23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 112-315812
Offentliggjort
13.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

Udbud af kontrakt vedr. levering af stressforebyggende indsats til Aalborg Kommune


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
E-mail: meha@aalborg.dk
Telefon: +45 99313131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=113697
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedr. levering af stressforebyggende indsats til Aalborg Kommune

Sagsnr.: 113697
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af kontrakt iht. udbudslovens afsnit III (light-regimet) om levering af erhvervspsykologisk bistand til forebyggelse af stress og psykiske belastninger i øvrigt hos Ordregivers ansatte.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af kontrakt iht. udbudslovens afsnit III (light-regimet) om levering af erhvervspsykologisk bistand til forebyggelse af stress og psykiske belastninger i øvrigt hos Ordregivers ansatte.<br>Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med 1 (én) leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen og soliditetsgraden for hvert af de foregående tre (3) afsluttede regnskabsår pr. 1. juni 2022. <br><br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de anførte regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer på de betydeligste aftaler om levering af ydelsen stressforebyggende indsats. Referencerne skal ved tilbudsafgivelse være igangværende, eller afsluttet indenfor de seneste 2 kalenderår og frem til tilbudsfristens udløb, dvs. i perioden fra og med 1. januar 2020 til og med 28. juni 2022, med angivelse af de enkelte aftalers:• ydelsesomfang (beskrivelse af aftalens indhold i korte træk, samt angivelse kundens antal ansatte omfattet af aftalen)• samlede økonomiske omfang• varighed (dato for aftaleopstart samt dato for aftaleudløb)• kundenavn, samt kontaktpersoner og kontaktdetaljer hos samme<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har erfaring fra tilsvarende ydelsesaftaler, og har anført mindst 1 (én) igangværende og maksimalt 1 (én) afsluttet referencer indenfor de seneste 2 kalenderår og frem til tilbudsfristens udløb, dvs. i perioden fra og med 1. januar 2020 til og med 28. juni 2022. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den/de anførte referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I Udkast til kontrakt er der indeholdt en arbejdsklausul med krav, som tilbudsgiver er forpligtet til at efterleve i forbindelse med opfyldelse af kontrakten jf. kontraktens afsnit 22.<br>Den valgte tilbudsgiver er fra kontraktstart forpligtet til at have etableret en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK og den valgte tilbudsgiver skal kunne foretage genkøb af forsikringssum ved brug af forsikringen uanset tidspunkt for dette. Ordregiver kan når som helst kræve dokumentation herfor.<br>Ordregiver forbeholder sig ret til at opkræve bod i forbindelse med den valgte Tilbudsgivers gentagne fremsendelse af fejlbehæftede fakturaer, jf. kontraktens afsnit 11.7, samt ved manglende fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for overholdelse af arbejdsklausulen, jf. kontraktens afsnit 22.13.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2022
Tidspunkt: 10:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2022

Send til en kollega

0.062