23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 125-353000
Offentliggjort
01.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Opdateringer

Rettelse
(06.07.2022)

VI.3)
I stedet for:
De udelukkelsesgrunde, der finder anvendelse i udbuddet, er de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der nævnes i Udbudslovens §§ 135 og 136.
Læses:
De udelukkelsesgrunde, der finder anvendelse i udbuddet, er de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der nævnes i Udbudslovens §§ 135 og 136, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, nr. 2.

Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Lauridsen
E-mail: camlau@rn.dk
Telefon: +45 21596020
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335611&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335611&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe

Sagsnr.: U304BGT22 / L187
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland udbyder endoskopvaskemaskiner og tørreskabe inkl. tilhørende ydelser, herunder service, forbrugsvarer (kemi) og registreringssystem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder endoskopvaskemaskiner og tørreskabe og tilhørende ydelser

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi / Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Uddannelsesoptioner, vilkår fremgår af Bilag 1, 3 og Udkast til kontrakt i øvrigt, herunder pkt. 16.

• Serviceoptioner, vilkår fremgår af Bilag 1, 3 og Udkast til kontrakt i øvrigt, herunder pkt. 20.

• Reservedele, vilkår fremgår af Bilag 1, 3 og Udkast til kontrakt i øvrigt, herunder pkt. 21.

• Registreringssystem, jf. Bilag 1 og 3

• Transportvogn/Trolley og bakker til transport vogn, jf. bl.a. Tilbudslisten (Bilag 3)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi for rammeaftalen er 41 mio. kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

1. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positiv.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Krav om sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, jf. kontraktens pkt. 33.

Sociale klausuler og arbejdsklausul, jf. kontraktens pkt. 36 og 37

Mærkning, mv., jf. kontraktens pkt. 5.4

Kunden forbeholder sig ret til at finansiere anskaffelsen via finansiel leasing og vil i givet fald anvise Leverandøren, hvilket leasingselskab faktura skal fremsendes til, jf. kontraktens pkt. 10.6

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 112-314580
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De udelukkelsesgrunde, der finder anvendelse i udbuddet, er de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der nævnes i Udbudslovens §§ 135 og 136.

Ordregiver gør derudover opmærksom på, at ordregiver grundet Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ikke kan tildele virksomheder, som er omfattet af nærværende forordning, offentlige kontrakter. Virksomheder som er omfattet af forordningen vil således blive udelukket.

Region Nordjylland vil gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på, at der forventes afholdt 2 besigtigelser vedr. udbuddet hhv. 8. juli 2022, kl. 12.30-14.00 samt 10. august 2022, kl. 12.30-14.00. Besigtigelserne vil blive afholdt på Nyt Aalborg Universitetshospital. Der vil blive afholdt 2 besigtigelser, grundet sommerferieperioden, således at Tilbudsgiverne kan vælge at tilmelde sig på det tidspunkt, der passer bedst. Tilbudsgiverne er ligeledes velkomne til at deltage med repræsentanter på begge besigtigelser.

Info omkring tilmelding mv. er angivet i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 171, stk. 4

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/. ”

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2022

Send til en kollega

0.063