forpligtet til at indgå aftale med en patients kommune om fælles opgaveløsning for patienter,der har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven,jf. ydelserne omfattet af den udbudte delaftale,og af kommunen er blevet visiteret til ydelser efter serviceloven. Den fælles opgaveløsning sker,hvor den visiterende læge vurderer, at samme person kan varetage såvel den respiratoriske pleje og overvågning som de kommunalt visiterede ydelser efter serviceloven.

Ved delaftalens ikrafttræden vil de eksisterende hjælperordninger inden for delaftalens geografiske område overgå til vinderen af delaftale 2,idet der også sker virksomhedsoverdragelse af de tilknyttede hjælpere.Antallet af eksisterende hjælperordninger og tilknyttede hjælpere på udbudstidspunktet,der er udtryk for et øjebliksbillede som i mindre omfang kan ændre sig inden delaftalens ikrafttræden,udgør følgende:

Antal hjælperordninger: 19

Oplysninger om medarbejderne,herunder medarbejdervilkår,fremgår af udbudsmaterialet. Overdragelse af hjælperordningerne inkl. medarbejdere vil ske i implementeringsperioden,jf. udbudsmaterialet.

Nærmere om minimumskravene,jf. pkt. III.1.4:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning,dvs. nettoomsætningen, i den seneste disponible årsrapport/-regnskab skal udgøre minimum 25.000.000 DKK ekskl. moms. Den samlede årsomsætning skal relatere sig til opgaver vedr. hjælperordninger til det respiratoriske område,jf. pkt. II.1.4, og/eller BPA-ordninger,jf. serviceloven § 96,der omfatter samme respiratoriske ydelser.

Det er et minimumskrav,at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 15 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen. Ved en sammenlignelig reference forstås en hjælperordning (iht. en patient med kronisk respirationsinsufficiens), der omfatter overvågning,behandling og respiratorisk pleje i eget hjem i mindst 3 måneder af minimum 8 timers varighed på de dage, hvor opgaven løses. Der kan være tale om en faglært og/eller ufaglært hjælperordning. Ved en faglært hjælperordning forstås en hjælperordning omfattende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter,dvs. hjælpere med en sundhedsfaglig autorisation, mens der ved ufaglærte hjælperordninger forstås en hjælperordning omfattende social- og sundhedshjælpere og personligt oplærte hjælpere, dvs. hjælpere uden sundhedsfaglig autorisation samt Hjælperordninger med blandede faggrupper.Ved sammenlignelig reference forstås også en BPA-ordning,jf. servicelovens § 96,som omfatter de samme respiratoriske ydelser.Hjælper- eller BPA-ordninger skal på opfordring straks kunne dokumenteres gennem kopi af rekvisitionsskrivelse til tilbudsgiver fra patientens region eller handlekommune e.l.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udover den ordinære varighed i punkt II.2.7) kan delaftalen forlænges 2 gange i op til 12 måneder pr. gang, således at delaftalen kan have en varighed på i alt 4 år (2 ordinære år + op til 2 optionsår).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 "Distrikt 3"

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 udgøres af Billund,Esbjerg,Varde,Fanø,Vejen,Tønder,Haderslev,Aabenraa og Sønderborg Kommune.Ordregiver har opgjort delaftalens anslåede og maksimale omfang som mængder,da der kan være betydelig forskel på værdien af de enkelte hjælperordninger,som bl.a. afhænger af behovet og karakteren af de kommende patienter,udviklingen af sygdomsforløbet hos de eksisterende patienter o.l.Den maksimale mængde udgøres af det højeste antal hjælperordninger,som kan indkøbes på delaftalen,mens den anslåede mængde udgøres af antallet af hjælperordninger,som efter ordregivers skøn forventes indkøbt på delaftalen.Det er muligt at estimere antallet af hjælperordninger på baggrund af historiske data og fastsætte den anslåede hhv. maksimale mængde.Det er mere gennemsigtigt og giver et mere retvisende billede af ordregivers reelle behov at oplyse omfanget i form af mængder,som for delaftale 3 kan anføres således:

- Samlede anslåede antal hjælperordninger i delaftale 3’s løbetid:35

- Samlede maksimale antal hjælperordninger i delaftale 3’s løbetid:53

Når ordregiver har indkøbt hjælperordninger svarende til den ovenfor angivne maksimale mængde af hjælperordninger,har delaftale 3 udtømt sin virkning.

