23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 117-331612
Offentliggjort
20.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Gribskov Kommune

Vindere

Kontrakt vedrørende drift og administration af ledsagerordning til Gribskov Kommune

(12.10.2022)
DUOS A/S
Ellebjergvej 52, 1
2450 København SV

Udbud med forhandling af drift og administration af ledsagerordning til Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: nm@tohv.dk
Telefon: +45 53385714
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c0ab2feb-f803-4594-a1f0-8b460d9166d3/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c0ab2feb-f803-4594-a1f0-8b460d9166d3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c0ab2feb-f803-4594-a1f0-8b460d9166d3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c0ab2feb-f803-4594-a1f0-8b460d9166d3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling af drift og administration af ledsagerordning til Gribskov Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af aftalen vedr. ledsagerordning. Ledsagerordningen leveres i henhold til § 45 og § 97 i LBK nr. 170 af 24/01/2022 (serviceloven) og der bevilges hhv. op til 8 eller 15 timer månedligt pr. borger, der er omfattet af ordningen.

Udbud af aftalen vedr. ledsagerordning. Ledsagerordningen leveres i henhold til § 45 og § 97 i LBK nr. 170 af 24/01/2022 (serviceloven) og der bevilges hhv. op til 8 eller 15 timer månedligt pr. borger, der er omfattet af ordningen.

Ordningen varetages i dag af Ordregiver og eksterne leverandører af botilbud og handicaphjælp. Ordregiver vurderer, at Virksomhedsoverdragelsesloven (LBK nr. 710 af 20/08/2002) finder anvendelse i forbindelse med overtagelse af ledsagerordningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ledsagelse bevilges både til borgere som bor i eget hjem eller på botilbud.

Leverandøren af ledsagerordningen skal varetage den samlede administration af ledsagerordningen, jf. Bilag B – Leverandørens forpligtelser, herunder:

• Rekruttering af ledsagere

• Lønudbetaling mv. til ledsagere.

• Modtagelse af bestillinger på ledsagelse fra borgere

• Matchningsprocessen mellem ledsager og borger

• Øvrig administration, herunder regnskab med borgernes bevilligede, forbrugte og opsparede timer

Aktuelt består ledsagerordningen af:

• 66 ordninger á 8 timer månedligt for voksne borgere, der bor i botilbud og

• 62 ordninger á 15 timer månedligt for voksne borgere, der bor i eget hjem.

• Desuden 1 ordning á 15 timer månedligt til et barn under 18 år.

Ovenstående er udtryk for den aktuelle situation på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse og kan ikke tages som udtryk for et garanteret fremtidigt antal bestillinger af ledsagelse.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Slut: 31/10/2026
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har option på yderligere forlængelse af aftalen i op til 3 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

Udbuddet indeholder en option på forhøjet serviceniveau for borgeren i forbindelse med aflysning ved akutopstået sygdom.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal leve op til følgende minimumskrav:

I. Ansøger er ikke omfattet af de oplistede udelukkelsesgrunde (jf. Ansøgningsblanketten pkt. 2 nr. I).

II. Ansøger har haft en nettoomsætning på minimum 4.000.000,00 DKK i gennemsnit de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III. Ansøger har haft minimum en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

IV. Ansøger skal angive min. én (1) reference vedrørende enten:

a. levering af drift og administration af ledsagerordning og/eller

b. ledsagelse til borgere efter serviceloven

og/eller

c. handicaphjælpere til borgere efter serviceloven

til en eller flere kommune(r). Referencen skal leve op til følgende minimumskrav:

 Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed.

 Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3) år regnet fra fristen for afgivelse af ansøgning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor nedenstående under- og delkriterier lægges til grund for tildeling af aftalen.

Underkriteriet pris vægter 30 - 50 %

Underkriteriet kvalitet vægter 50 - 70 %

Underkriteriet Kvalitet består af følgende delkriterier:

- Delkriterium 1: Matchningsproces og kontinuitet

- Delkriterium 2: Gennemførsel af bekræftet ledsagelse

- Delkriterium 3: Information

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 06/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2022

Send til en kollega

0.063