23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 112-316659
Offentliggjort
13.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hjemrejsestyrelsen

Udbud af delaftaler i form af rammeaftaler vedr. lægefaglige ydelser og COVID-19 tests i forbindelse med udsendelse af udlændinge


Hjemrejsestyrelsen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjemrejsestyrelsen
CVR-nummer: 41338210
Postadresse: Birkerød Kongevej 2
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Kalinina Als
E-mail: kaal@kfst.dk
Telefon: +45 41715314
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a4d65322-0a83-465c-be19-6d42571ee658/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a4d65322-0a83-465c-be19-6d42571ee658/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a4d65322-0a83-465c-be19-6d42571ee658/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a4d65322-0a83-465c-be19-6d42571ee658/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af delaftaler i form af rammeaftaler vedr. lægefaglige ydelser og COVID-19 tests i forbindelse med udsendelse af udlændinge

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hjemrejsestyrelsen udbyder 2 delaftaler (rammeaftaler) vedrørende henholdsvis lægefaglige ydelser og COVID-19 test i forbindelse med udsendelse af udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Hver delaftale er en 4-årig rammeaftale med en leverandør. Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud på en eller begge delaftaler. Udbuddet er omfattet af udbudslovens afsnit III.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Rammeaftale vedr. lægefaglige ydelser i forbindelse med udsendelse af udlændinge

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hjemrejsestyrelsen ønsker med denne rammeaftale at indgå i et samarbejde med en leverandør, som kan udføre lægefaglige vurderinger til brug for ”fit-to-fly”-erklæringer samt sundhedsfaglig ledsagelse under visse udsendelser af udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig her i landet, med henblik på en hensigtsmæssig, værdig og bæredygtig udsendelse. Opgaven er nærmere beskrevet i Bilag 2a - Kundens opgavebeskrivelse.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Hjemrejsestyrelsen estimerer, at forbruget på rammeaftalen vil være på ca. 8 mio. kr. over en 4-årig periode. Dette estimat er baseret på et historisk forbrug. Rammeaftalens maksimale økonomiske ramme er 10 mio. kr. Forskellen mellem det estimerede og maksimale forbrug skyldes usikkerheden om ordregivers konkrete behov, som er afhængig af antallet af udsendelser i rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Rammeaftale vedr. COVID-19 tests i forbindelse med udsendelse af udlændinge

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85145000 Tjenester ydet af medicinske laboratorier
85148000 Medicinske analyser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hjemrejsestyrelsen ønsker med denne rammeaftale at indgå i et samarbejde med en leverandør, som kan gennemføre og analysere primært PCR-test, men efter behov også antigen-/hurtigtest af udlændinge, med henblik på udsendelse.

Opgaven - herunder krav til leveringstider, fleksibilitet og øvrige forpligtelser - er nærmere beskrevet i Bilag 2b - Kundens opgavebeskrivelse.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Hjemrejsestyrelsen estimerer, at forbruget på rammeaftalen vil være på ca. 12 mio. kr. over en 4-årig periode, hvilket er baseret på tidligere forbrug. Rammeaftalens maksimale økonomiske ramme er 14 mio. kr. Forskellen mellem de angivne værdier skyldes usikkerheden om ordregivers konkrete behov, som er afhængig af COVID-19 situationen i verden og myndighedsanbefalinger og -krav i modtagerlandene.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år har foretaget mindst 1 leverance af ydelser, tilsvarende dem, som den konkrete delaftale vedrører.

Ved "tilsvarende" ydelser for Delaftale 1 (lægefaglige ydelser) skal forstås udførelse af lægefaglige vurderinger, som fx udarbejdelse af "fit-to-fly" vurderinger.

Ved "tilsvarende" ydelser for Delaftale 2 (Covid-19 test) skal forstås udførelse af PCR-test.

Referencerne skal anføres i ESPD Del IV, punkt C. Det fremgår af ESPD'et, hvilke oplysninger tilbudsgiver skal angive for hver reference.

Tilbudsgiver kan maksimalt anføre 3 referencer. Hvis der anføres flere referencer end 3, vil ordregiver kun inddrage de første 3 i vurderingen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 12/07/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder anvendelse i dette udbud. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder alle de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 også anvendelse. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

--------------------------------------------

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

---------------------------------------------

For så vidt angår de referencer, som skal anføres af tilbudsgiveren, jf. felt III.1.4) ovenfor, så skal tilbudsgiveren for hver reference angive følgende oplysninger:

For delaftale 1 (lægefaglige ydelser) skal tilbudsgiver for hver reference angive en kort beskrivelse af opgaven, opgavens varighed, kundens navn og tidspunkt for opgavens udførelse.

For delaftale 2 (Covid-19 tests) skal tilbudsgiver for hver reference angive en kort beskrivelse af opgaven, herunder antal af gennemførte og analyserede test om ugen, gennemsnitstiderne for test fra gennemførelse til meddelelse af testsvar, opgavens varighed, kundens navn og tidspunkt for opgavens udførelse.

Der kan alene henvises til referencer, som er udførte på tidspunktet for fremsendelse af tilbud. Hvis der er tale om en opgave, som løses i medfør af en rammeaftale eller løbende kontraktforhold, kan der alene henvises til de ydelser, som er leveret på dette tidspunkt. Tilbudsgiver bør her angive datoen for opgavens udførelse til datoen for afgivelsen af tilbud.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, jf. felt III.1.4) ovenfor, så udgør angivelsen i ESPD'ets Del IV, punkt C, den endelige dokumentation. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte den kunde, som referencen vedrører.

----------------------------------------------

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2022

Send til en kollega

0.084