23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 116-325824
Offentliggjort
17.06.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Indkøb af forbrugsvarer fra OneLambda til HLA antistof detektion og specificitetsbestemmelse

(17.06.2022)
Thermo Fisher Scientific
Meerbuscher Str. 74
40670 Meerbusch-Osterath

Forbrugsvarer fra OneLambda til HLA antistof detektion og specificitetsbestemmelse


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen S. E. Johansen
E-mail: Karen.johansen@stab.rm.dk
Telefon: +45 40412610
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forbrugsvarer fra OneLambda til HLA antistof detektion og specificitetsbestemmelse

Sagsnr.: 1-23-4-72-101-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33696500 Laboratoriereagenser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelsen omfatter indkøb af forbrugsvarer til HLA antistof detektion og HLA antistof specificitetsbestemmelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33696500 Laboratoriereagenser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

HLA antistof detektion og HLA antistof specificitetsbestemmelse på serum fra patienter under udredning til organtransplantation, diagnostik af afstødning samt post-transplant monitorering foretages på transplantationsimmunologisk afsnit AUH for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Transplantationsimmunologisk afsnit er desuden vævstypelaboratorium for de to transplantationscentre for solide organer og stamceller på hhv. AUH og OUH.

HLA antistofanalyserne er EFI (European Federation of Immunogenetics) samt DANAK (ISO15189) akkrediterede og har været udført på reagenser fra OneLambda siden 2011. Med begge akkrediteringer følger krav omkring validering af reagenser, validering af nye lot numre af kits samt tilfredsstillende deltagelse i eksterne kvalitetskontrolprogrammer.

Transplantationsimmunologisk afsnit og de tilhørende klinisk transplanterende afdelinger (herefter "TA") er en del af et nordisk samarbejde under Scandiatransplant, hvor der blandt andet udveksles organer på tværs af landegrænser til de patienter, der immunologisk er allersværest at finde forligelige organer til. Som eksempel anvendes STAMP-programmet (Scandiatransplant acceptable mismatch program), hvor nyrepatienter, der er meget bredt HLA-immuniserede, kan opskrives på en særlig opprioriteret nordisk venteliste. For at blive optaget på den nordiske venteliste, skal de henvisende laboratorier definere acceptable vævstypeantigener, som kan danne grundlag for en transplantation af patienten. Til dette anvendes HLA-antistofundersøgelsen, hvor der i Scandiatransplants Tissue Typers gruppe er vedtaget en fælles cut-off for HLA specificiteter på 1000 MFI. Denne har TA derfor forpligtet sig til at anvende, og den er valideret ift. eksisterende reagenser fra OneLambda. STAMP-programmet er altså kun kompatibelt med OneLambda hvilket vil sige, at patienter fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark ikke vil ikke kunne transplanteres vha. dette program, hvis der skriftes til ImmuCor. Det skal hertil bemærkes, at der ikke er en lineær korrelation mellem de MFI-værdier, man får ved hhv. OneLambda og ImmuCor, hvilket medfører at resultater på tværs af leverandørerne ikke er direkte sammenlignelige. Dette har betydning for sammenligningen af analysere med historiske resultater og på tværs af centre.

Det nordiske nyrebytteprogram (STEP) er et andet af de nordiske programmer ,TA deltager i for at få transplanteret de patienter, der ikke kan findes en lokal donor til. Allokeringen af organer i det program sker vha. på forhånd definerede tilladelige uforlig på højopløste vævstypeantigener. Den matematiske algoritme der ligger til grund for allokeringen tager udgangspunkt i en automatisk overførsel af bead data fra Fusion, der er software fra den eksisterende leverandør (OneLambda), til YASWA (Scandiatransplants database). Det vil ikke være muligt at få donor og recipient par med i STEP-programmet, såfremt TA skulle anvende den anden leverandør på markedet (Immucor). Det er derfor helt afgørende for opretholdelsen af deltagelsen og det fællesnordiske samarbejde omkring donorer og patienter gennem STEP, at der opretholdes en brug af det samme program med udbyderen af HLA-antistofanalyserne, OneLambda.

Scandiatransplant bruges desuden til lokale ventelistepatienter dvs. patienter, som ikke er en del af de nordiske nyrebytteprogrammer (STEP og STAMP). For disse patienter, vil et leverandørskifte betyde, at der ikke længere vil være mulighed for automatisk resultatoverførsel til Scandiatransplant. Dette medfører, at man vil være nødt til at lave manuel overførsel af data, hvilket er med risiko for fejlindtastning som i værste fald kan være fatalt for de involverede patienter.

Kontrakten begrænses tidsmæssigt til 3 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Såfremt Tansplantationsimmunologisk afsnit (TA) skal kunne håndtere alle behandlingskrævede patienter, herunder patienter der kræver svært forligelige organer, vil forbrugsvarerne alene kunne leveres af en bestemt økonomisk aktør, hvorfor kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Derudover vil et leverandørskifte ikke være kompatibelt med det nordiske samarbejde, som Transplantationsimmuniologisk afsnit er en del af, hvorfor også kompatibilitetshensynet bag udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2 må iagttages.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Indkøb af forbrugsvarer fra OneLambda til HLA antistof detektion og specificitetsbestemmelse

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Thermo Fisher Scientific
CVR-nummer: Thermo Fisher Scientific
Postadresse: Meerbuscher Str. 74
By: Meerbusch-Osterath
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: 40670
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 13 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk.

Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.

Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på Klager over udbud (kfst.dk)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: KFST@KFST.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2022

Send til en kollega

0.047