23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 112-316663
Offentliggjort
13.06.2022

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Interessetilkendegivelser i forbindelse med udbud af misbrugsbehandling til Assens og Svendborg arrester for de kommende 4 år


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Saber
E-mail: FahimMohammad.Saber@krfo.dk
Telefon: +45 72554339
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333761&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333761&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Interessetilkendegivelser i forbindelse med udbud af misbrugsbehandling til Assens og Svendborg arrester for de kommende 4 år

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85144000 Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen Syddanmark søger en leverandør til misbrugsbehandling i Assens og Svendborg arrester. Behandlingen omfatter motivations- og forbehandling samt primær behandling af frihedsberøvede misbrugere af stoffer og/eller alkohol. Ydelsen er nærmere beskrevet i "II.2.4) Beskrivelse af udbuddet". Den anslåede kontraktværdi er 700.000 DKK pr. år. Ordregiver gør opmærksom på, at denne light-forhåndsmeddelelse om interessetilkendegivelse vil gælde for de kontrakter, som indgås de næste 4 år og vedrører mere end et enkeltstående indkøb. Kontrakterne vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, jf. udbudsloven § 187, stk. 3. Interesserede tilbudsgivere skal underrette Ordregiver om interesse i kontrakterne i form af en skriftlig interessetilkendegivelse. Sidste frist for modtagelse heraf er den 21. juni 2022, kl. 12.00 og skal sendes til Ordregiver i EU-supply.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33693300 Afhængighedsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Assens og Svendborg arrester

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakterne udbydes som en light-ydelse i henhold til udbudslovens afsnit III, jf. udbudslovens § 187, stk. 3. Den første kontrakt træder i kraft den 1. januar 2023 og med en mulig forventet løbetid på 4 år (inklusiv optioner på forlængelse af kontraktperioden). Den samlede anslåede kontraktværdi af første kontrakt (inklusiv optioner på forlængelse af kontraktperioden) er 2.800.000 DKK.

Tilbuddet om misbrugsbehandling er satspuljefinansieret. Det årlige vederlag ligger fast og er ikke til forhandling. Det ydelsesniveau som den kommende leverandør tilbyder skal derfor kunne holdes inden for budgettet.

Et grundprincip i kriminalforsorgens politik på misbrugsområdet er, at alle indsatte, som udtrykker ønske om at gennemgå misbrugsbehandling, og som i øvrigt vurderes egnede hertil, skal tilbydes behandling.

Kriminalforsorgen tilstræber at tilbyde behandling, der så vidt muligt følger de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Kriminalforsorgens tilbud om social misbrugsbehandling omfatter tillige social behandling mod alkoholmisbrug.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Leverandører, der har interesse i at deltage i en tilbuds- og forhandlingsprocedure omkring kontrakterne, skal inden ansøgningsfristens udløb fremsende følgende (som en del af interessetilkendegivelsen):

- En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som leverandøren har udført i løbet af de seneste tre år med angivelse af blandt andet kundenavn, kontaktperson med mere.

Bemærk: Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner.

Det er et minimumskrav, at leverandøren kan fremvise minimum én reference på behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug.

Inden kontraktindgåelse vil den vindende tilbudsgiver blive anmodet om at udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring om, at leverandøren ikke har forfalden gæld til offentlige myndigheder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Såfremt mere end én egnet leverandør tilkendegiver sin interesse i kontrakterne, vil Kriminalforsorgen stille et materiale til rådighed, der gør det muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på et ensartet grundlag. Kriminalforsorgen forventer herefter at gennemføre én eller flere forhandlingsrunder med henblik på tildeling af kontrakten. I tilfælde af kun én interessetilkendegivelse forbeholder Kriminalforsorgen sig retten til at overgå til forhandling direkte.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 061-160662
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2022

Send til en kollega

0.047