Yderligere om ydelsen:

Ordregiver er forpligtet til at indgå aftale med en patients kommune om fælles opgaveløsning for patienter,der har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven,jf. ydelserne omfattet af den udbudte delaftale,og af kommunen er blevet visiteret til ydelser efter serviceloven. Den fælles opgaveløsning sker,hvor den visiterende læge vurderer,at samme person kan varetage såvel den respiratoriske pleje og overvågning som de kommunalt visiterede ydelser efter serviceloven.Ved delaftalens ikrafttræden vil de eksisterende hjælperordninger inden for delaftalens geografiske område overgå til vinderen af delaftale 3,idet der også sker virksomhedsoverdragelse af de tilknyttede hjælpere.Antallet af eksisterende hjælperordninger og tilknyttede hjælpere på udbudstidspunktet,der er udtryk for et øjebliksbillede som i mindre omfang kan ændre sig inden delaftalens ikrafttræden,udgør følgende:

Antal hjælperordninger:23

Oplysninger om medarbejderne,herunder medarbejdervilkår,fremgår af udbudsmaterialet. Overdragelse af hjælperordningerne inkl. medarbejdere vil ske i implementeringsperioden, jf. udbudsmaterialet.

Nærmere om minimumskravene, jf. pkt. III.1.4:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning,dvs. nettoomsætningen,i den seneste disponible årsrapport/-regnskab skal udgøre minimum 30.000.000 DKK ekskl. moms.Den samlede årsomsætning skal relatere sig til opgaver vedr. hjælperordninger til det respiratoriske område,jf. pkt. II.1.4, og/eller BPA-ordninger,jf. serviceloven § 96,der omfatter samme respiratoriske ydelser.

Det er et minimumskrav,at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 20 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen.Ved en sammenlignelig reference forstås en hjælperordning (iht. en patient med kronisk respirationsinsufficiens),der omfatter overvågning, behandling og respiratorisk pleje i eget hjem i mindst 3 måneder af minimum 8 timers varighed på de dage, hvor opgaven løses. Der kan være tale om en faglært og/eller ufaglært hjælperordning.Ved en faglært hjælperordning forstås en hjælperordning omfattende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter,dvs. hjælpere med en sundhedsfaglig autorisation,mens der ved ufaglærte hjælperordninger forstås en hjælperordning omfattende social- og sundhedshjælpere og personligt oplærte hjælpere,dvs. hjælpere uden sundhedsfaglig autorisation samt Hjælperordninger med blandede faggrupper.Ved sammenlignelig reference forstås også en BPA-ordning,jf. servicelovens § 96,som omfatter de samme respiratoriske ydelser.Hjælper- eller BPA-ordninger skal på opfordring straks kunne dokumenteres gennem kopi af rekvisitionsskrivelse til tilbudsgiver fra patientens region eller handlekommune e.l.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udover den ordinære varighed i punkt II.2.7) kan delaftalen forlænges 2 gange i op til 12 måneder pr. gang, således at delaftalen kan have en varighed på i alt 4 år (2 ordinære år + op til 2 optionsår).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Følgende gælder for minimumskravene i pkt. II.2.4:

Økonomi: Tilbudsgiver skal i ESPD anføre sin årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, som relaterer sig til opgaver vedrørende hjælperordninger til det respiratoriske område, jf. ovenfor. Hvis tilbudsgivers sammensætning er forskellig for de enkelte delaftaler, som der er afgivet tilbud på, fremsendes et ESPD for hver sammensætning.

