23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 120-339683
Offentliggjort
24.06.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Amgros I/S

Vindere

(24.06.2022)
Panpharma Nordic AS
Anolitveien 4
1400 Ski

Rammeaftale om køb af Benzylpenicillin "Panpharma"® (benzylpenicillin) pul.t.inj.+inf., opl. i styrkerne 0,6 g, 1,2g og 3,0 g


Amgros I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om køb af Benzylpenicillin "Panpharma"® (benzylpenicillin) pul.t.inj.+inf., opl. i styrkerne 0,6 g, 1,2g og 3,0 g

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med rammeaftalen er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' og Sykehusinnkjøp HF'sinteressenter med lægemidlet Benzylpenicillin "Panpharma"® (benzylpenicillin) pul.t.inj.+inf., opl. i styrkerne 0,6g, 1,2 g og 3,0 g. Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalgtil Grønland og Færøerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 47 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den i Bilag 7 og 9 i rammeaftalen på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen løber til og med den 31. marts 2023, såfremt den ikke forlænges. Rammeaftalen kan forlænges med op til 1 gange 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til Del I.1 skal det bemærkes, at Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, Grev Wedels plass 7, N-0151 Oslo, er ordregivende myndighed sammen med Amgros.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Efter en markedsundersøgelse har vi afklaret, at markedet for leverandører af Benzylpenicillin er begrænset til en enkelt fremtidig leverandør med en gældende markedsføringstilladelse i Europa, Panpharma. Markedsføringstilladelsen på Benzylpenicillin er godkendt for mange år siden, på nationale godkendelser. Der er i dag meget skrappere krav til dokumentation, som skal ligge til grund for en ny ansøgning. Det vil derfor være meget kostbart at søge en ny godkendelse for et konkurrerende firma. Produktionsteknisk kræver antibiotika særlige forhold, hvilket taler imod oprettelsen af nye produktionsfaciliteter. Samtidig med at råvareleverandørerne også er begrænsede. Det er usandsynligt, at Amgros og Sykehusinnkjøp HF vil kunne købe lægemidlet af parallelimportørerne. Som følge af ovenstående vurderer Amgros og Sykehusinnkjøp HF, at Panpharma Nordic AS er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros og Sykehusinnkjøp HF derfor i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3 er berettiget til at indgå rammeaftale med Panpharma Nordic AS efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne(profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Panpharma Nordic AS
CVR-nummer: 99999999
Postadresse: Anolitveien 4
By: Ski
NUTS-kode: NO Norge
Postnummer: 1400
Land: Norge
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 47 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.7 og V.2.4 er udregnet på baggrund af seneste kendte AIP (listepris) for de konkrete pakninger ganget med det historiske forbrug i rammeaftalens varighed inkl. forlængelser, jf. pkt. II.2.11. Rammeaftalens maksimale værdi er 62.000.000,00 DKK, som er baseret på den anslåede værdi i pkt. II.1.7 og V.2.4 tillagt 30 pct.

I relation til pkt. V.2.1 bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Rammeaftale med Panpharma Nordic AS vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgivet til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2022

Send til en kollega

0.047