23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-360782
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

www.ribsoftware.dk

Udbyder

Region Midtjylland

Opdateringer

Rettelse
(11.07.2022)

I.3
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ribsoftware.dk.
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal.

Udskiftning af dampautoklaver


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Palle Juul-Jensens Boulevard 50
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louiss Nordlander
E-mail: mnor@niras.dk
Telefon: +45 42995333
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ribsoftware.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udskiftning af dampautoklaver

Sagsnr.: P21-417
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33191110 Autoklaver
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland (herefter betegnet ordregiver) udbyder hermed rammeaftale vedrørende anskaffelse af autoklaver på Aarhus Universitetshospital. Nærmere bestemt udbydes en rammeaftale på op til 8 autoklaver med tilhørende ser-vice og vedligehold, variable ydelser hørende til disse autoklaver. Udstyret skal leveres, monteres, idriftsættes og vali-deres. Til leverancen hører desuden diverse hjælpeudstyr samt andre relaterede arbejder, herunder demontering og bortskaffelse af eksisterende autoklaver. Ordregiver udbyder desuden nogle optioner, som tilbudsgiver skal afgive pris på. Den udbudte rammeaftale og de hertil hørende optioner er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet. Den første tildeling bliver på udskiftning af 2 eksisterende dampautoklaver.

Den estimerede værdi af rammeaftalen er som minimum 4,5 mio kr. og den maksimale værdi af rammeaftalen er 18 mio. kr.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80500000 Uddannelsestilbud
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland (herefter betegnet ordregiver) udbyder hermed rammeaftale vedrørende anskaffelse af autoklaver på Aarhus Universitetshospital. Nærmere bestemt udbydes en rammeaftale på op til 8 autoklaver med tilhørende ser-vice og vedligehold, variable ydelser hørende til disse autoklaver. Udstyret skal leveres, monteres, idriftsættes og vali-deres. Til leverancen hører desuden diverse hjælpeudstyr samt andre relaterede arbejder, herunder demontering og bortskaffelse af eksisterende autoklaver. Ordregiver udbyder desuden nogle optioner, som tilbudsgiver skal afgive pris på. Den udbudte rammeaftale og de hertil hørende optioner er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet. Den første tildeling bliver på udskiftning af 2 eksisterende dampautoklaver.

Den estimerede værdi af rammeaftalen er som minimum 4,5 mio kr. og den maksimale værdi af rammeaftalen er 18 mio. kr.

Rammeaftalen træder i kraft den 1. oktober 2022 og er gældende til og med den 30. september 2026. Enhver under Rammeaftalen afgivet ordre i en Kontrakt er omfattet af Rammeaftalens bestemmelser, herunder i forhold til Leveran-dørens eventuelle misligholdelse, uanset at levering først sker efter Rammeaftaleperiodens udløb.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed og ergonomi / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring, uddannelse og bemanding / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder optioner på anskaffelse af visse funktionaliteter for det i rammeaftalen beskrevne udstyr ud over de funktionaliteter, der er beskrevet at skulle leveres som en del af priserne på autoklaverne samt optioner på op til i alt 8 autoklaver i rammeaftalens gyldighedsperiode.

Optionerne på disse funktionaliteter består af mulighed for fjernovervågning samt mulighed for at udstyret kan identifi-cere specifikke indsatse, der bruges i maskinen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 142. Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår til-budsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed:

Årlig omsætning

Egenkapital (under ”Finansielle nøgletal” i ESPD)

Soliditetsgrad (under ”Finansielle nøgletal” i ESPD)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 5 mio.kr.

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert regnskabsår være positiv.

Mindstekrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal i hvert regnskabsår være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller krav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 143. Tilbudsgiver bedes angive op til fem af sine mest betydelige sammenlignelige referencer fra levering og installation af autoklaver på hospitaler eller sygehuse med en sterilcentral i klinisk drift udført inden for de seneste tre år. Referencerne må kun beskrive leve-rancer, hvor installationen er sket inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis tilbudsgiver udelukkende medtager beskrivelse af de leveringer, som er foretaget; herunder også kun medregner værdien af allerede installerede autoklaver.

En sammenlignelig reference anses at indeholde levering, montering, idriftsættelse og validering af en eller flere auto-klaver.

Referencerne skal indeholde:

• En beskrivelse af det leverede (som godtgør sammenligneligheden af referencen, jf. ovenstående)

• Oplysning om modtager (minimum navn på organisation, gerne inklusive kontaktinformationer)

• Oplysning om værdi (hvori det fremgår, om mindstekravet til værdi af referencerne er overholdt)

• Leveringsdato (installation inden for de seneste 3 år regner fra tilbudsfristens udløb)

Referencerne må angives i separat bilag, hvis ESPD-formatet vurderes uhensigtsmæssig. I så fald udfyldes ESPD med ”se bilag” eller lignende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Tilbudsgiver skal angive mindst to sammenlignelige referencer.

Mindstekrav: De sammenlignelige referencer skal hver have en værdi på minimum 1,5 mio. kr.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder vilkår om afklaringsfase og udtrædelsesadgang, jf. afsnit 5.2.

Rammeaftalen indeholder sociale klausuler i form af arbejdsklausul og vilkår om RUT, jf. Rammeaftalens afsnit 9.4-9.6.

Rammeaftalen indeholder vilkår om sikkerhedsstillelse, jf. afsnit 21.5.

Rammeaftalen indeholder vilkår om erstatning og forsikring, jf. afsnit 23.

I øvrigt henvises til det samlede udbudsmateriale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres på Byggeweb. Udbuddet har følgende navn: Udskiftning af dampautoklaver til sterilproduktionen og TN-nummer: TN314143.

Der vil blive afholdt besigtigelse den 14. juli, kl. 9.00 på adressen.

Indhentelse af dokumentation

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af ude-lukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2, vil tilbudsgiver blive anmodet om at fremlægge følgende:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller admini-strativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelses-grunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceat-test. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante udelukkelsesgrunde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. For så vidt angår udenlandske tilbudsgivere vil ordregiver i sin henvendelse opliste, hvilken dokumentation som iflg. E-Certis kan kræves og som vil anses som fyldestgørende. Dokumentationen må maksimalt være seks måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Som dokumentation for overholdelse af økonomiske mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

Den fremlagte referenceliste anses som dokumentation i sig selv, og tilbudsgiver vil ikke blive anmodet om yderligere dokumentation for sin faglige og tekniske formåen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016 gælder følgende klagefrister:

Klage over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt parterne. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig. Har Klagenævnet for Udbud udskilt spørgsmål om erstatning eller udsat enkelte klagepunkter til senere afgørelse, kan indbringelse for domstolene af afgørelsen om de i første omgang afgjorte klagepunkter dog ske, senest 8 uger efter at afgørelsen om erstatningsspørgsmålet eller de udsatte klagepunkter er meddelt parterne, eller 8 uger efter at Klagenævnet for Udbud har meddelt, at spørgsmålet om erstatning eller de udsatte klagepunkter ikke tages under behandling.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 6, stk.4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 DKK. til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.064