23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 170-483168
Offentliggjort
05.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

A/S Øresund

Udbud af særlige ydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station


A/S Øresund

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresund
CVR-nummer: 15807830
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/om-os/organisering-og-ledelse/a-s-oresund/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339817&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339817&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af infrastruktur

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af særlige ydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører projektledelse og byggestyring på tværs af projektet, som omfatter etablering af retningsdrift ved Ny Kastrup Lufthavn Station, således at persontog og godstog afvikles gennem spor 1 og 2, mens trafik fra Sverige afvikles gennem spor 11 og 12 og betjenes med etablering af en ny station, Ny Kastrup Lufthavn Station. Rammeaftalen indgås med én Rådgiver, som skal varetage rollen/funktionen som Projektleder – Byggestyring.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71247000 Byggeledelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I de kommende år gennemfører A/S Øresund et baneprojekt, der fokuserer på at sikre tilpasning af både banen og Københavns Lufthavn Station til trafikmængden nu og i fremtiden. Projektet udføres i tæt koordination med Banedanmark og ikke mindst Banedanmarks Signalprogram, der samtidig gennemfører en nødvendig udskiftning af forældede signalanlæg. Vi kalder projektet ”Ny Kastrup Lufthavn Station”.

For at sikre den nødvendige kapacitetsudvidelse af Øresundsbanen omkring Københavns Lufthavn Station, har projektet til formål at etablere anlæg til retningsdrift på stationen. Retningsdrift betyder, at det enkelte togspor dedikeres til tog, der kører i én bestemt retning. Med ombygningen af stationen, vil alle tog i retning mod København, Fyn og Jylland i fremtiden afgå fra nye perroner, som bygges ved sporerne, der ligger nord for lufthavnens Terminal 3. Mens alle tog i retning Malmø/Sverige vil afgå fra de eksisterende perroner under lufthavnens Terminal 3.

Projekt ”Ny Kastrup Lufthavn Station” har tre hovedleverancer:

1. Etablering af to nye perroner inkl. nødvendig tilpasning af spor og sporskifter.

2. Opgradering af eksisterende perroner, stationsanlæg og tunneller til godstogsdrift.

3. Etablering af en integreret transferløsning mellem Københavns Lufthavns terminal 3 og de nye perroner i samarbejde med Københavns Lufthavne A/S.

Anlægsarbejderne påbegyndes i 2023. Frem til da udformes det endelige projekt sammen med vigtige partnere som BaneDanmark og Københavns Lufthavne A/S. Projektet forventes at være klar til ibrugtagning i 2025.

Der er yderligere information på denne hjemmeside: https://sundogbaelt.dk/forbindelser/udvidelse-af-kobenhavns-lufthavn-station/

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleperson / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/11/2022
Slut: 14/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen, skal kunne dokumentere at have gennemført Banedanmarks kursus ”Pas på, på banen” og kurset ”Vejen som arbejdsplads”.

Rammeaftalen indeholder endvidere krav om, at den vindende tilbudsgivere skal være bekendt med Banedanmarks gældende Sikkerhedsreglement – SR.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/10/2022
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ” Bekendtgørelsen”) § 12. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2, samt udbudslovens § 177, stk. 5, om udelukkelse af underleverandører, jf. Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 3.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150 og 155, jf. Bekendtgørelsens § 12. Ordregiver opfordrer tilbudsgiverne til at indsende endelig dokumentation for oplysningerne i ESPD’et på tidspunktet for afgivelse af tilbud. For danske virksomheder udgøres endelig dokumentation af en serviceattest. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder principperne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

-o0o-

Ordregiver har opgjort rammeaftalens anslåede og maksimale omfang som mængder i form af antal timer. Rammeaftalens mængder i form af antal timer opgøres således:

- Samlede anslåede timer: 6.200 timer

- Maksimale antal timer: 7.130 timer.

Når ordregiver har indkøbt ydelser svarende til de ovenfor angivne maksimale antal timer, har rammeaftalen udtømt sin virkning.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også hvis den konkrete omsætning afviger fra den anslåede mængde i såvel opad- som nedadgående retning.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576, der indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet. Inden kontraktindgåelse vil ordregiver kræve, at tilbudsgiver underskriver den til udbudsmaterialet vedlagte erklæring om forordning 833/2014.

I relation til pkt. II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed løber fra begge parters underskrivelse af rammeaftalen indtil afslutning af Projektet. A/S Øresund anser ikke rammeaftalen som afsluttet før Ydelserne, jf. Ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at rammeaftalen har en varighed ud over den angivne dato i II.2.7).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.</p>

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2022

Send til en kollega

0.094