23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 167-474015
Offentliggjort
31.08.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af partnerskabskontrakt om optimering af arbejdsprocesser på SUH


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Christoffer Goul Kilinc Andersen
E-mail: cgka@bechbruun.com
Telefon: +45 25263390
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03362682-053d-497d-b7b0-ddf9b189c96a/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03362682-053d-497d-b7b0-ddf9b189c96a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03362682-053d-497d-b7b0-ddf9b189c96a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/03362682-053d-497d-b7b0-ddf9b189c96a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af partnerskabskontrakt om optimering af arbejdsprocesser på SUH

Sagsnr.: 036476-0341
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder herved en partnerskabskontrakt om optimering af udbudsprocesser på den centrale operationsgang (COP) og sammedagskirurgi (SDK) på Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79420000 Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser
79900000 Øvrig forretningsservice og andre tjenester
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder herved en partnerskabskontrakt om optimering af udbudsprocesser på den centrale operationsgang (COP) og sammedagskirurgi (SDK) på Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge.

Den centrale operationsgang (COP) og sammedagskirurgien (SDK) på SUH har gennem en længere periode været udfordret på både fysik, personaleressourcer samt antal lejer, mens SUH samtidig står over for en ikke ubetydelig økonomisk belastning som følge af stigende privatforbrug (i relation til patienter, der henvises til og behandles i privat regi, hvilket finansieres direkte af SUH).

SUH har på den baggrund identificeret et behov for at kunne optimere og dermed få mere sundhed/behandling for de samme penge (uden at der herved er tale om en decideret spareøvelse). Derudover står SUH over for at skulle flytte ind i det nye sygehusbyggeri i løbet af de kommende år, idet COP og SDK imidlertid flytter i løbet af år 2026, hvorfor det er meningsfuldt allerede nu at implementere forandringer, der kan tages med ind i det nye byggeri.

I forsommeren 2021 gennemførtes på SUH en foranalyse af effektiviseringspotentialer for COP/SDK på Køge-matriklen. Rapporten fra analysen er fremlagt som underbilag 1.1 til kravspecifikationen i bilag 1.

Analysen blev gennemført af Medtronic Danmark A/S og løb i to spor:

• Effektiviseringsspor (i dette udbud benævnt ”Driftsoptimeringsspor”)

• Materialehåndteringsspor

Driftsoptimeringssporet fandt optimeringspotentialer inden for bl.a. arbejdsgange, skiftetider og start og sluttidspunkter på dagen, mens materialehåndteringssporet identificerede optimeringsmuligheder inden for materialeopbevaring, generel kontrol af varelager, spild som følge af gamle varer samt en strategisk vision om at professionalisere arbejdsgange og dermed danne en god base, så uhensigtsmæssige arbejdsgange ikke tages med i det nye byggeri.

Driftsoptimeringssporet viste desuden muligheder for gennemførsel af flere operationer, hvilket kunne afstedkomme øget operationskapacitet og hjemtagning af patientbehandling i privat regi som følge af opfyldelse af forbedringspotentialerne.

Materialehåndteringssporet vurderede at kunne frigøre sygeplejerressourcer på op til 5,5 årsværk samt en besparelse på reduktion af spild på mellem 7,4 og 14,1 mio. kr. over 4 år.

SUH ønsker nu at indgå den herved udbudte partnerskabskontrakt vedrørende et samarbejde med en leverandør om optimering af arbejdsgangene på COP og SDK, der tager afsæt i og bygger videre på foranalysen og de deri indeholdte konklusioner. Sigtet er at opnå en generel effektivisering og digitalisering med henblik på optimering af arbejdsgangene, dels ved generelle tiltag, dels ved mere specifikke tiltag i forhold til besparelser på drifts- og logistikområderne, jf. bilag 1 (Kravspecifikationen). Besparelser, der opnås herved, påtænkes overført til de pågældende afdelinger til forbedrende

tiltag mv.

Tilbudsgivers løsningsforslag mv. skal basere sig på indholdet af foranalysen (underbilag 1.1). Tilbudsgiver skal således ikke foretage sin egen analyse af de forhold, der allerede er afdækket i den fremlagte foranalyse.

Der henvises for en nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse til kravspecifikationen (bilag 1). Ordregivers krav til ydelsen og kontraktvilkår fremgår dog af det samlede udbudsmateriale, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.3.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens varetagelse / Vægtning: 40%, fordelt på 3 delkriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Personalets kvalifikationer og erfaringer / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forlænge kontrakten op til to gange med hver 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af følgende oplysninger:

• ESPD del IV.C med oplysninger om ansøgers udførelse af tjenesteydelseskontrakter af den anførte type (referencer), jf. herved også udbudsbetingelsernes afsnit 3.3.3.

Det afgørende for udvælgelsen er, hvilke ansøgere der vurderes at være bedst egnede til at udføre kontrakten, idet de vurderes at have de mest relevante og sammenlignelige referencer set i forhold til den udbudte kontrakt.