Referencer: Tilbudsgiver skal anføre sine referencer i ESPD. Tilbudsgiver bedes sikre, at alle oplysninger er medtaget. Hver reference bedes indeholde en beskrivelse af hjælper-/BPA-ordningen, herunder om den var faglært/ikke faglært, antallet af timer, start- og sluttidspunkt for den pågældende hjælper-/BPA-ordning samt navn, telefonnr. og e-mail på modtageren (den offentlige kunde og ikke Patienten).

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation herfor. Ordregiver kan dog kontakte den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

For visse medarbejdergrupper stilles der i hver delaftale krav om autoriseret sundhedspersonale.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bl.a. følgende vilkår:

Leverandørens forpligtelser vedrørende embargo (Kontraktens pkt. 5.6)

Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere (Kontraktens pkt. 7).

Arbejdsklausul (Kontraktens pkt. 8.4).

Overholdelse af arbejdsmiljøpolitik (Kontraktens pkt. 8.5).

Børneattester og straffeattester (Kontraktens pkt. 8.7. og 8.8).

Overholdelse af arbejds- og hviletider (Kontraktens pkt. 8.11).

Sikkerhedsstillelse (Kontraktens pkt. 14.5).

Databehandleraftale (Kontraktens pkt. 19).

Socialt ansvar (Kontraktens pkt. 20).

I relation til sikkerhedsstillelsen, jf. Kontraktens pkt. 14.5, opfordrer Ordregiver tilbudsgiverne til – tidligt i udbudsproceduren og i god tid inden tilbudsfristen – at afklare med sin bank eller anden finansielle institution om muligheden for at få udstedt en anfordringsgaranti i overensstemmelse med Kontraktbilag 21.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Delaftalerne evalueres for sig og tildeles efter tildelingskriteriet laveste pris. Hvis en tilbudsgiver har fået tildelt en delaftale, udgår tilbudsgiverens evt. tilbud af konkurrencen om de øvrige delaftaler. Delaftale 1tildeles først til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med laveste pris.

Herefter tildeles delaftale 3til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med laveste pris. Afslutningsvis tildeles delaftale 2 til den tilbudsgiver, der har afgivet tilbuddet med laveste pris.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 053-138066
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 13/06/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er omfattet af UBL §§186-190. Den 24. maj 2022 afholdes et informationsmøde på Damhaven 12, 7100 Vejle. Interesserede bedes senest 4 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firma og antal deltagere. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma.

Nærmere angående minimumskravene, jf. pkt. II.2.4:

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om omsætningen hhv. referencerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes omsætningen som sammenslutningens samlede omsætning vedr. hjælperordninger til det respiratoriske område i den seneste disponible årsrapport/-regnskab. Ligeledes vil det fsva. referencerne være sammenslutningens samlede referencer, der vurderes.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle hhv. tekniske og faglige formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse støttende enheder. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning vedr. hjælperordninger til det respiratoriske område i den seneste disponible årsrapport/-regnskab. Der vil fsva. vurderingen af referencekravet være tale om en samlet vurdering af tilbudsgiverens og støttende enheders oplysninger.

De aktører, der stiller deres tekniske- og/eller økonomiske formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal fremlægge en støtteerklæring. Tilbud kan endvidere afgives af en sammenslutning af virksomheder. Der stilles ingen krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Virksomhederne i sammenslutningen skal hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af den pågældende delaftale.

Principperne i UBL §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6, finder anvendelse, og tilbudsgiver vil blive udelukket fra udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet heraf, hvis tilbudsgiver ikke kan self-cleanes, jf. princippet i UBL § 138.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i UBL § 135 og § 136, samt § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD. Ved en sammenslutning af virksomheder, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD være underskrevet af de pågældende deltagere. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Den støttende enhed bedes underskrive sit ESPD.

Inden tildelingsbeslutningen skal tilbudsgiverne, som ordregiver har til hensigt at tildele delaftalerne til, fremlægge endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD iht. principperne i UBL §§ 151-152, jf. §§ 153 og 154, herunder i form af en serviceattest e.l. dokumentation for udenlandske virksomheder.

Ifm. udbuddet og i delaftalernes løbetid gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal forud for kontraktunderskrivelsen underskrive en egenerklæring om etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022

Send til en kollega

0.047