23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 164-465766
Offentliggjort
26.08.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Genudbud af Akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte og virksomhedsområder

(17.03.2023)
Falck Healthcare A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København SV

Genudbud af Akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte og virksomhedsområder


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Brigitte Bjerregaard
E-mail: biwi@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 99999999
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339456&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339456&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af Akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte og virksomhedsområder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genudbuddet vedrører Indkøb af leverancer vedr. akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte samt til ansatte i de selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Region Sjælland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Indkøb af leverancer vedr. akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte samt til ansatte i de selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Region Sjælland.

Kortvarig psykologisk hjælp til ansatte, der er i psykisk krise. Krisehjælp, som tilbydes ved pludselige og/eller voldsomme arbejdsrelaterede hændelser, som har udløst en krise, der kræver håndtering og behandling.

Leverandøren skal kunne levere akut psykologisk krisehjælp vedrørende traumatiske hændelser defineret som:

- Vold

- Ulykke

- Truende episoder

- Overfald (fysisk)

- Dødsfald

- Krænkelser

- Chikane

- Seksuel chikane

- Mobning

- Vidne til hændelser af nævnte eksempler.

Fælles for de nævnte henvendelser er, at det skal være episoder eller situationer, der er arbejdsrelaterede.

Leverandøren skal kunne tilbyde følgende to standardforløb af akut psykologisk krisehjælp:

1. Individuelle forløb: Op til 5 individuelle konfrontationstimer á 60 minutter mellem den ansatte og en psykolog

2. Gruppeforløb: 1 til 2 gruppesamtaler á 60 minutter mellem en gruppe af ansatte og en psykolog.

Fælles for standard Individuelle- og Gruppeforløb er at de kan indledes med et Hasteforløb. Ved hasteforløb forstås at psykologen skal være klar til første konfrontationstime inden for maksimum 6 timer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af ordregiver 2 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til økonomisk / finansiel formåen

Det er et mindstekrav, for at deltage i udbuddet, at Tilbudsgivers gennemsnitlige nettoomsætning i de seneste 3 regnskabsår er lig med eller over 6 mio. DKK/pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til faglig formåen

Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver kan fremvise mindst 2 referencer vedrørende levering af psykologisk krisehjælp og rådgivning indenfor anden offentlig myndighed indenfor de seneste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandør skal leve op til alle Kundens krav i Kontrakten imellem Kunden og Leverandøren, og i bilagene til Kontrakten. Herunder også de krav til underkriteriet kvalitet, som tilbudsgiver selv beskriver og medsender tilbuddet jf. Kontraktbilag 2a.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Dette er et genudbud af tidligere udbud vedrører Indkøb af leverancer vedr. akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte samt til ansatte i de selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Region Sjælland. med TED nr. 2022/S 137-392301.

Nuværende kontrakt på ydelsen udløber d. 31/12/2022 og Region Sjælland har vurderet at det er nødvendigt for succesfuld levering af ydelsen at vindende tilbudsgiver har så lang implementeringsperiode som muligt inden driftsstart af kontrakten d. 01/01/2023.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 137-392301
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/04/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for Tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2022

Send til en kollega

0.046