Ordregiver vil herved foretage en samlet vurdering ud fra følgende parametre:

- I hvilken grad referencerne dokumenterer erfaring med erfaringer med optimering af driften og arbejdsprocesser på sygehuse.

- Referencernes kompleksitet og omfang, tidsmæssigt såvel som økonomisk (idet en høj grad af kompleksitet og et større omfang således vil vægte positivt).

- Antallet af sammenlignelige referencer (dog maksimalt fem).

Formålet med udvælgelsen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem de ansøgere, der vurderes bedst egnede til at varetage opgaven.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret til at forlænge kontrakten op til to gange med hver 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den samlede værdi, jf. pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6, estimeres til i omegnen af 20-35 mio. kroner. Estimatet er et bedste skøn, der er behæftet med stor usikkerhed, idet ordregiver ikke tidligere har udbudt en kontrakt som den foreliggende. Der er en væsentlig ubekendt faktor ift. værdien af indtjeninger, der kan realiseres, og som vil udgøre en del af værdien, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV.B oplyse sin

- gennemsnitlige årsomsætning for de tre senest afsluttede regnskabsår (i feltet "Gennemsnitlig omsætning"); og

- egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår (i feltet "Finansielle nøgletal").

Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Som dokumentation for sin økonomiske og finansielle formåen kan en tilbudsgiver fremlægge årsregnskaber eller uddrag heraf. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis de pågældende oplysninger ikke fremgår heraf, så kan tilbudsgiveren fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 20 mio. kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal have en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have kendskab til og påvise sine erfaringer med optimering af driften af et sygehus.

Relevante referencer skal anføres i ESPD del IV.C i feltet "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type".

For hver levering (reference) bedes ansøger ud over en behørig beskrivelse angive følgende:

• Beløb (værdi/omsætning)

• Start- og sluttidspunktet for leverancen

• Modtager af leverancen (kunde)

Hvis ansøger har leveringer (referencer) med en løbetid, der ikke kan indeholdes i en periode på 3 år tilbage regnet fra tidspunktet for tilbudsafgivelsen, så skal ansøger alene angive den værdi/omsætning, referencen har haft inden for de seneste tre år.

Der må maksimalt indleveres 5 (fem) referencer. Indleveres der flere end 5 referencer, vil ordregiver alene tage de første 5 referencer i betragtning.

Er ansøger et konsortium, og/eller baserer ansøger sig på støttende enheder, skal ansøger prioritere referencerne ved nummerering. Er referencerne ikke prioriterede, vil ordregiver inddrage én reference fra ansøger, dernæst én pr. støttende enhed eller, hvis ansøger er en sammenslutning, én pr. deltager i sammenslutning og dernæst én pr. eventuelle støttende enheder etc., indtil 5 referencer er nået.

Opmærksomheden henledes på, at referencerne indgår ved en eventuel udvælgelse blandt flere kvalificerede ansøgere, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.

Tilbudsgiveren skal ikke sende yderligere dokumentation end de i ESPD beskrevne referencer i forhold til sin tekniske og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at anmode modtagerne om at bekræfte de angivne oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal påvise mindst 1 relevant reference, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsafgivelsen, og som har en værdi på minimum 100.000 kr. (per reference).

Ved en ”relevant” reference forstås levering af rådgivning om optimering af drift og arbejdsprocesser på et sygehus.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og evt. underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art iht. kollektiv overenskomst indgået af de inden for

det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Der henvises til kontraktbilag 4.

- Leverandøren skal overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption, jf. afsnit 10 i kontrakten.

- Udkastet til kontrakt indeholder bodsbestemmelser, jf. pkt. 3.3, herunder i tilfælde af at Leverandøren ikke i det forudsatte omfang og/eller med den påkrævede kvalitet har arbejdet for realiseringen af potentielle indtjeninger og/eller øvrige KPI’er. Boden opgøres som 5 % af Leverandørens vederlag for det pågældende tiltag/projekt.

Der henvises i øvrigt til udkastet til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/10/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

For udbuddet gælder ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-136, følgende:

Ordregiver kan påvise, at ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljøretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

Ordregiver kan påvise, at ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det socialretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

Ordregiver kan påvise, at ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøger er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ordregiver kan påvise, at ansøger væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Ordregiver vil udelukke en ansøger fra udbuddet, hvis ansøgeren (inklusive andre deltagere eller enheder, som ansøgeren baserer sig på) er omfattet af en udelukkelsesgrund, og ansøgeren ikke kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger fra udbuddet på grund af ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, når ansøgeren har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt, jf. udbudslovens § 135, stk. 4.

Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan en tilbudsgiver, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra ATP, Skifteretten, Skattestyrelsen samt Kriminalregistret. For en tilbudsgiver, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153 og Europa-Kommissionens informationssystem eCertis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

Dokumentationen vedrørende udelukkelsesgrunde må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før udløbet af tilbudsfristen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.

Ordregiver vil afholde separate forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver. Forhandlingsmøderne forventes afholdt på SUH, Lykkebækvej 1, 4600 Køge. For en nærmere beskrivelse af forhandlingsforløbet henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2022

Send til en kollega

0.094