23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 167-474789
Offentliggjort
31.08.2022

Udbyder

Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

Pakning og levering af fixesæt


Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jon Falkenberg Kehler
E-mail: sy0s@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/185221441.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/185221441.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/185221441.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Pakning og levering af fixesæt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune indhenter udbyder opgaven med at pakke og levere injektionssæt samt øvrigt injektionsudstyr og kondomer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/185221441.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85312000 Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har en forpligtelse til at sikre, at personer med et intravenøst stofbrug har adgang til gratis, sterilt injektionsudstyr. Gratis og let adgang til sterilt injektionsudstyr er sammen med stofmisbrugsbehandling blandt de vigtigste forebyggende indsatser i forhold til at undgå smitte med sygdomme som hiv og hepatitis C samt injektionsskader som følge af genbrug af injektionsudstyr blandt personer med IV-stofbrug.

Fra diverse kontaktpunkter i kommunen - stofindtagelsesrum, rusmiddelbehandlingscentre, herberger, natcaféer og botilbud - udleveres der færdigpakkede injektionssæt til stofbrugere og herudover er der på nogle af lokationerne også mulighed for at få udleveret diverse løsdele så som andre sprøjte- og kanylestørrelser end de, som findes i de færdigpakkede sæt.

Som en øvrig del af den præventive indsats er der også mulighed for at få udleveret gratis kondomer på diverse enheder. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har det overordnede ansvar for kondomordningen, men der er indgået aftale med Socialforvaltningen om, at denne på det sociale område kobles til opgaven med pakning og levering af injektionssæt.

I den forbindelse indhenter Københavns Kommune tilbud fra leverandører, der kan løfte opgaven med at pakke og levere injektionssæt samt øvrigt injektionsudstyr og kondomer.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/03/2023
Slut: 01/03/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 30/09/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2022

Send til en kollega

0.062